*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Zamówienia publiczne - wybór oferenta

drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.14.2018

Dostawa znaków drogowych w 2018 r.

 
Informacja o ofercie odrzuconej:
Na podstawie z art. 92 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający informuje, że stosownie do treści art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, odrzucił ofertę Wykonawcy ERPLAST sp. z o.o., ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz.
 
Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca, zgodnie z art. 90 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, został wezwany
do wyjaśnienia zaproponowanej w ofercie ceny, która zdaniem Zamawiającego wydawała się rażąco niska. Pismem z dnia 26.03.2018r. Wykonawca poinformował Zamawiającego, że błędnie skalkulował cenę. W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” sp. z o.o., Ługów 18, 66-200 Świebodzin, z ceną brutto 408 185,22 zł.
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja złożonych ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
 
Ilość uzyskanych punktów
 
1 Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” sp. z o.o.,
Ługów 18,
66-200 Świebodzin
408 185,22  
100
2 WIMED Sp. z o.o.
ul. Tarnowska 48
33-170 Tuchów
483 476,10  
84,43
3 Tioman Sp. z o.o. Sp.k.
Ostaszewo 57E
87-148 Łysomice
523 303,50  
78,00
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.03.2018

Dwuletnia bieżąca pielęgnacja zieleni założonej
w latach 2003 ? 2017 oraz interwencyjna pielęgnacja pozostałych drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Poznania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje,
że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty zostały uznane oferty złożone przez:
- część I zamówienia –  przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS Promnice ul. Południowa 73, 62-005 Owińska z ceną brutto: 402 309,72
- część II zamówienia – przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań i KDS Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań z ceną brutto: 225 360,36 zł.
- część III i IV zamówienia - przez Macieja Nowackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „MAGARD” ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań z ceną brutto: 291 969,32 zł (cz. III) i z ceną brutto: 466 272,18 zł (cz.IV);
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
 
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Część zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca Kryterium
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 PW OGRÓD Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 36
62-035 Dziećmierowo
II 319 971,60  
70,43
2 Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS Grzegorz Sobolewski
Promnice ul. Południowa 73
62-005 Owińska
I 402 309,72  
 
100
3 Konsorcjum firm:
KDS Sp. z o.o.
ul. Północna 1
61-719 Poznań
i
Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa
ul. Falista 6/1
61-249 Poznań
I 412 636,68  
 
 
97,50
II 225 360,36  
 
100
4 MAGARD Maciej Nowacki
ul. Lachowicka 24
61-333 Poznań
III 291 969,32 100
IV 466 272,18 100
 
 
                                                                                  
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.22.2018

Interwencyjne wypompowywanie wody na terenie miasta Poznania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał wyboru jedynej oferty złożonej do przedmiotowego postępowania przez EKOS POZNAŃ Sp. z o.o.  ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań.
 
Punktacja złożonej oferty:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 94% oraz termin podjęcia działań – 6%
Ocena oferty dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-94 pkt – cena oraz w skali 0-6 pkt – termin podjęcia działań.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II termin podjęcia działań (godziny) Ilość uzyskanych punktów
1 EKOS POZNAŃ Sp. z o.o.  
ul. Krańcowa 12
61-022 Poznań
 
237 168,00 4 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 94,00
 
                                      
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.13.2018

Dostawa koszy na odpady

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
za najkorzystniejszą ofertę uznana została:
 • dla I części zamówienia – oferta złożona przez „AKPOL PLUS” s.c. Karol Andrzejewski, Norbert Andrzejewski, ul. Bukowska 7, 62-060 Stęszew, z ceną brutto 24 354,00 zł oraz okresem rękojmi za wady 48 miesięcy,
 • dla II części zamówienia – oferta złożona przez INVESTIM S.A., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, z ceną brutto 96 524,25 zł oraz okresem rękojmi za wady 48 miesięcy,
 • dla III części zamówienia – oferta złożona przez MABUD-BIS Wojciech Stepanek, ul. Odlewnicza 9, 26-200 Końskie, z ceną brutto 19 803,00 zł oraz okresem rękojmi za wady 48 miesięcy.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60% oraz okres rękojmi za wady – 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena oraz w skali 0-40 pkt - okres rękojmi za wady.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 INVESTIM S.A.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Część II 96 524,25 48 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie  – 100,00
2 MABUD-BIS Wojciech Stepanek
ul. Odlewnicza 9, 26-200 Końskie
Część III 19 803,00 48 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie  – 100,00
3 Kazimierz Doleciński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ZKTZ DOL-EK,
ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów
Część III 35 301,00 36 Kryterium I – 33,66
Kryterium II – 20,00
Łącznie  – 53,66
4 „AKPOL PLUS” s.c. Karol Andrzejewski, Norbert Andrzejewski, ul. Bukowska 7, 62-060 Stęszew Część I 24 354,00 48 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie  – 100,00
Część III 24 969,00 48 Kryterium I – 47,59
Kryterium II – 40,00
Łącznie  – 87,59
5 ARCHISPAW Sp. z o.o.,
ul. Dąbrowskiego 31, 32-540 Trzebinia
Część I 27 675,00 - Kryterium I – 52,80
Kryterium II – 0,00
Łącznie  – 52,80
Część III 36 162,00 48 Kryterium I – 32,86
Kryterium II – 40,00
Łącznie  – 72,86
6 STYL-BET Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Jurewicz i Paradowski sp.j. ul. Reinera 6, 78-500 Drawsko Pomorskie Część II 102 809,55 48 Kryterium I – 56,33
Kryterium II – 40,00
Łącznie  – 96,33
7 PPH „SKATOM” Sp. z o.o.
ul. Staszica 47, 73-130 Dobrzany
Część I 28 782,00 48 Kryterium I – 50,77
Kryterium II – 40,00
Łącznie  – 90,77
Część III 30 996,00
(po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej)
48 Kryterium I – 38,33
Kryterium II – 40,00
Łącznie  – 78,33
 
                                                              
 
 
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.16.2018

Dostawa słupków drogowych i ozdobnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t. j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonał wyboru oferty złożonej przez GC Metal Sp. z o.o. ul. św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, w odniesieniu do obu części.
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja złożonych ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
Cz. I
Ilość uzyskanych punktów
Cz. I
Kryterium
Cena brutto (zł)
Cz. II
Ilość uzyskanych punktów
Cz. II
1 TRAPP-GmbH Sp. z o.o.
Pawłów ul. Pietrowicka 1
47-480 Pietrowice Wielkie
 
245 995,08
 
72,74
 
280 425,24
64,61
2 GC METAL Sp. z o.o.
ul. św. Marcin 29/8
61-806 Poznań
 
178 945,81
 
100
 
181 179,00
100
3 WIMED Sp. z o.o.
ul. Tarnowska 48
33-170 Tuchów
 
318 299,40
 
56,22
 
-
-
4 Tioman Sp. z o.o. Sp.k.
Ostaszewo 57E
87-148 Łysomice
 
265 114,20
 
67,50
 
-
-
5 GZD Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Lipowa 49a
11-042 Jonkowo k/Olsztyna
 
305 673,45
 
58,54
 
-
-
6 Przedsiębiorstwo APREMO Przemysław Sokołek
ul. Stawska 160
08-530 Dęblin
-  
 
-
 
185 361,00
97,74
 
 
                                                          
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.6.2018

?Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu; ul. Serbska ? Naramowicka w Poznaniu?

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto: 278 103,00 zł, z okresem rękojmi za wady 48 miesięcy i deklaracją ograniczenia utrudnień w ruchu kołowym.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30%,ograniczenia utrudnień w ruchu kołowym – 10%
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt. – cena, w skali 0-30 pkt. - okres rękojmi za wady, ograniczenia utrudnień w ruchu kołowym 0-10 pkt.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Ograniczenia utrudnień w ruchu kołowym
Liczba uzyskanych punktów
1 Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 18, Cielimowo
62-220 Niechanowo
355 554,33 48  
 
 
Tak
Kryterium I: 46,93 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie: 86,93 pkt.
2 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
278 103,00 48  
Tak
Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie: 100 pkt.
3 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28c
62-025 Kostrzyn
290 403,00 48  
 
 
Tak
Kryterium I: 57,46 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie: 97,46 pkt.
 
                                                                                                                     
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.7.2018

?Wykonanie remontu nawierzchni zatok autobusowych w ul. Dąbrowskiego na wysokości ul. Bużańskiej oraz na wysokości ul. Skalskiego w Poznaniu

 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 zamówienia:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie części 1 zamówienia - Remontu nawierzchni zatok autobusowych w ul. Dąbrowskiego na wysokości ul. Bużańskiej w Poznaniu - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Kwota przeznaczona na realizację ww. części zamówienia wynosi 290 698,64 zł brutto, natomiast najniższa cena zaproponowana przez wykonawców wynosi 403 438,29 zł.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 zamówienia:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie części 2 zamówienia - Remontu nawierzchni zatok autobusowych w ul. Dąbrowskiego na wysokości ul. Skalskiego w Poznaniu - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Kwota przeznaczona na realizację ww. części zamówienia wynosi 191 504,56 zł brutto, natomiast najniższa cena zaproponowana przez wykonawców wynosi 229 677,04 zł.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.01.2018

Wykonanie cięć sanitarnych, korygujących i technicznych w koronach drzew przyulicznych na terenie miasta Poznania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania
 
Zamawiający informuje, że w związku z odstąpieniem przez Wykonawcę PPHU GEOINTECH Mariusz Rogalod podpisania umowy w zakresie części II przedmiotu zamówienia, działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniej oferty złożonej przez Ireneusza Olszanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład PUH Fagus II, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów.
 
Ponadto, w związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez Wykonawcę P.H.U. Abies Szymon Grodzki, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina w zakresie części VI przedmiotu zamówienia, Zamawiający unieważnił część VI postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako obarczonego wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.11.2018

Mycie ciśnieniowe wybranych chodników w śródmieściu Poznania w 2018 r.

 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona
przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JAWI Sp. z o.o., ul. Boranta 6, 61-608 Poznań, z ceną brutto: 253 293,90 zł.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanego kryterium w skali 0-100 pkt.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 ABET Artur Betka
ul. Łąkowa 76
64-510 Wronki
Cena po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej
472 935,00
 
53,56
2 TOMAX-Q Tomasz Andrzejewski
ul Głuszyna 209 m 1
61-329 Poznań
Cena po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej
380 771,10
 
66,52
3 Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek Sobański Sp.j.
ul. Jasielska 7B
60-476 Poznań
273 183,00  
92,72
4 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JAWI Sp. z o.o.
ul. Boranta 6
61-608 Poznań
253 293,90  
100,00
 
 
                                                                                                                                                            
 
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.04.2018

Utrzymanie i konserwacja urządzeń projektu ITS Poznań w latach 2018-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru jedynej złożonej do postępowania oferty - Wykonawcy Neurosoft Sp. z o.o. ul. Życzliwa 8, 53-030 Wrocław, z: ceną brutto 594 735,75 zł, czasem usunięcia awarii urządzeń WIM 48 godzin oraz okresem gwarancji jakości 30 miesięcy.
 
Punktacja przyznana ofercie w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, czas usunięcia awarii urządzeń WIM – 20% oraz okres gwarancji jakości - 20%
Ocena oferty dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt. – cena, w skali 0-20 pkt. czas usunięcia awarii urządzeń WIM oraz w skali 0-20 pkt. - okres gwarancji jakości.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Czas usunięcia awarii urządzeń WIM (godziny)
Kryterium III
Okres gwarancji jakości (miesiące)
Liczba uzyskanych punktów
1 Neurosoft Sp. z o.o.
ul. Życzliwa 8
53-030 Wrocław
594 735,75  
48
30 Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 20 pkt.
Kryterium III: 0 pkt.
Łącznie: 80 pkt.
 
                                                                                                             
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.01.2018

Wykonanie cięć sanitarnych, korygujących i technicznych w koronach drzew przyulicznych na terenie miasta Poznania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Zamawiający informuje, że w związku z odstąpieniem przez Wykonawcę PPHU GEOINTECH Mariusz Rogal od podpisania umowy w zakresie części I, IV, V i VI, działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych przez:
- w zakresie części I: Andrzeja Misiornego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis-Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58, 89-500 Tuchola;
- w zakresie części IV: KERRiA Piórkowski sp. j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło;
- w zakresie części V i VI: Szymona Grodzkiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. Abies, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.1.2018

Wykonanie cięć sanitarnych, korygujących i technicznych w koronach drzew przyulicznych na terenie miasta Poznania

 
Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska.
Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp, ponieważ wadium zostało wniesione
w sposób nieprawidłowy.  Zgodnie z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Pzp wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca
się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, natomiast Wykonawca dokonał wpłaty gotówkowej.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty zostały uznane oferty złożone przez Mariusza Rogala prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
PPHU GEOINTECH, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo
- dla części I zamówienia z ceną brutto 116 316,00 zł
- dla części II zamówienia z ceną brutto 119 826,00 zł,
- dla części III zamówienia z ceną brutto 118 260,00 zł
- dla części IV zamówienia z ceną brutto 132 138,00 zł
- dla części V zamówienia z ceną brutto 148 068,00 zł
- dla części VI zamówienia z ceną brutto 263 250,00 zł
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
 
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca Kryterium
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 KERRiA Piórkowski sp. j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło I 149.206,32 77,96
IV 154.732,68 85,40
2 Mariusz Rogal prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą PPHU GEOINTECH, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo I 116.316,00 100,00
II 119.826,00 100,00
III 118.260,00 100,00
IV 132.138,00 100,00
V 148.068,00 100,00
VI 263.250,00 100,00
4 Andrzej Misiorny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis-Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58,
89-500 Tuchola
I 132.613,20 87,71
IV 167.335,20 78,97
5 PW OGRÓD Sp. z o.o., ul. Dworcowa 36, 62-035 Dziećmierowo V 375.321,60 39,45
VI 428.284,80 61,47
6 Ireneusz Olszanowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład PUH Fagus II, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów II 132.861,60 90,19
III 119.007,36 99,37
7 Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. Abies, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina I 158.263,20 73,50
IV 178.416,00 74,06
V 213.872,40 69,23
VI 267.753,60 98,32
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.116.2017

Wykonywanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji Global Traffic Systems na terenie miasta Poznania w latach 2018-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez:
Global Traffic Systems Sp. z o.o., ul. Szamotulska 67, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo z ceną brutto-375 200,12 zł oraz okresem rękojmi za wady- 36 miesięcy.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena 60% oraz okres rękojmi za wady 40%,
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena oraz w skali 0-40 pkt – okres rękojmi
za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena (zł) Kryterium II
Okres rękojmi za wady
Liczba uzyskanych punktów
1 Global Traffic Systems sp. z o.o.,
ul. Szamotulska 67, Baranowo 62-081 Przeźmierowo
375 200,12 zł 36 miesięcy Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100,00
2 Grzegorz Kawka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. TELSAT,
ul. J. Dąbrowskiego 1A, 72-300 Gryfice
859 341,96 zł 36 miesięcy Kryterium I – 26,60
Kryterium II-40,00
Łącznie – 66,20
 
                                                                                             
                                                                                             
 
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.115.2017

Wykonywanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych (MSR TRAFFIC) na terenie miasta Poznania w latach 2018-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru jedynej złożonej do postępowania oferty - Wykonawcy MSR TRAFFIC Sp. z o.o. Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym, Wysogotowo, ul. Kamienna 7, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto 1 009 400,98 zł oraz okresem rękojmi za wady 12 miesięcy.
 
Punktacja przyznana ofercie w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60% oraz okres rękojmi za wady - 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt. – cena oraz w skali 0-40 pkt. - okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Liczba uzyskanych punktów
1 MSR TRAFFIC Sp. z o.o.
Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym
Wysogotowo
ul. Kamienna 7, 62-081 Przeźmierowo
1 009 400,98 12 Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 0 pkt.
Łącznie: 60 pkt.
 
                                                                                             
drukuj
Nr postępowania DZ.ZN.341.108.2017

Wykonanie koncepcji układu odwodnienia i zielono-niebieskiej infrastruktury w zlewni rzeki Bogdanki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez złożona przez konsorcjum firm: Sweco Consulting Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań i DHI Polska Sp. z o.o. ul. Bagno 2/89, 00-112 Warszawa z: ceną brutto 418 200,00 zł, punktowanym doświadczeniem 5 osób wskazanych do realizacji zamówienia oraz zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy pełnego etatu 6 osób.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena 60%, doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia 30% oraz zatrudnianie osoby/osób na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy pełnego etatu 10%.
Ocena oferty dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia oraz w skali 0-10 pkt – zatrudnianie osoby/osób na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy pełnego etatu.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia (dodatkowo punktowanych prac, dla każdej ze wskazanych osób)
Kryterium III
Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy pełnego etatu. (osób)
Liczba uzyskanych punktów
1 Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska
„BIPROWODMEL” Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 138
60-577 Poznań
479 700,00 1. – 2 prace
2. – 2 prace
3. – 2 prace
4. – 2 prace
5. – 2 prace
4 Kryterium I – 52,31
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 92,31
2 Konsorcjum firm:
Sweco Consulting Sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań
i
DHI Polska Sp. z o.o.
ul. Bagno 2/89
00-112 Warszawa
418 200,00 1. – 2 prace
2. – 2 prace
3. – 2 prace
4. – 2 prace
5. – 2 prace
6 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
3 Ove Arup & Partners International Limited z siedzibą przy 13 Fitzroy Street, London W1T 4BQ Wielka Brytania
działająca w Polsce, w formie oddziału, pod nazwą Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Inflancka 4
00-189 Warszawa
735 540,00 1. – 2 prace
2. – 2 prace
3. – 2 prace
4. – 2 prace
5. – 2 prace
7 Kryterium I – 34,11
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 74,11
 
               
                                                                                                                                                     
 
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.117.2017

Wykonywanie prac konserwacyjnych wraz z przeglądem technicznym przy drogowych sygnalizacjach świetlnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez:
PPHU KOZNAK Przemysław Kozak, Starkówiec Piątkowski 26A, 63-013 Szlachcin, z ceną brutto: 159 823,74 zł.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanego kryterium w skali 0-100 pkt.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Al-Tel-Com Grzegorz Tietz
os. Kosmonautów 12/56
61-627 Poznań
166 726,50  
95,86
2 PPHU KOZNAK
Przemysław Kozak
Starkówiec Piątkowski 26A
63-013 Szlachcin
159 823,74 100,00
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.113.2017

Serwis detekcji i konstrukcji wsporczych na terenie miasta Poznania w latach 2018-2020 ? część I, II i III

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania (w odniesieniu do wszystkich części) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w każdej z części oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Kwota przeznaczona na realizację wynosi:
- część I: 799 869,00 zł brutto
- część II: 799 869,00 zł brutto
- część III: 799 869,00 zł brutto
natomiast złożone zostały oferty z cenami:
Część I:
Oferta nr 1: PERFECT ELECTRO Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn, z ceną brutto 2 164 478,83 zł
Oferta nr 2: Zakład Usługowy INSTALTECH H. Perz ul. Wawrzyniaka 5, 63-020 Zaniemyśl, z ceną brutto 892 449,65 zł
Część II:
Oferta nr 1: PERFECT ELECTRO Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn, z ceną brutto 2 125 077,20 zł
Oferta nr 2: Zakład Usługowy INSTALTECH H. Perz ul. Wawrzyniaka 5, 63-020 Zaniemyśl, z ceną brutto 848 021,11 zł
Część III:
Oferta nr 1: PERFECT ELECTRO Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn, z ceną brutto 1 664 983,72 zł
Oferta nr 2: Zakład Usługowy INSTALTECH H. Perz ul. Wawrzyniaka 5, 63-020 Zaniemyśl, z ceną brutto 932 687,01 zł

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.96.2017

Nadzór eksploatacyjny i utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania ? część 6 zamówienia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona dla części 6 zamówienia – zadania B przez Agnieszkę Lis prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KASIL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań, z ceną brutto 482.505,00 zł;
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena – 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanego kryterium w skali 0-100 pkt.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Ilość uzyskanych punktów
2 Agnieszka Lis prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KASIL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań 482.505,00 100
3 Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12,
61-022 Poznań
611.457,00 (cena po poprawieniu omyłki rachunkowej) 78,91
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.102.2017

Utrzymanie i konserwacja urządzeń projektu ITS Poznań w latach 2018 - 2020 ? - dot. części 1 i części 2 zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla części 1 i części 2 zamówienia uznana została jedyna złożona oferta przez Siemens sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa:
- dla części I zamówienia - z ceną brutto: 12 586 346,46 zł, czasem usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego wynoszącym 6 godzin, okresem gwarancji jakości: 42 miesiące.
- dla części II zamówienia - z ceną brutto: 579 145,50 zł, czasem usunięcia awarii urządzeń VMS wynoszącym 48 godzin, okresem gwarancji jakości: 42 miesiące.
 
Punktacja przyznana ofercie w kryteriach oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:
 cena - 60%, dla części 1 zamówienia – czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego – 20%, okres gwarancji jakości – 20%, dla części 2 zamówienia – czas usunięcia awarii urządzeń VMS – 20%,  okres gwarancji jakości – 20%.
Ocena oferty dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-20 – czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego / czas usunięcia awarii urządzeń VMS, w skali 0-20 pkt - okres gwarancji jakości.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Kryterium III
Okres gwarancji jakości (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
Część 1 zamówienia
1 Siemens sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa 12 586 346,46 Czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego – 6 godzin 42 miesiące Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 100,00
Część 2 zamówienia
1 Siemens sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa 579 145,50 Czas usunięcia awarii urządzeń VMS – 48 godzin 42 miesiące Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 100,00
drukuj
Nr postępowania DZ.IP.341.99.2017

Usługi polegające na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w poznańskiej Strefie Płatnego Parkowania - część II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Konsorcjum firm: Lider – Pełnomocnik Konsorcjum: Projekt Parking Service Sp. z o.o. ul. Drużbickiego 11, 61-693 Poznań i Partner Konsorcjum: Projekt Parking Sp. z o.o., ul. Drużbickiego 11, 61-693 Poznań z: ceną brutto 392 351,28 zł oraz czasem przystąpienia do naprawy 1 godziny.
 
Punktacja przyznana w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena – 90 % oraz czas przystąpienia do naprawy – 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali: 0-90 pkt. – cena, 0-10 pkt. – czas przystąpienia do naprawy.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Czas przystąpienia do naprawy (godziny)
Liczba uzyskanych punktów
1 Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
359 160,00  
3
Kryterium I: 90 pkt.
Kryterium II: 0 pkt.
Łącznie: 90 pkt.
2 Konsorcjum firm:
Lider – Pełnomocnik Konsorcjum: Projekt Parking Service Sp. z o.o. ul. Drużbickiego 11, 61-693 Poznań
Partner Konsorcjum:
Projekt Parking Sp. z o.o.
ul. Drużbickiego 11, 61-693 Poznań
392 351,28  
 
 
 
1
 
 
Kryterium I: 82,39 pkt.
Kryterium II: 10 pkt.
Łącznie: 92,39 pkt.
 
                                              
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.96.2017

Nadzór eksploatacyjny i utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania ? część 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez:
 • dla części 1 zamówienia – HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto 163.404,00 zł;
 •  dla części 2 zamówienia – HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto 221.940,00 zł ;
 • dla części 3 zamówienia – HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto 176.958,00 zł;
 • dla części 4 zamówienia – HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto 182.844,00 zł;
 • dla części 5 zamówienia – HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto 153.144,00 zł;
 • dla części 7 zamówienia – Agnieszkę Lis prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KASIL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe , ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań, z ceną brutto 1.485.225,00 zł;
 • dla części 8 zamówienia – Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, z ceną brutto 99.360,00 zł;
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena – 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanego kryterium w skali 0-100 pkt.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Ilość uzyskanych punktów
część 1 zamówienia – zadanie A1
1 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 163 404,00 100
 
część 2 zamówienia – zadanie A2
1 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 221 940,00
 
100
część 3 zamówienia – zadanie A3
1 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 176 958,00 100
część 4 zamówienia – zadanie A4
1 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 182 844,00 100
część 5 zamówienia – zadanie A5
1 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 153 144,00 100
część 7 zamówienia – zadanie C
2 Agnieszka Lis prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KASIL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań 1 485 225,00 100
część 8 zamówienia – zadanie D
3 Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań 99 360,00 100
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.100.2017

?Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na wybranych skrzyżowaniach w Poznaniu tj. Słowiańska ? Piątkowska; Serbska - Naramowicka; Kurpińskiego ? Wojciechowskiego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części II przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie części 2 zamówienia, tj. Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu w Poznaniu Serbska - Naramowicka - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Kwota przeznaczona na realizację ww. części zamówienia wynosi 240 480,26 zł brutto, natomiast cena najkorzystniejszej oferty wynosi 278 103,00 zł.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części III przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie części 3 zamówienia tj. Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu w Poznaniu Kurpińskiego – Wojciechowskiego”.- na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Kwota przeznaczona na realizację ww. części zamówienia wynosi 216 500,85 zł brutto, natomiast cena najkorzystniejszej oferty wynosi 243 220,20 zł.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.IP.341.114.2017

Usługa polegająca na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do automatów parkingowych zgłoszonych przez system, wyjmowaniu bilonu z automatów i konwojowaniu wartości pieniężnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Agencję Detektywistyczną i Ochrony JOKER sp. z o.o., Al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań z ceną brutto 100 407,00 zł.
 
 
Punktacja przyznana w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 USI Spółdzielnia Wielobranżowa w Poznaniu, ul. Kramarska 17, 61-765 Poznań 101 923,92
(po poprawieniu omyłki)
 
98,51
2 Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp. z o.o., Al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań 100 407,00  
100
 
                                                                                                                                                     
 
drukuj
Nr postępowania DZ.T0.341.112.2017

?Stała konserwacja instalacji elektrycznej oświetlenia przejść podziemnych i wiaduktów oraz konserwacji przepompowni w wybranych obiektach?

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Wykonawcę: Zakład Elektroinstalacyjny Witold Michał Procek, ul. Piotrowska 30, Kamionki, 62-023 Gądki z ceną brutto:
 • za I część przedmiotu zamówienia: 357 192,00 zł,
 • za II część przedmiotu zamówienia: 430 992,00 zł,
która była jedyną złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu.
 
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Wykonawca w zakresie I i II części przedmiotu zamówienia otrzymał 100 pkt.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.109.2017

Serwis i konserwacja urządzeń branży sanitarnej na obiekcie - Węzeł komunikacyjny Rondo Kaponiera w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Ins-Building Sp. z o.o. ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań ceną brutto 597 600,00 zł.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena – 100 %
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanego kryterium w skali 0-100 pkt. – cena.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 ATEMS Sp. z o.o.
Złotkowo ul. Złota 7
62-002 Suchy Las
2 066 400,00  
28,92 pkt.
2 Ins-Building Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 35
60-164 Poznań
597 600,00  
100 pkt.
 
                                                                                                             
drukuj
Nr postępowania DZ.IP.341.99.2017

Usługi polegające na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w poznańskiej Strefie Płatnego Parkowania ? część I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Siemens Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa z: ceną brutto 3 028 776,60 złoraz czasem przystąpienia do naprawy 3 godziny.
 
 
Punktacja przyznana w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena – 90 % oraz czas przystąpienia do naprawy – 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali: 0-90 pkt. – cena, 0-10 pkt. – czas przystąpienia do naprawy.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Czas przystąpienia do naprawy (godziny)
Liczba uzyskanych punktów
1 Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
3 028 776,60  
3
Kryterium I: 90 pkt.
Kryterium II: 0 pkt.
Łącznie: 90 pkt.
 
                                                              
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.102.2017

?Utrzymanie i konserwacja urządzeń projektu ITS Poznań w latach
2018-2020? ? część III zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części III zamówienia:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie części III zamówienia pn. wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań zlokalizowanych na terenie miasta, związanych z systemem dynamicznego ważenia pojazdów, systemem wykrywania pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie na czerwonym sygnale oraz systemem pomiaru odcinkowego prędkości na ul. Dąbrowskiego, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu dla części III zamówienia nie wpłynęła żadna oferta, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11 grudnia 2017 roku godz. 9:30.
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.T0.341.106.2017

Ochrona obiektu - Węzeł komunikacyjny Rondo Kaponiera w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Spółdzielnia „DOZÓR”, ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno i Sławomir Karczewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Ochrony A-Z, ul. Bogusławskiego 26/4, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto: 914 780,52 zł.
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanym kryterium w skali 0-100 pkt – cena
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych „LEX” Sp. z o.o., ul. Poznańska 95, 62-800 Kalisz 1 083 384,00  
84,44
2 Waldemar Kropidłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „WAL – MAR”, „PARABELLUM” Ośrodek Szkolenia Pracowników Ochrony, ul. Palacza 119, 60-279 Poznań 1 102 040,64  
 
83,01
3 Ekotrade sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa 1 393 828,13  
65,63
4 Grzegorz Jerzyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Ochrony Osób i Mienia „Lion”, ul. Brzechwy 43, 63-100 Śrem 1 243 382,40  
 
73,57
5 Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp. z o.o., al. Wielkopolska 36,          60 -608 Poznań 1 157 213,52  
79,05
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Spółdzielnia „DOZÓR”, ul. Żwirki i Wigury 19A,
62-200 Gniezno i Sławomir Karczewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Ochrony A-Z,
ul. Bogusławskiego 26/4,
62-002 Suchy Las
914 780,52  
 
 
 
100
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.100.2017

?Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na wybranych skrzyżowaniach w Poznaniu tj. Słowiańska ? Piątkowska; Serbska - Naramowicka; Kurpińskiego ? Wojciechowskiego?

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I przedmiotu zamówienia:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez:
PERFECT ELECTRO Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c 62-025 Kostrzyn, z ceną brutto: 157 809,00 zł, z okresem rękojmi za wady 48 miesięcy i deklaracją ograniczenia utrudnień w ruchu kołowym.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert (część I przedmiotu zamówienia):
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30%, ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym – 10%
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi
za wady w skali 0-10 pkt ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
 
Kryterium III deklaracja ograniczenia utrudnień w ruchu kołowym

 
Liczba uzyskanych punktów
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
165 804,00 48  
 
 
 
Tak
Kryterium I: 57,11 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie:  97,11 pkt.
2 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28c
62-025 Kostrzyn
157 809,00 48  
Tak
Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie: 100 pkt.
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.94.2017

Budowa parkingu Ścinawska/Kurcewiczówny

Informacja ofertach odrzuconych:
 
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez:
 
 1. Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski
 
Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a) ustawy Pzp ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.
Działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp w dniu 24 listopada 2017r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy
o przedłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie okresu ważności wadium. Wykonawca pismem z dnia 24 listopada 2017r. poinformował Zamawiającego, iż nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i ważności wadium.
 
 1. M-BUD-TRANS Michał Pawlicki, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń
 
Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a) ustawy Pzp ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.
Działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp w dniu 24 listopada 2017r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy
o przedłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie okresu ważności wadium. Do wyznaczonego w piśmie dnia, tj. do dnia 29 listopada 2017 r. Wykonawca nie poinformował Zamawiającego, że wyraża zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą i ważności wadium.
 
Informacja o wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o wykonawcy wykluczonym z postępowania:
 
 1. RDR Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak
Zgodnie z art.24 ust. 12 ustawy Pzp Zamawiający wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia ww. Wykonawcę, o czym poinformował go w piśmie z dnia 17 listopada 2017 r.
Ww. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie przedłożył w wyznaczonym, przez Zamawiającego, terminie następujących dokumentów:
 1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, potwierdzonego
  za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
 2. wykazu robót budowlanych w zakresie określonym w pkt. 9.1.2) a) wykonanych nie wcześniej niż
  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
  i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane ze wskazaniem informacji o wykonaniu budowy ul. Niecałej i ulicy Ogrodowej w Dopiewie oraz o przebudowie ul. Krętej i ul. Leśnej
  w Rosnówku.
 3. wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich uprawnień oraz doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
  a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wypełniony i podpisany załącznik nr 10 do SIWZ) ze wskazaniem:
 • osoby kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń
  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
  i urządzeń kanalizacyjnych;
 • wykształcenia osoby odpowiedzialnej za założenie zieleni, zgodnie z wymaganiami określonymi
  w pkt. 9.1.2)b tir 3 SIWZ.
Konsekwencją nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów było niewykazanie spełniania warunków w postępowaniu dotyczących:
- posiadania wymaganego w pkt 9.1.2a) doświadczenia w zakresie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej wraz z kanałem deszczowym o wartości netto co najmniej 300 000 PLN,
-dysponowania osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń kanalizacyjnych ( Wykonawca w złożonym na wezwanie „ Wykazie osób”  jako kierownika robót sanitarnych wskazał p. A. R. posiadającego uprawnienia budowlane w minimum ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych).
-dysponowania osobą odpowiedzialną za założenie zieleni, posiadająca wymagane w SIWZ wykształcenie
( w złożonym „Wykazie osób” Wykonawca nie wskazał wykształcenia osoby przewidzianej do realizacji zadania w przedmiotowym zakresie).
Ponadto Wykonawca przedkładając potwierdzone w niepełnym zakresie zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach nie wykazał braku podstaw wykluczenia określonych art. 24 ust. 5
pkt 8 ustawy Pzp.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań z ceną brutto: 304 532,22 zł i okresem rękojmi za wady 72 miesiące
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 40%
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres rękojmi
za wady.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Liczba uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 czerwca 1956 r. Nr 392
61-441 Poznań
418 442,04
(cena po poprawkach)
 
72
Kryterium I: 43,67 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 83,67 pkt.
2 Plenerbud Grzegorczyk Sp. j.
62-023 Gądki,
Kamionki ul. Wiklinowa 28
418 043,36
(cena po  poprawkach)
 
72
Kryterium I: 43,71 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 83,71 pkt.
    3 Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM
Stanisław Jachimowski
ul. Dukielska 12
60-476 Poznań
304 532,22
(cena po  poprawkach)
 
72
Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 100 pkt.
6 Drogbet Wieczorek Sp.j., ul. Rolna 8-10, 62-081. 367 004,90
(cena po  poprawkach)
 
72
Kryterium I: 49,79 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie:  89,79 pkt.
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.111.2017

Interwencyjne wypompowywanie wody na terenie miasta Poznania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał wyboru jedynej oferty złożonej do przedmiotowego postępowania przez EKOS POZNAŃ Sp. z o.o.  ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań.
 
Punktacja złożonej oferty:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 94% oraz termin podjęcia działań – 6%
Ocena oferty dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-94 pkt – cena oraz w skali 0-6 pkt – termin podjęcia działań.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II termin podjęcia działań (godziny) Ilość uzyskanych punktów
1 EKOS POZNAŃ Sp. z o.o.  
ul. Krańcowa 12
61-022 Poznań
 
79 056,00 2 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100,00
 
                                      
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.97.2017

Budowa chodnika w ul. Michałowo na odcinku od ul. Agrestowej do ul. Kobylepole

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez:
M-BUD-TRANS Michał Pawlicki., ul.3 Maja 10, 62-030 Luboń, z ceną brutto: 194 292,94 zł i z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 40%
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres rękojmi
za wady.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Liczba uzyskanych punktów
1 Drobud Sp. z o.o.
ul. Szarych Szergów 25
60-462 Poznań
225 547,51 72 Kryterium I: 51,69 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 91,69 pkt.
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 392
61-441 Poznań
220 149,07 72 Kryterium I: 52,95 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łąc   Łącznie: 92,95 pkt.
 
3 Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM
Stanisław Jachimowski
ul. Dukielska 12
60-476 Poznań
194 558,33  
72
Kryterium I:  59,92 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie:  99,92 pkt.
4 PTB Marcin Borkowski
Miękowo, ul. Dojazd 5
62-005 Owińska
248 360,71  
72
Kryterium I: 46,94 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łąc   Łącznie: 86,94 pkt.
 
5 AN BRUK
Antoni Napierała
Witobel, ul. Folwarczna 31
62-060 Stęszew
248 971,04  
72
Kryterium I: 46,82 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie:  86,82 pkt.
6 BRUKPOL sp. z o.o.,
Strzelce Wielkie 81c
63-820 Piaski
253 825,75  
72
Kryterium I: 45,93 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łąc   Łącznie: 85,93 pkt.
 
7 Plenerbud Grzegorczyk Sp. j.
62-023 Gądki,
Kamionki ul. Wiklinowa 28
257 281,68  
72
Kryterium I: 45,31 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 85,31 pkt.
 
8
RDR Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 7
62-004 Czerwonak
250 222,84  
72
Kryterium I: 46,59 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łąc   Łącznie: 86,59 pkt.
 
9 M-BUD-Trans Michał Pawlicki
ul. 3 Maja 10
62-030 Luboń
194 292,94 72 Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 100 pkt.
 
                                                                                                                                                            
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.101.2017

Wykonanie robót budowlanych polegających na wprowadzeniu stałej organizacji ruchu ? budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jugosłowiańska ? wyjazd z osiedla Kopernika

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez:
SEM Zakład Elektrotechniczny Sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto: 349 602,90 zł i z okresem rękojmi za wady 48 miesięcy.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 40%
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres rękojmi
za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Liczba uzyskanych punktów
1 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28c
62-025 Kostrzyn
415 149,60 48 Kryterium I:  50,53 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie:  90,53 pkt.
2 SEM Zakład Elektrotechniczny Sp. j.
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
349 602,90
( po poprawce)
48 Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łąc   Łącznie: 100 pkt.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.95.2017

Rowerowy Łazarz - wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicy Niegolewskich pomiędzy rynkiem Łazarskim a ulicą Jarochowskiego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław z: ceną brutto 263 688,14 zł oraz okresem rękojmi za wady 48 miesięcy.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofercie w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60% oraz okres rękojmi za wady - 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt. – cena oraz w skali 0-40 pkt. - okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Liczba uzyskanych punktów
1 ROTOMAT Sp. z o.o.
ul. Stabłowicka 134
54-062 Wrocław
263 688,14
(cena po poprawkach)
48 Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 100 pkt.
 
                                                                                             
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.103.2017

Remont nawierzchni chodnika ul. Starołęckiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: NDR Sp. z o.o. ul. Lazurowa 8, 62-069 Dąbrowa z: ceną brutto 206 797,96 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące oraz materiałem w zakresie podbudowy betonowej o parametrach C12/15.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej - 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy
Liczba uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392
61-441 Poznań
241 263,82 72  
C 12/15
Kryterium I: 51,43 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie: 91,43 pkt.
2 Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski
ul. Dukielska 12
60-476 Poznań
208 322,48 72  
C 12/15
Kryterium I:  59,56 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie: 99,56 pkt.
3 NDR Sp. z o.o.
ul. Lazurowa 8
62-069 Dąbrowa
206 797,96 72  
C 12/15
Kryterium I:  60 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie:  100 pkt.
4 BRUKPOL Sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81c
63-820 Piaski
358 334,79 72 C 12/15 Kryterium I:  34,63 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie:  74,63 pkt.
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.86.2017

Budowa sygnalizacji na przejeździe tramwajowym ul. Starołęcka
w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j. ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca z: ceną brutto 249 723,21 zł oraz okresem rękojmi za wady 48 miesięcy.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60% oraz okres rękojmi za wady - 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt. – cena oraz w skali 0-40 pkt. - okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Liczba uzyskanych punktów
1 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28c
62-025 Kostrzyn
398 704,50 48 Kryterium I: 37,58 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 77,58 pkt.
2 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
 
249 723,21 48  
Kryterium I:  60 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie:  100 pkt.
 
                                                                                                                                                     
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.84.2017

Budowa schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych
po terenie w ciągu ul. Śliskiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Zakład Specjalistycznych Robót Budowlanych „IKOMONT” Zbigniew Przybecki ul. Gnieźnieńska 59 Janikowo, 62-006 Kobylnica z: ceną brutto 592 906,52 zł oraz okresem rękojmi za wady 72 miesięcy.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60% oraz okres rękojmi za wady - 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt. – cena oraz w skali 0-40 pkt.
- okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Liczba uzyskanych punktów
1 Zakład Specjalistycznych Robót Budowlanych „IKOMONT” Zbigniew Przybecki
ul. Gnieźnieńska 59 Janikowo
62-006 Kobylnica
592 906,52 72 Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 100 pkt.
2 „Mosty Poznań” Sp. z o.o.
ul. Forteczna 12 blok E
61-362 Poznań
689 452,83 72 Kryterium I:  51,60 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie:  91,60 pkt.
 
                                                                                                                                                     
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.88.2017

Wykonanie obsadzeń na terenie pasów drogowych dzielnic Jeżyce i Nowe Miasto w Poznaniu

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Wykonanie obsadzeń na terenie pasów drogowych dzielnic Jeżyce
i Nowe Miasto w Poznaniu”.

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017. poz. 1579) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na: 
- część I zamówienia dot. obsadzeń na terenie pasów drogowych dzielnicy Jeżyce –  przez Szymona Grodzkiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. ABIES, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina, z ceną brutto: 172.486,80 zł;
- część II zamówienia dot. obsadzeń na terenie pasów drogowych dzielnicy Nowe Miasto – przez Szymona Grodzkiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. ABIES, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina,  z ceną brutto: 94.274,04 zł;
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca Kryterium
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. Abies, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina  
I
172.486,80 100
II 94.274,04 cena po poprawce 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.89.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Starołęckiej w Poznaniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
Uzasadnienie:
 
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
Przedmiotowe postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na naruszenie art. 86 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zobowiązany jest podczas otwarcia ofert podać nazwy oraz adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, a także inne informacje przewidziane ustawą.
 
W dniu 13 października 2017r. o godz. 09:30 w trakcie publicznego otwarcia ofert, Zamawiający dokonał otwarcia pięciu złożonych w niniejszym postępowaniu ofert. Komisja Przetargowa nie otrzymała oferty złożonej 13 października 2017 roku o godzinie 07:10 (tj. przed upływem wskazanego w SIWZ terminu na złożenie ofert – 13 października 2017 roku do godziny 09:00)  przez Marcina Borkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane Marcin Borkowski, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska. Oferta
ta, ze względu na nieprecyzyjne oznakowanie, błędnie została potraktowana, przez pracownika Wydziału Wspomagania Zarządzania i Komunikacji Społecznej, jako korespondencja innego typu i przekazana wraz z innymi pismami do Wydziału Budowy i Utrzymania Dróg.
 
W opisanym stanie faktycznym, Zamawiający stwierdził, iż doszło do naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które skutkuje brakiem podstaw do zawarcia ważnej umowy. Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym w wyroku z dnia 29 czerwca 2016r  (sygn. akt KIO 1069/16) brak podania do publicznej wiadomości nazwy, adresu wykonawcy informacji dotyczących ceny oferty i innych elementów wymienionych w art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych powoduje, że postępowanie obarczone jest wadą, której nie można usunąć. Publiczne otwarcie ofert jest czynnością faktyczną, jednokrotną, która nie może zostać powtórzona w danym postępowaniu, co w konsekwencji oznacza, że brak publicznego otwarcia ofert stanowi wadę postępowania, które wywiera istotny wpływ na umowę. Tego typu nieusuwalna wada istnieje zawsze niezależnie od tego czy oferta, która nie została publicznie otwarta jest ofertą najdroższą, czy też plasuje się wyżej w rankingu kryteriów oceny ofert. Orzecznictwo i doktryna w przypadku analogicznych sytuacji są zgodne i wskazują, że niemożliwe jest naprawienie wady niewłaściwego otwarcia złożonych ofert, ponieważ otwarcie jest czynnością, której z samej natury powtórzyć nie można (wyrok KIO z dnia 4 kwietnia 2011r. sygn. akt KIO 619/11, KIO 620/11; wyrok KIO z dnia 29 sierpnia 2008r. sygn. Akt KIO/UZP 855/08; wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 18 kwietnia 2007r. sygn. akt UZP/ZO/0-411/07). Z uwagi na zaniechanie czynności otwarcia oferty złożonej przez Marcina Borkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane Marcin Borkowski, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą skutkującą koniecznością unieważnienia niniejszego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.                        
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.87.2017

Remont nawierzchni jezdni i chodnika w Poznaniu w ul. Sierocej na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Koziej"

 
Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Remont nawierzchni jezdni i chodnika w Poznaniu w ul. Sierocej na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Koziej”
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Marka Dachterę Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo z: ceną brutto 188 654,82 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące oraz podbudową betonową o parametrach C12/15.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej - 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy
Liczba uzyskanych punktów
1 Brukpol Sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81c
63-820 Paisaki
202 538,44 72  
C 12/15
Kryterium I:  55,89 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie:  95,89 pkt.
2 Marek Dachtera
Zakład Robót Drogowych,
ul. Ks. I. Posadzego 5b
62-040 Puszczykowo
188 654,82 72  
C 12/15
KryteriumI: 60 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łąc     Łączni: 100 pkt.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.81.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Lipowej i na Placu Lipowym
oraz w ul. Starołęckiej w Poznaniu- w zakresie części 1 zamówienia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 1579) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla części 1 zamówienia – pn. Remont nawierzchni chodnika w ul. Lipowej i Placu Lipowego w Poznaniu uznana została oferta złożona przez NDR sp. z o.o.,
ul. Lazurowa 8, 62-069 Dąbrowa.

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej - 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej Ilość uzyskanych punktów
1 Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń 243.812,08 72 C 12/15 Kryterium I – 58,49
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 98,49
2 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 322.929,00 72 C 12/15 Kryterium I – 44,16
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 84,16
3 NDR sp. z o.o., ul. Lazurowa 8, 62-069 Dąbrowa 237.668,20 72 C 12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
4 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska 241.766,16 72 C 12/15 Kryterium I – 58,98
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 98,98
                                                                                                                             
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.83.2017

Wykonanie remontu nawierzchni zatok autobusowych w ul. Dąbrowskiego na wysokości ul. Bużańskiej oraz na wysokości ul. Skalskiego w Poznaniu?- w zakresie części 1 i 2 zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 zamówienia:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie części 1 zamówienia - Remontu nawierzchni zatok autobusowych w ul. Dąbrowskiego na wysokości ul. Bużańskiej oraz na wysokości ul. Skalskiego w Poznaniu - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Kwota przeznaczona na realizację ww. części zamówienia wynosi 295 689,75 zł brutto, natomiast jedyna oferta złożona została z ceną 370 711,45 zł.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 zamówienia:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania  w zakresie części 2 zamówienia - Remontu nawierzchni zatok autobusowych w ul. Dąbrowskiego na wysokości ul. Bużańskiej oraz na wysokości ul. Skalskiego w Poznaniu - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.71.2017

Przebudowa ul. Osinowej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017. poz. 1579) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Antoniego Napierałę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą An Bruk Witobel, ul. Folwarczna 31, 62-060 Stęszew.
 Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres rękojmi
za wady.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 408.459,51 72 Kryterium I – 43,32
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 83,32
2 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska 338.246,48 72 Kryterium I – 52,31
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 92,31
3 Anna Białobrzycka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Handlowa ANNA, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno 429.100,59 72 Kryterium I – 41,23
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 81,23
4 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
317.177,89 (cena po poprawce) 72 Kryterium I – 55,78
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 95,78
5 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 367.109,27 72 Kryterium I – 48,20
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 88,20
6 Antoni Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą An Bruk, Witobel, ul. Folwarczna 31, 62-060 Stęszew 294.895,66 (cena po poprawce) 72 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100
                                                                                                                                                                                            
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.81.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Lipowej i na Placu Lipowym
oraz w ul. Starołęckiej w Poznaniu- w zakresie części 2 zamówienia.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 zamówienia:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania  w zakresie części 2 zamówienia - Remontu nawierzchni chodnika w ul. Starołęckiej- na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszej części zamówienia.
Kwota przeznaczona na realizację wynosi 265.702,78 zł brutto, natomiast jedyna oferta złożona została z ceną 298.491,17 zł. W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.42.2017

Rozbudowa ul. Czarna Rola w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez RBD System Sp. z o.o. ul. Główna 18K, 62-023 Borówiec z: ceną brutto 676 259,02 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiąceoraz czasokresem wykonania robót budowlanych – 75 dni.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena 60%, okres rękojmi za wady 30% oraz czasokres wykonania robót budowlanych 10%.
Ocena oferty dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt – czasokres wykonania robót budowlanych.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Czasokres wykonania robót budowlanych (dni)
Ilość uzyskanych punktów
1 RBD System Sp. z o.o.
ul. Główna 18K
62-023 Borówiec
676 259,02 72 75 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
2 Konsorcjum firm:
INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp.k. ul. Feliksa Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan
 
INFRAKOM Sp. z o.o.
ul. Feliksa Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan
812 862,22 72 75 Kryterium I – 49,92
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 89,92
 
               
                                                                                                                             
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.39.2017

Zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w sezonie zimowym 2017/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017
poz. 1579) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została dla:
 • Części I – Rejon I – Stare Miasto- Centrum oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j. (lider konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o. (członek konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań z ceną brutto: 4.524.534,72 zł;
 • Części II – Rejon II – Stare Miasto - Północ oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: KDS Sp. z o.o. (lidera konsorcjum), ul. Północna 1, 61-719 Poznań oraz Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa (członek konsorcjum), ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań z ceną brutto: 3.385.296,72 zł.
 • Części III – Rejon III – Nowe Miasto -Północ oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Suez Zachód sp. z o.o. (lider konsorcjum) ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j. (członek konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 z ceną brutto:
  3.507.375,60 zł.
 • Części IV – Rejon IV – Nowe Miasto -Południe oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o. (lider konsorcjum), ul. Górecka 104, 61-483 Poznań  oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań z ceną brutto: 3.414.853,86 zł,
 • Części V – Rejon V - Grunwald oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o. (lider konsorcjum), ul. Górecka 104, 61-483 Poznań  oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań z ceną brutto: 4.124.012,11 zł,
 • Części VI – Rejon VI – Jeżyce oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j. (lider konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o. (członek konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań z ceną brutto: 4.733.413,20 zł.
 • Części VII – Rejon VII - Wilda oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o. (lider konsorcjum), ul. Górecka 104, 61-483 Poznań  oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań z ceną brutto: 2.690.494,77 zł,
 
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
 
 
                       
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Część 1 4.524.534,72 100
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia: KDS Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań oraz Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań Część 2 3.385.296,72 100
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia:
SUEZ Zachód Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13,
54-530 Wrocław oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań
Część 3 3.507.375,60 100
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia:
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz  Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Komunalnych SAN-EKO, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań
Część 4 3.414.853,86 100
Część 5 4.124.012,11 100
Część 7 2.690.494,77 100
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Część 6 4.733.413,20 100
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.76.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Grobla w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579)  Zamawiający informuje, że dokonał wyboru jedynej oferty złożonej do przedmiotowego postępowania przez Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowychul. Księdza Ignacego Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo.
 
Punktacja złożonej oferty:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej - 10%.
Ocena oferty dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt – jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowe
Ilość uzyskanych punktów
1 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Robót Drogowych
ul. Księdza Ignacego Posadzego 5b
62-040 Puszczykowo  
 
219 674,68 zł 72 Beton o parametrach C 12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
 
                                      
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.72.2017

Remont nawierzchni jezdni w ul. Woźnej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych ul. Księdza Ignacego Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo z ceną 316 523,03 zł oraz okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60% oraz okres rękojmi za wady - 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt. – cena oraz w skali 0-40 pkt. - okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Liczba uzyskanych punktów
1 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 349.569,44 72 Kryterium I: 54,33 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 94,33 pkt.
2 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Księdza Ignacego Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo 316.523,03 72  
Kryterium I:  60 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie:  100 pkt.
drukuj
Nr postępowania DZ.RR.341.73.2017

Wdrożenie kontraruchu rowerowego na wybranych ulicach na Grunwaldzie w ramach projektu Kontraruch Rowerowy na Grunwaldzie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Kwota przeznaczona na realizację wynosi 365 586,43 zł brutto., natomiast jedyna oferta złożona została z ceną 522 610,20 zł.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.54.2017

Utrzymanie sieci i elementów oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w zakresie części I i II zamówienia dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty przez Michała Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Elektryczne i Dźwigowe, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki.
Punktacja złożonej oferty dla części I:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 74%, czas na usunięcie szkód spowodowanych działaniem osób trzecich lub wynikających ze zdarzeń losowych oraz na zabezpieczenie miejsca zdarzenia – 10%, pracownicy posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu „prace pod napięciem przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV – 10%, liczba pracowników „młodocianych” – 6%.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Czas na usunięcie szkód spowodowanych działaniem osób trzecich lub wynikających ze zdarzeń losowych oraz na zabezpieczenie miejsca zdarzenia
Kryterium III
Pracownicy posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu „prace pod napięciem przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV
Kryterium IV  Liczba pracowników „młodocianych” Ilość uzyskanych punktów
1 Michał Zieliński
Usługi Elektryczne i Dźwigowe,
ul. Bułankowa 5, Kamionki,
62-023 Gądki
2 204 529 3 godziny Wykonawca zadeklarował dysponowanie pracownikami o podwyższonych kwalifikacjach zgodnie z wymaganiami SIWZ - Kryterium I – 74,00
Kryterium II – 10,00
Kryterium III – 10,00
Kryterium IV- 0
Łącznie – 94,00
 
                             
Punktacja złożonej oferty dla części II:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 85%, pracownicy posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu „prace pod napięciem przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych
do 1kV – 9%, liczba pracowników „młodocianych” – 6%.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Pracownicy posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu „prace pod napięciem przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV
Kryterium III 
Liczba pracowników „młodocianych”
Ilość uzyskanych punktów
1 Michał Zieliński
Usługi Elektryczne i Dźwigowe,
ul. Bułankowa 5, Kamionki,
62-023 Gądki
972 930,00 Wykonawca zadeklarował dysponowanie pracownikami o podwyższonych kwalifikacjach zgodnie
z wymaganiami SIWZ
- Kryterium I – 85,00
Kryterium II – 9,00
Kryterium III – 0
Łącznie – 94,00
                                                                                                                     
 
 
                              
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.77.2017

Rewaloryzacja zieleni w rejonie skrzyżowania ulic Fabrycznej
i Hetmańskiej w Poznaniu?

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017. poz. 1579) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Szymona Grodzkiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „P.H.U. ABIES”, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina z ceną brutto 176 000,47 zł
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanego kryterium w skali 0-100 pkt
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium oceny ofert
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „P.H.U. ABIES”, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina 176 000,47  
100
2 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS, Promnice, ul. Południowa 73, 62-005 Owińska 176 933,93  
99,47
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.74.2017

?Wywóz worków z liśćmi zebranymi z pasów drogowych przez mieszkańców miasta Poznania w 2017 roku?- część IV

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla IV części zamówienia
(dzielnica Jeżyce)

 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017r.poz. 1579) Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Zakład Konserwacji Zieleni BONSAI s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań z ceną brutto 36 450 zł.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium 
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Zakład Konserwacji Zieleni BONSAI s.c.
ul. Naramowicka 341
61- 601 Poznań
36 450,00 zł 100
3 Marek Friebe prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe ORDO ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak 39 690,00 zł 91,84
4 Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
Al. Marcinkowskiego 11
61-827 Poznań
48 600,00 zł 75,00
                                                                                                                                           
 
drukuj
Nr postępowania Nr postępowania DZ.TZ.341.69.2017

WYKONANIE SPECJALISTYCZNEGO PRZEGLĄDU DRZEWOSTANU W PASACH DROGOWYCH MIASTA POZNANIA ORAZ NADZORU INWESTORSKIEGO NAD CIĘCIAMI PIELĘGNACYJNYMI DRZEW PRZYULICZNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYCINKI W CZASIE PRZEPROWADZONEGO PRZEGLĄDU

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II, III, IV zamówienia:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017.
poz. 1579) Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została:
 • dla części II – Jeżyce -oferta złożona przez Ryszarda Dudzica prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Dendrologiczna LYNX, os. Jana III Sobieskiego 7/151, 60-688 Poznań, z ceną brutto- 35 352,07 zł;
 • dla części III – Nowe Miasto -oferta złożona przez Aleksandrę Grześkowiak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Artplant, ul. Spławie 5A, 61-312 Poznań z ceną brutto- 38 418,19 zł;
 • dla części IV – Stare Miasto -oferta złożona przez Ryszarda Dudzica prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Dendrologiczna LYNX, os. Jana III Sobieskiego 7/151, 60-688 Poznań, z ceną brutto -39 016,08 zł;
 
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium 
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
2 Ryszard Dudzic prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Dendrologiczna LYNX,
os. Jana III Sobieskiego 7/151, 60-688 Poznań
II 35 352,07 zł 100
3 Ryszard Dudzic prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Dendrologiczna LYNX,
os. Jana III Sobieskiego 7/151, 60-688 Poznań
IV 39 016,08 zł 100
4 Aleksandra Grześkowiak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Artplant, ul. Spławie 5A,
61-312 Poznań
III 38 418,19 zł 100
                                                                                                                                           
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.74.2017

Wywóz worków z liśćmi zebranymi z pasów drogowych przez mieszkańców miasta Poznania w 2017 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla V części zamówienia ( dzielnica Wilda)
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017.poz. 1579) Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Komunalnych SAN-EKO ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań z ceną brutto 37 422 zł.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium 
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
2 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Komunalnych SAN-EKO ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań 37 422,00 zł 100
3 Marek Friebe prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe ORDO ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak 39 690,00 zł 94,29
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.74.2017

Wywóz worków z liśćmi zebranymi z pasów drogowych przez mieszkańców miasta Poznania w 2017 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części I, II, III zamówienia:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017.poz. 1579) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została:
 • dla Części I – dzielnica Stare Miasto -oferta złożona przez konsorcjum firm w składzie: KDS sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań (lider konsorcjum) oraz Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań;
 • dla Części II – dzielnica Nowe Miasto -oferta złożona przez konsorcjum firm w składzie: KDS sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań (lider konsorcjum) oraz Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań;
 • dla Części III – dzielnica Grunwald -oferta złożona przez Romana Grzesiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ROMI Zakład Usług Komunalnych, ul. Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań.
 
Wyboru ofert najkorzystniejszych dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium 
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
3 Marek Friebe prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe ORDO ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak Część I 27.945,00 92,89
Część II 30.429,00 85,31
Część III 38.070,00 97,87
5 Roman Grzesiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROMI Zakład Usług Komunalnych ul. Langiewicza 18/1 61-502 Poznań Część III 37.260,00 100
2 Konsorcjum firm: KDS Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań i Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań Część I 25.957,80 100
Część II 25.957,80 100
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.66.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Podkomorskiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej - 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań   210.638,67 72 C 12/15 Kryterium I – 49,02
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 89,02
2 BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 257.392,14 72 C 12/15 Kryterium I – 40,12
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 80,12
3 Dariusz Białobrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa, os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno 272.502,93 72 C 12/15 Kryterium I – 37,89
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 77,89
4 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 172.095,99 72 C 12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
5 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane, ul. Dojazd 5, Miękowo, 62-005 Owińska 198.970,14 72 C 12/15 Kryterium I – 51,90
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 91,90
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.69.2017

Wykonanie specjalistycznego przeglądu drzewostanu? ? Cz. I i V

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie cz. I:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Kwota przeznaczona na realizację części I wynosi 26 557,20 zł brutto, natomiast jedyna oferta złożona została z ceną 91 380,00 zł.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
 
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie cz. V:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28 sierpnia  2017 roku, godziny 09:30.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.75.2017

Dostawa przycisków sterowniczych dla pieszych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez Grzegorza Betę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LUVIA ul. M. Wicherkiewiczowej 7, 64-500 Szamotuły.
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja złożonej oferty:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres gwarancji - 30% oraz wysokość kary umownej - 10%.
Ocena oferty dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres gwarancji oraz w skali 0-10 pkt – wysokość kary umownej.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres gwarancji (miesiące) Kryterium III
Wysokość kary umownej (%)
Ilość uzyskanych punktów
1 Andrzej Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne EL-KO
ul. Oleska 176
45-231 Opole
332 284,50 36  
 
0,2
Kryterium I – 58,93
Kryterium II – 0,00
Kryterium III – 0,00
Łącznie – 58,93
2 Grzegorz Beta prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LUVIA
ul. M. Wicherkiewiczowej 7
64-500 Szamotuły
326 380,50 36 0,2 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 0,00
Kryterium III – 0,00
Łącznie – 60,00
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.64.2017

Budowa zatoki autobusowej w ul. Głuszyna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: BRUKPOL Sp. z o.o. Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski z: ceną brutto 245 652,05 zł oraz okresem rękojmi za wady 72 miesięcy.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60% oraz okres rękojmi za wady - 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt. – cena oraz w skali 0-40 pkt.- okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Liczba uzyskanych punktów
1 NDR Sp. z o.o.
ul. Lazurowa 8
62-069 Dąbrowa
279 860,67
( po poprawkach)
72 Kryterium I: 52,67 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 92,67 pkt.
2 BRUKPOL Sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81c
63-820 Piaski
245 652,05 72 Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 100 pkt.
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392
61-441 Poznań
300 807,52
( po poprawkach)
72 Kryterium I: 49,00 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 89,00 pkt.
4 Antoni Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą An Bruk
Witobel, ul. Folwarczna 31
62-060 Stęszew
246 230,48 72 Kryterium I: 59,86 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 99,86 pkt.
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.68.2017

Przechowywanie pojazdów zgodnie z art. 130A ustawy Prawo o ruchu drogowym

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje,
że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty - konsorcjum firm w składzie: Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „POLHOL” Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań (lider konsorcjum), Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-CHARA Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań (członek konsorcjum) oraz Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PERS” Roman Pers, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las (członek konsorcjum), z ceną brutto: 584.412,98 zł.
 
Punktacja złożonej oferty:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-100 pkt.
Punktację przyznaną ofercie w kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium   cena        (zł) Ilość uzyskanych punktów
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie : Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „POLHOL” Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań (lider konsorcjum) oraz Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Auto-Chara Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań (członek konsorcjum) oraz Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PERS” Roman Pers, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las (członek konsorcjum). 584.412,98
po poprawkach
100,00
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.63.2017

Wykonanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych Global Traffic Systems na terenie miasta Poznania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  w przedmiotowym postępowaniu informuje, że za najkorzystniejszą uznana została jedyna oferta spełniająca warunki określone w SIWZ złożona przez Global Traffic Systems sp. z o.o., ul. Szamotulska 67, 62-081 Baranowo.
 
Punktacja przyznana ofercie w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena 60% oraz okres gwarancji jakości 40%,
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena oraz w skali 0-40 pkt – okres gwarancji jakości.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium III  Okres gwarancji jakości Ilość uzyskanych punktów
1 Global Traffic Systems sp. z o.o., ul. Szamotulska 67, 62-081 Baranowo 114.850,02 36 miesięcy Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100,00
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.67.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Grobla w Poznaniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
Uzasadnienie:
 
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 22 sierpnia  2017 roku, godziny 09:30.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.61.2017

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Jasna Rola i Błażeja w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j. ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca z: ceną brutto 206 742,83 zł oraz okresem rękojmi za wady 72 miesięcy.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60% oraz okres rękojmi za wady - 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt. – cena oraz w skali 0-40 pkt.
- okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Liczba uzyskanych punktów
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
 
206 742,83 72 Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 100 pkt.
2 Hubert Perz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy INSTALTECH
ul. Wawrzyniaka 5
63-020 Zaniemyśl
 
461 334,43 60 Kryterium I:  26,89 pkt.
Kryterium II: 0 pkt.
Łącznie:  26,89 pkt.
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.59.2017

Budowa dróg pieszo rowerowych w ul. Piłsudskiego w rejonie przystanków autobusowych przy ul. Oświecenia w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 392, 61-441 Poznań.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 291.953,97 72 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100,00
2 Brukpol sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 311.990,73 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 56,15
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 96,15
3 Dariusz Białobrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa, os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno 373.618,00 72 Kryterium I – 46,89
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 86,89
 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.62.2017

Dostawa przycisków sterowniczych dla pieszych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 
Uzasadnienie:
 
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta z ceną 404 670,00 zł brutto.
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 280 000 zł.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.60.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Jabłonkowskiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 392, 61-441 Poznań.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej - 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 189.833,44 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
2 Brukpol sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 207.074,31 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 55,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,00
3 Dariusz Białobrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa, os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno 207.355,49 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 54,93
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,93
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.55.2017

Wycinka drzew z pasów drogowych miasta Poznania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona na:
 • I część zamówienia – Nowe Miasto przez Mariusza Rogala prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU GEOINTECH, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo z ceną brutto: 97.770,24 zł;
 • II część zamówienia – Grunwald i Jeżyce przez PW Ogród Sp. z o.o., ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo z ceną brutto: 32.842,80 zł.
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja złożonych ofert:
Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-100 pkt.
Punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Kerria Piórkowski sp.j.,
ul. Żeromskiego 80,
62-600 Koło
I część zamówienia 50.427,36
(po poprawkach)
65,13
2 Mariusz Rogal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU GEOINTECH, ul. Bielawy 12/4,
62-066 Granowo
I część zamówienia 97.770,24 100,00
II część zamówienia 35.532,00 92,43
3 PW Ogród sp. z o.o.,
ul. Skórzewska 23,
62-081 Wysogotowo
I część zamówienia 137.214,00 71,25
II część zamówienia 32.842,80 100,00
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.65.2017

Rewaloryzacja zieleni w rejonie skrzyżowania ulic Fabrycznej i Hetmańskiej w Poznaniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
Uzasadnienie:
 
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11 sierpnia  2017 roku, godziny 09:30.

 
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.53.2017

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu związanej z budową buspasa
w ciągu ulic Garbary i Droga Dębińska w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że za najkorzystniejszą uznana została jedyna oferta spełniająca warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożona przez Perfect Electro Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:
- cena - 60%, okres gwarancji jakości – 40%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres gwarancji jakości.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I 
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 Perfect Electro Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c,
62-025 Kostrzyn
1.200.590,70 48 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.48.2017

Remont nawierzchni chodnika ul. Krzesiny w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo z: ceną brutto 149 288,64 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące oraz podbudową betonową o parametrach C12/15.
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej - 10%.
Ocena ofert dokonano na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy
Liczba uzyskanych punktów
1 RDR sp. z o.o., ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 162.232,13 72  
C 12/15
Kryterium I:  55,21 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie:  95,21 pkt.
2 Grzegorz Gajdziński prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych GRENKOP Sarbicko 73, 62-740 Tuliszków 192.738,11 72  
C 12/15
Kryterium I:   46,47 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie:  86,47 pkt.
3 Dariusz Białobrzycki Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno 199.950,15 72  
C 12/15
Kryterium I: 44,80  pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie:  84,80 pkt.
4 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo 149.288,64 72  
C 12/15
Kryterium I:   60 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie:   100 pkt.
5 Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 167.004,41 72 C 12/15 Kryterium I:  53,64  pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie:   93,64 pkt.
 
                                                                                                                                                     
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.43.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. 28 Czerwca 1956r. w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  RDR sp. z o.o., ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:


Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej - 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej Ilość uzyskanych punktów
1 RDR sp. z o.o., ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 154.327,37 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
 


 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.50.2017

Remont nawierzchni chodnika ul. Lubeckiego w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań z: ceną brutto 182 205,44 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące oraz podbudową betonową o parametrach C12/15.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej - 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy
Liczba uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392
61-441 Poznań
182 205,44 72  
C 12/15
Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie: 100 pkt.
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 238 445,65 72  
C 12/15
Kryterium I:  45,85 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie:  85,85pkt.
3 BRUKPOL Sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81c
63-820 Piaski
197 636,15 72  
C 12/15
Kryterium I:  55,32 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie:  95,32 pkt.
 
                                                                                                                                     
 
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.46.2017

Inwentaryzacja i przegląd kanalizacji kablowej wraz z konserwacją studni w tych kanałach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Huberta Perza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy INSTALTECH, ul. Wawrzyniaka 5, 63-020 Zaniemyśl, z ceną brutto 479.700,00 zł.


Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium ocen ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanego kryterium w skali 0-100 pkt – cena.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium 
Cena (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Hubert Perz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy INSTALTECH,
ul. Wawrzyniaka 5, 63-020 Zaniemyśl
479.700,00 100
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.26.2017

Wykonywanie prac konserwacyjnych wraz z przeglądem technicznym przy drogowych sygnalizacjach świetlnych na terenie miasta Poznania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przemysława Kozaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOZNAK, Starkówiec Piątkowski 26A, 63-013 Szlachęcin z ceną brutto 110.572,08 zł.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:


Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanego kryterium w skali 0-100 pkt – cena.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium 
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Perfect Electro Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c,
62-025 Kostrzyn
181.621,80 60,88
3 Przemysław Kozak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOZNAK, Starkówiec Piątkowski 26A, 63-013 Szlachęcin 110.572,08 100
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.52.2017

Wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach detekcyjnych
i sygnalizacyjnych oraz przy instalacjach kablowych i konstrukcjach wsporczych na terenie miasta Poznania, w zakresie części 1 i 2 zamówienia

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.)  Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez Perfect Electro Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn

- dla części I z: ceną brutto 276 541,13 zł oraz czasem zakończenia realizacji zlecenia 48 godzin,
- dla części II z: ceną brutto 271 522,67 zł oraz czasem zakończenia realizacji zlecenia 48 godzin.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena 60% oraz czas zakończenia realizacji zlecenia 40%, odpowiednio dla każdej z części.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena oraz w skali 0-40 pkt - czas zakończenia realizacji zlecenia, odpowiednio dla każdej z części.
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Kryterium II
Czas zakończenia realizacji zlecenia (godzin)
Ilość uzyskanych punktów
1 Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn Część I 276 541,13 48 Kryterium I: 60,00 pkt.
Kryterium II: 0 pkt.
Łącznie: 60,00 pkt.
Część II 271 522,67 48 Kryterium I: 60,00 pkt.
Kryterium II: 0 pkt.
Łącznie: 60,00 pkt.
 
                                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                   
 
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.20.2017

Utrzymanie i konserwacja urządzeń projektu ITS Poznań w 2017r.
? w zakresie dot. zadania nr 3.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla części 3 zamówienia uznana została jedyna złożona oferta przez Neurosoft sp. z o.o., ul. Życzliwa 8, 53-030 Wrocław, z ceną brutto: 198.245,25 zł, czasem usunięcia awarii urządzeń WIM wynoszącym 45 godzin, okresem gwarancji jakości:
42 miesiące.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, czas usunięcia awarii urządzeń WIM – 20%,  okres gwarancji jakości – 20%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena,  w skali 0-20 –czas usunięcia awarii urządzeń WIM, w skali 0-20 pkt - okres gwarancji jakości.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II  Czas usunięcia awarii urządzeń WIM Kryterium III
Okres gwarancji jakości (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 Neurosoft sp. z o.o., ul. Życzliwa 8,
53-030 Wrocław
198.245,25 45 godzin 42 miesiące Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 100,00
 
                                                                                                                                     
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.49.2017

Wymiana nawierzchni chodnika w strefie płatnego parkowania
ul. Matejki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań z: ceną brutto 317 644,43 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące oraz podbudową betonową o parametrach C12/15.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej - 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Liczba uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392
61-441 Poznań
317 644,43 zł 72  
C 12/15
Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie: 100 pkt.
2 Dariusz Białobrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa
os. Kazimierza Wielkiego 14a/1
62-200 Gniezno
489 109,07 zł 72  
 
C 12/15
Kryterium I: 38,97 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie: 78,97 pkt.
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.45.2017

Przebudowa ul. Brzechwy w zakresie remontu chodnika i ścieżki rowerowej Etap I na odcinku od ul. J. Tuwima do przystanku autobusowego przy ul. Maklakiewicza

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań z: ceną brutto 362 044,30 zł oraz okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60% oraz okres rękojmi za wady - 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena oraz w skali 0-40 pkt - okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Liczba uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392
61-441 Poznań
362 044,30 zł 72 Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 100 pkt.
2 BRUKPOL Sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81c
63-820 Piaski
400 117,28 zł 72 Kryterium I: 54,29 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 94,29 pkt.
3 Dariusz Białobrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa
os. Kazimierza Wielkiego 14a/1
62-200 Gniezno
549 999,90 zł 72 Kryterium I: 39,50 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 79,50 pkt.
4 RDR Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 7
62-004 Czerwonak
373 020,13 zł 72 Kryterium I: 58,23 pkt
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 98,23 pkt.
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.20.2017

?Utrzymanie i konserwacja urządzeń projektu ITS Poznań w 2017r?
? w zakresie dot. zadania nr 1 i zadania nr 2.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla części 1 i części 2 zamówienia uznana została jedyna złożona oferta przez Siemens sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa:
 • dla części 1 zamówienia - z ceną brutto: 3.553.192,02 zł,  czasem usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego wynoszącym 6 godzin, okresem gwarancji jakości: 36 miesięcy.
 • dla części 2 zamówienia - z ceną brutto: 169.086,87 zł, czasem usunięcia awarii urządzeń VMS wynoszącym 48 godzin, okresem gwarancji jakości: 36 miesięcy.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:
 cena - 60%, dla części 1 zamówienia – czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego – 20%, dla części 2 zamówienia – czas usunięcia awarii urządzeń VMS – 20%,  okres gwarancji jakości – 20%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena,  w skali 0-20 – czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego / czas usunięcia awarii urządzeń VMS, w skali 0-20 pkt - okres gwarancji jakości.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Kryterium III
Okres gwarancji jakości (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
Część 1 zamówienia
1 Siemens sp. z o.o., ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa
3.553.192,02 Czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego – 6 godzin 36 miesięcy Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 90,00
Część 2 zamówienia
1 Siemens sp. z o.o., ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa
169.086,87 Czas usunięcia awarii urządzeń VMS – 48 godzin 36 miesięcy Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 90,00
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.44.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Rycerskiej oraz
w ul. Szczepankowo w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Stanisława Jachimowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
- dla części I: z ceną brutto 310 798,25 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące, podbudową z betonu
o parametrach  C12/15.

- dla części II: z ceną brutto 240 068,57 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące, podbudową z betonu
o parametrach  C12/15.

 
Wyboru oferty najkorzystniejszej, odpowiednio dla każdej z części, dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej - 10%, odpowiednio dla każdej z części.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej, odpowiednio dla każdej z części.
 
               
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
(ilość miesięcy)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392,
61-441 Poznań
Część I 334.449,12 72 C 12/15 Kryterium I: 55,76 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie: 95,76 pkt.
Część II 247.130,12 72 C 12/15 Kryterium I: 58,29 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie: 98,29 pkt.
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Część I 310.798,25 72 C 12/15 Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie: 100 pkt.
Część II 240.068,57 72 C 12/15 Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie: 100 pkt.
3 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Część I 364.021,94 72 C 12/15 Kryterium I: 51,23 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie: 91,23 pkt.
Część II 258.893,91 72 C 12/15 Kryterium I: 55,64 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie: 95,64 pkt.
 
                                                                                                                                                            
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.51.2017

Przebudowa ul. Dolna Wilda w Poznaniu na odcinku od ul. 28 Czerwca do ul. Czechosłowackiej w zakresie adaptacji drogi eksploatacyjnej na ciąg pieszo-rowerowy Etap 1a, 2 i 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.)  Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez konsorcjum firm: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j. ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca i Michała Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą M-Bud-Trans ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń.
 
Punktacja złożonej oferty:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz czasokres wykonania robót budowlanych - 10%.
Ocena oferty dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt – czasokres wykonania robót budowlanych.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Czasokres wykonania robót budowlanych (dni)
Ilość uzyskanych punktów
1 KONSORCJUM FIRM:
SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
 
Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-Bud-Trans
ul. 3 Maja 10
62-030 Luboń
996 030,42 72 55 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
 
 
                                                                                                                                                     
 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.47.2017

Przechowywanie pojazdów zgodnie z art. 130A ustawy Prawo o ruchu drogowym

Informacja o unieważnieniu postępowania:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 

Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W niniejszym postępowaniu złożona została jedna oferta, które z uwagi na wyżej przytoczone okoliczności podlega odrzuceniu, dlatego koniecznym ze względu na zapisy (art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych jest unieważnienie przedmiotowego postępowania, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.35.2017

Przebudowa chodnika po stronie zachodniej i wyznaczenie miejsc do parkowania po stronie wschodniej w ul. Zagonowej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  Michała Napierałę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy Napierała
ul. Tęczowa 4, Kobylniki, 62-090 Rokietnica.

 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 40%, Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres rękojmi za wady.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 RDR sp. z o.o., ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 273.159,52 72 Kryterium I – 57,23
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 97,23
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
394.773,47 72 Kryterium I – 39,60
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 85,82
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań i  Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
269.440,18 72 Kryterium I – 58,02
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 98,02
4 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 338.481,81 72 Kryterium I – 46,19
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 86,19
5 Michał Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy Napierała, ul. Tęczowa 4, Kobylniki, 62-090 Rokietnica 260.552,72 72 Kryterium I – 60,00
Kryterium II –40,00
Łącznie – 100
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.37.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Ścinawskiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  RDR sp. z o.o., ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:


Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej - 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
212.300,16 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 45,99
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 85,99
2 RDR sp. z o.o., ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 162.729,98 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
3 Konsorcjum firm w składzie: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12,
60-476 Poznań oraz Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
174.064,03 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 56,09
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,09
 
 


 
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.33.2017

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicach Kazimierza Wielkiego i Mostowej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn.
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:
- cena - 60%, okres gwarancji jakości – 40%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres gwarancji jakości.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres gwarancji jakości (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 GZD sp. z o.o., ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo 523.956,51 48 Kryterium I – 27,79
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 67,79
2 Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 242.691,30 48 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100
3 ROTOMAT sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław 256.701,00 48 Kryterium I – 56,73
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 96,73
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.38.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Płockiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: konsorcjum firm w składzie: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań oraz Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań z ceną brutto 141.801,90 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące, podbudowa z betonu o parametrach  C12/15.
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej - 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 185.699,10 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 45,82
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 85,82
2 Konsorcjum firm w składzie: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12,
60-476 Poznań oraz Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
141.801,90 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.36.2017

?Wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach detekcyjnych
i sygnalizacyjnych oraz przy instalacjach kablowych i konstrukcjach wsporczych na terenie miasta Poznania?- w zakresie części III (Zadanie nr 3) - wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach detekcyjnych
i sygnalizacyjnych oraz przy instalacjach kablowych i konstrukcjach wsporczych na terenie miasta Poznania - obszar wschodni wyznaczony przez wschodnią i południową granicę miasta, ulice: Głogowską, Matyi, Królowej Jadwigi oraz przez rzekę Wartę.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał dla części III zamówienia wyboru jedynej złożonej oferty - PERFECT ELECTRO sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, z ceną brutto 199.547,21 zł oraz zadeklarowanym czasem zakończenia realizacji zlecenia do 48 godzin.

 
Punktacja złożonej oferty:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, czas zakończenia realizacji zlecenia – 40%.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium III  Czas zakończenia realizacji zlecenia Ilość uzyskanych punktów
1 PERFECT ELECTRO
 sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn
199.547,21 48 godzin Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100,00
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.32.2017

Budowa ul. Anieli Tułodzieckiej w Poznaniu - etap 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto 689 798,49 zł oraz okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 40%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena oraz w skali 0-40 pkt - okres rękojmi za wady.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
2 Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 774.051,44 72 Kryterium I – 53,47
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 93,47
4 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 689.798,49  
72

 
Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100,00
5 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo 879.965,38 72 Kryterium I – 47,03
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 87,03
6 Konsorcjum firm w składzie: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań oraz Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
809.736,05 72 Kryterium I – 51,11
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 91,11
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.40.2017

Wymiana dylatacji mostu Lecha w Poznaniu ? nitka południowa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.)  Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez TORCOPOL sp. z o.o., ul. Składowa 16, 27-200 Starachowice, Oddział Wrocław.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
Punktacja złożonej oferty:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60% , okres rękojmi za wady – 20% oraz ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym – 20%.
Ocena oferty dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-20 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-20 pkt – ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III Ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym (dni kalendarzowe) Ilość uzyskanych punktów
1 TORCOPOL sp. z o.o., ul. Składowa 16, 27-200 Starachowice; Oddział Wrocław 590.423,15 60 22 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 10,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 90,00
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.41.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Masztalarskiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.)  Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
Punktacja złożonej oferty:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej - 10%.
Ocena oferty dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt – jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowe
Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 275 866,18 zł 72 Beton o parametrach C 12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
 
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.28.2017

Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Garbary - Estkowskiego w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn.
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:
- cena - 70%, okres gwarancji jakości – 30%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-70 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres gwarancji jakości.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres gwarancji jakości (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j.
ul. Podgórna 6, 62-061 Łęczyca
364.913,33 48 Kryterium I – 66,18
Kryterium II – 30,00
Łącznie – 96,18
2 Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo
 
 
358.937,09 48 Kryterium I – 67,28
Kryterium II – 30,00
Łącznie – 97,28
3 Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 345.013,04 48 Kryterium I – 70,00
Kryterium II – 30,00
Łącznie – 100,00
 
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.36.2017

Wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach detekcyjnych i sygnalizacyjnych oraz przy instalacjach kablowych i konstrukcjach wsporczych na terenie miasta Poznania- dot. cz. 1 i cz. 2 zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie części 1 i części 2 zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Uzasadnienie:
W przetargu dla części 1 i części 2 zamówienia nie została złożona żadna oferta. W przedmiotowym postępowaniu dla wyżej wskazanych części zamówineia nie wpłynęła żadna oferta, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 13 czerwca 2017 roku o godzinie 09:30.
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.34.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Biedrzyckiego w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej - 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej Ilość uzyskanych punktów
1 DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
149.505,00 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
211.695,18 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 42,37
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 82,37
3 Konsorcjum firm w składzie: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12,
60-476 Poznań oraz Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
163.975,16 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 54,71
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,71
 
drukuj
Nr postępowania DZ.RR.341.27.2017

Wprowadzenie kontraruchu rowerowego na wybranych ulicach jednokierunkowych w dzielnicy św. Łazarz w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez GZD sp. z o.o., sp.k., ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo z: ceną brutto 294.097,22 zł, okresem gwarancji jakości dot. oznakowania pionowego 15 lat oraz terminem wykonania robót budowlanych 60 dni kalendarzowych.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofercie w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres gwarancji jakości dot. oznakowania pionowego - 10% oraz termin wykonania robót budowlanych - 30%.
Ocena oferty dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-10 pkt - okres gwarancji jakości dot. oznakowania pionowego, 0-30 pkt - termin wykonania robót budowlanych.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości dot. oznakowania pionowego 
(lata)
Kryterium III
Termin wykonania robót budowlanych

(dni kalendarzowe)
Ilość uzyskanych punktów
1 GZD sp. z o.o., sp.k.,
 ul. Lipowa 49a,
11-042 Jonkowo
294.097,22 15 60 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 10,00
Kryterium III – 30,00
Łącznie – 100,00
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.25.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Nowina w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  Drobud sp. z o.o. , ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, z ceną brutto 121 563,50 zł, okresem rękojmi
za wady 72 miesiące oraz
podbudową betonową o parametrach betonu C12/15.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 30%, jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału
w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Sebastian Zwierzyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bruk-Bau, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań 138.370,76 60 brak deklaracji
 w ofercie
Kryterium I – 52,71
Kryterium II – 15,00
Kryterium III – 0
Łącznie – 67,71
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
125.081,66 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 58,31
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 98,31
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 126.514,49 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 57,65
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 97,65
4 Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-Bud-Trans”,
ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń
143.125,88  
72

 
podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 50,96
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 90,96
5 Michał Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy Napierała, ul. Tęczowa 4, Kobylniki, 62-090 Rokietnica 134.811,30 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 54,10
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,10
6 DROBUD Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
121.563,50 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań i  Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
157.860,17 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 46,20
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 86,20
 
 
                                                                                                             
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.31.2017

Serwis i konserwacja urządzeń i instalacji branży sanitarnej
w przejściu podziemnym Kaponiera w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.)  Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez Hannę Grzybowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „RAWENT SERWIS”, ul. Skawińska 33, 61-333 Poznań, z ceną brutto 179.500,00 zł.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Punktacja złożonej oferty:
 
Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%.
Oceny oferty dokonano na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt.
 
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Hanna Grzybowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „RAWENT SERWIS”,
ul. Skawińska 33, 61-333 Poznań
179.500,00 100
 
 


 
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.16.2017

Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne
na 5 wybranych skrzyżowaniach w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone:
 • części I  zamówienia - Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Pułaskiego – Wielkopolska – Nowowiejskiego - złożonej przez Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn - z ceną brutto: 85.387,02 zł, okresem gwarancji jakości: 48 miesięcy oraz deklaracją wykonania robót budowlanych w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym;
 
 • części II zamówienia - Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Słowiańska – Murawa - złożonej przez Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo - z ceną brutto: 220.683,01 zł, okresem gwarancji jakości: 48 miesięcy oraz deklaracją wykonania robót budowlanych w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym;
 
 • części III zamówienia - Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Słowiańska – Wilczak – Naramowicka - złożonej przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j., ul. Podgórna 6, 62-061 Łęczyca, dla części III zamówienia - z ceną brutto: 135.300,00 zł, okresem gwarancji jakości: 48 miesięcy oraz deklaracją wykonania robót budowlanych w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym.
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:
- cena - 60%, okres gwarancji jakości – 30%,  ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym i tramwajowym – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres gwarancji jakości w skali 0-10 pkt – ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym i tramwajowym.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres gwarancji jakości (miesiące) Kryterium III
Ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym i tramwajowym
Ilość uzyskanych punktów
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j.
ul. Podgórna 6, 62-061 Łęczyca
Część III 135.300,00 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
2 Perfect Electro sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn Część I 85.387,02 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
Część II 236.054,85 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu Kryterium I – 56,09
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,09
Część III 148.739,78 48  Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu Kryterium I – 54,58
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,58
3 Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo Część I 92.338,31 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu Kryterium I – 55,48
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,48
Część II 220.683,01 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
Część III 143.145,58 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu Kryterium I – 56,71
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,71
 
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.29.2017

Inwentaryzacja i przegląd kanalizacji kablowej w Poznaniu wraz z konserwacją studni w tych kanałach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Uzasadnienie:
 
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23 maja 2017 roku o godzinie 09:30.

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.23.2017

Remont nawierzchni bitumicznych w ul. Kościuszki oraz w ul. Niezłomnych w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  Jerzego Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, Borowo Młyn, ul. Starych Wierzb 17, 62-010 Pobiedziska z: ceną brutto 274.934,50 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60% oraz okres rękojmi za wady – 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres rękojmi za wady.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL,
ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn,
62-010 Pobiedziska
274.934,50 72 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100
2 COLAS Polska sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie 385.106,12 72 Kryterium I – 42,83
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 82,83
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.30.2017

Mycie ciśnieniowe wybranych chodników śródmieścia Poznania w 2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JAWI” sp. z o.o., ul. Boranta 6, 61-608 Poznań,z ceną brutto 309.960,00 zł.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanego kryterium w skali 0-100 pkt.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Jarosław Żentkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Galeria Czystości, al. Poznańska 70, 64-920 Piła 365.310,00 84,85
3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JAWI” Sp. z o.o., ul. Boranta 6, 61-608 Poznań 309.960,00 100
 
                                                                                                                                     
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.21.2017

Dostawa koszy dla miasta Poznania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została:
 • dla I części zamówienia – dostawa koszy stalowych montowanych na słupkach – oferta złożona przez „ARCHISPAW” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 31, 32-540 Trzebinia z ceną brutto 44.280,00 zł oraz okresem rękojmi za wady 48 miesięcy;
 • dla II części zamówienia – dostawa koszy betonowych – oferta złożona przez INVESTIM S.A., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, z ceną brutto 111.684,00 zł oraz okresem rękojmi za wady 48 miesięcy.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60% oraz okres rękojmi za wady – 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena oraz w skali 0-40 pkt - okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 „AKPOL PLUS” s.c. Karol Andrzejewski, Norbert Andrzejewski, ul. Bukowska 7, 62-060 Stęszew Część I 47.970,00
(po poprawkach)
48 Kryterium I – 55,38
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 95,38
2 Jacek Owczarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „SOLID”,
Soczówki 101, 26-330 Żarnów
Część I 46.125,00 48 Kryterium I – 57,60
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 97,60
3 INVESTIM S.A.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Część II 111.684,00 48 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100
4 Przedsiębiorstwo ALBERTS Sp. z o.o.
ul. Leszczyńska 4f, 64-113 Osieczna
Część I 119.925,00 48 Kryterium I – 22,15
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 62,15
5 „ARCHISPAW” Sp. z o.o.,
ul. Dąbrowskiego 31, 32-540 Trzebinia
Część I 44,280,00
(po poprawkach)
48 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100
7 FULCO TECH Sp. z o.o.
ul. Portowa 16j, 44-100 Gliwice
 
Część I 80.836,83 48 Kryterium I – 32,87
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 72,87
Część II 272.828,76 48 Kryterium I – 24,56
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 64,56
8 METALEX Sp. z.o.o.
ul. Paderewskiego 41, 33-300 Nowy Sącz
Część I 55.165,50 48 Kryterium I – 48,16
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 88,16
9 Kazimierz Doleciński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Terenów Zielonych „DOL-EK”,
ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów
Część I 67.342,50
(po poprawkach)
24 Kryterium I – 39,45
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 39,45
10 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MABUD” Sp. z o.o.
ul. Odlewnicza 9, 26-200 Końskie
Część I 45.202,50 48 Kryterium I – 58,78
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 98,78
11 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SKATOM Sp. z o.o.
ul. Staszica 47, 73-130 Dobrzany
Część I 51.660,00 48 Kryterium I – 51,43
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 91,43
12. Małgorzata Jania prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ASKLEPIOS
ul. Przyjaciół Żołnierza 120, 71-670 Szczecin
Część II 176.136,00 36 Kryterium I – 38,04
Kryterium II – 20,00
Łącznie – 58,04
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.18.2017

Budowa chodników w pasie drogowym ulicy Ostrowskiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań z: ceną brutto 614.571,53 zł oraz okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 614.571,53 (cena po poprawce) 72 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100
2 DROBUD Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
625.354,08 72 Kryterium I – 58,97
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 98,97
3 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń 695.880,29 72 Kryterium I – 52,99
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 92,99
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań i  Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
658.795,36 (cena po poprawce) 72 Kryterium I – 55,97
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 95,97
5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 677.862,04 72 Kryterium I – 54,40
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 94,40
6 Antoni Napierala prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą An Bruk,
ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew
676.023,31 72 Kryterium I – 54,55
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 94,55
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.14.2017

Przebudowa ul. Morszyńskiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań z: ceną brutto 355.271,97 zł oraz okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 Michał Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy Napierała, ul. Tęczowa 4, Kobylniki,
62-090 Rokietnica
434.517,18 72 Kryterium I – 49,06
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 89,06
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r Nr 392,
61-441 Poznań
467.968,14 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 45,55
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 85,55
4 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK,
ul. Wybickiego 7,
64-020 Czempiń
410.486,92 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 51,93
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 91,93
6 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych
i Melioracyjnych DROGMEL,
ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska
479.696,81 72 Kryterium I – 44,44
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 84,44
7 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD,
ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
426.871,40 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 49,94
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 89,94
8 Drobud Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
355.271,97 72 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100
9 Antoni Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą An Bruk, ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew 388.457,89 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 54,87
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 94,87
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.19.2017

Serwis i konserwacja urządzeń i instalacji branży sanitarnej w przejściu podziemnym Kaponiera w Poznaniu

Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która została złożona po terminie składania ofert, który upłynął w dniu 20 kwietnia 2017r. o godz. 09:30. Przedmiotowa oferta została złożona w Biurze Podawczym – pok. 08 dnia 20 kwietnia 2017r. o godz. 09:32 (na co wskazuje pieczęć Wydziału Wspomagania Zarządzania i Komunikacji Społecznej na opakowaniu oferty), a zatem po terminie przewidzianym na jej złożenie.


 
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.17.2017

Remont balustrad mostu Teatralnego wschodniego i zachodniego
w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  „Mosty Poznań” sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań.

Punktacja złożonej oferty:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 20% oraz dodatkowe doświadczenie kierownika budowy – 20%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-20 pkt - okres rękojmi za wady, w skali 0-20 pkt – dodatkowe doświadczenie kierownika budowy.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy
Ilość uzyskanych punktów
1 „Mosty Poznań” sp. z o.o.,
ul. Forteczna 12 blok E,
61-362 Poznań
419.146,51 48 jedna dodatkowa robota budowlana na obiekcie inżynierskim będącym zabytkiem lub znajdującym się na obszarze objętym ochroną konserwatorską Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 0,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 70,00
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.12.2017

Wykonanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych (MSR Traffic oraz GT Systems) na terenie miasta Poznania - w zakresie części I zamówienia - wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach MSR Traffic (urządzenia systemu sterowania zainstalowane w Centrum Sterowania przy ul. Góreckiej 15 i urządzenia na terenie miasta).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał dla części I zamówienia wyboru jedynej złożonej oferty przez MSR TRAFFIC sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 62-081 Przeźmierowo, z: ceną brutto 252.843,23 zł oraz 12 miesięcznym okresem gwarancji jakości.
 
Punktacja złożonej oferty:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres gwarancji jakości – 40%.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium III  Okres gwarancji jakości Ilość uzyskanych punktów
1 MSR TRAFFIC sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 62-081 Przeźmierowo 252.843,23 12  miesięcy od daty odbioru końcowego Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 0
Łącznie – 60,00
 
                                                                                                                                                     
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.13.2017

Przebudowa ul. Strzegomskiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań z: ceną brutto 186.365,15 zł oraz okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń i Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Budromel, ul. Srebrna 2, Złotkowo, 62-002 Suchy Las 199.212,47 72 Kryterium I – 56,13
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 96,13
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12,
60-476 Poznań i  Robert Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlano-Drogowy,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
223.164,05 72 Kryterium I – 50,11
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 90,11
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
247.035,64 72 Kryterium I – 45,26
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 85,26
4 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. Nortex, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 186.365,15 72 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100
5 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B,
62-040 Puszczykowo
199.301,48 72 Kryterium I – 56,11
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 96,11
6 Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń 199.315,18 72 Kryterium I – 56,10
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 96,10
 
 
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.06.2017

Przebudowa ul. Błażeja w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiającyw przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jerzego Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych „DROGMEL”, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska, z: ceną brutto 405.336,06 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące oraz czasokresem realizacji robót budowlanych 30 dni kalendarzowych.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 30% oraz czasokres realizacji robót budowlanych 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady, w skali 0-10 pkt - czasokres realizacji robót budowlanych.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Czasokres realizacji robót budowlanych (dni kalendarzowe)
Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań 480.101,45 72 45 Kryterium I – 50,66
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 6,67
Łącznie – 87,33
3 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
409.275,85 (cena po poprawkach) 72 30 Kryterium I – 59,42
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 99,42
4 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL,
ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn,
62-010 Pobiedziska
405.336,06 72 30 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.15.2017

Roczna bieżąca pielęgnacja zieleni założonej w latach 2003 ? 2016 oraz interwencyjna pielęgnacja pozostałych drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Poznania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na: 
- część I zamówienia (Rejon 5B – południowa część dzielnicy Wilda) –  przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań i KDS Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, z ceną brutto: 105.092,10 zł;
- część II zamówienia (Rejon 6B – centralna część dzielnicy Nowe Miasto) – przez Garte sp. z o.o., sp.k,ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz,  z ceną brutto: 166.991,76 zł;
- część III zamówienia (Rejon 6C – północna część dzielnicy Nowe Miasto) - przez Garte sp. z o.o., sp.k,ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto: 198.023,94 zł.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Kamil Lenarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGRO Zieleń, os. Przemysława 13B/10, 61-064 Poznań i Renata Jarzyniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GORDON GARDEN Architektura Krajobrazu, Garbatka 23, 64-610 Rogoźno III 208.339,56 95,05
2 Garte sp. z o.o., sp.k, ul. Słoneczna 5,
62-020 Swarzędz
II 166.991,76 (cena po poprawkach) 100
III 198.023,94 100
3 Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAGARD
ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań
II 169.388,26 98,59
III 220.306,56 89,89
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1,
61-249 Poznań i KDS Sp. z o.o.,
ul. Północna 1, 61-719 Poznań
I 105.092,10 100
II 288.516,06 57,88
III 215.822,34 91,75
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.03.2017

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania
w 2017 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części V zamówienia:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla V Części zamówienia – Rejon V – Grunwald uznana została oferta złożona przez Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań z ceną brutto: 1.284.215,04 zł.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium 
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b,
60-476 Poznań
oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań
Część V 1.456.056,00 88,20
8 REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.,
ul. Górecka 104, 61-483 Poznań
Część V 1.284.215,04 100
drukuj
Nr postępowania DZ.IS.341.12.2017

?Wykonanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych (MSR Traffic oraz GT Systems) na terenie miasta Poznania?- dot. części II zamówienia - wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach Global Traffic Systems (urządzenia systemu sterowania zainstalowane w Centrum Sterowania przy ul. Góreckiej 15 i urządzenia na terenie miasta).

Informacja o unieważnieniu postępowania:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), zamawiający zawiadamia, o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
 
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W niniejszym postępowaniu dla części II zamówienia zostały złożone dwie oferty, które podlegają odrzucenina podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, dlatego koniecznym ze względu na zapisy (art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych jest unieważnienie przedmiotowego postępowania w zakresie części II zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.03.2017

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w 2017 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części I, II, III, IV, VI, VII zamówienia:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została:
 • dla Części I – Rejon I – Stare Miasto-Centrum oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa (lider konsorcjum), ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań oraz KDS Sp. z o.o. (członek konsorcjum), ul. Północna 1, 61-719 Poznań z ceną brutto: 2.008.810,80 zł;
 • dla Części II – Rejon II – Stare Miasto-Północ oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa (lider konsorcjum), ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań oraz KDS Sp. z o.o. (członek konsorcjum), ul. Północna 1, 61-719 Poznań z ceną brutto: 911.234,88 zł;
 • dla Części III – Rejon III – Nowe Miasto-Północ oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Zakład Sprzątania Placówi Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j. (lider konsorcjum),
  ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o. (członek konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań z ceną brutto: 1.027.166,40 zł;
 • dla Części IV – Rejon IV – Nowe Miasto-Południe oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: FBSerwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa (lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki z ceną brutto: 852.527,16 zł;
 • dla Części VI – Rejon VI – Jeżyce oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j. (lider konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o. (członek konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań
  z ceną brutto: 1.570.838,40 zł;
 • dla Części VII – Rejon VII – Wilda oferta złożona przez Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań z ceną brutto: 1.095.118,92 zł.
Wyboru ofert najkorzystniejszych dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium 
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
FBSerwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Lipowa 19,
64-600 Oborniki
Część IV 852.527,16 100
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań
oraz KDS Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań
Część I 2.008.810,80 100
Część II 911.234,88 100
Część IV 1.003.687,20 84,94
3 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Komunalnych „SAN-EKO”, ul. Gołężycka 132,
61-357 Poznań
Część IV 972.047,52 87,70
Część VII 1.095.118,92 100
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b,
60-476 Poznań
oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań
Część II 1.105.833,60 82,40
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b,
60-476 Poznań
oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań
Część III 1.027.166,40 100
7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b,
60-476 Poznań
oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań
Część VI 1.570.838,40 100
8 REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o.,
ul. Górecka 104, 61-483 Poznań
Część VII 1.193.880,60 91,73
drukuj
Nr postępowania DZ.RO.341.09.2017

Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Poznania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
 • na część 1 zamówienia – Grunwald oferta złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, z ceną brutto: 256.578,00 zł oraz zadeklarowanym terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym – 1 dzień;
 • na część 2    zamówienia – Jeżyce oferta złożona złożonej przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, z ceną brutto: 253.945,80 zł oraz zadeklarowanym terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym – 1 dzień;
 • na część 3 zamówienia – Nowe Miasto oferta złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD, Skrzynki, ul. Dworcowa 13, 60-620 Stęszew z ceną brutto: 268.902,60 zł oraz zadeklarowanym terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym – 1 dzień;
 • na część 4 zamówienia – Stare Miasto oferta złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, z ceną brutto: 297.168,00 zł oraz zadeklarowanym terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym – 1 dzień;
 • na część 5 zamówienia –  Wilda, Strefa Płatnego Parkowania Jeżyce, Grunwald i Stare Miasto oferta złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD, Skrzynki, ul. Dworcowa 13, 60-620 Stęszew z ceną brutto: 339.406,20 zł oraz zadeklarowanym terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym – 1 dzień;
 • na część 6 zamówienia - oznakowanie poziome ulic, po których przebiegają drogi krajowe i ulic  o dużym natężeniu ruchu oferta złożona przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, – z ceną brutto: 284.991,00 zł oraz zadeklarowanym terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym – 1 dzień;
 • na część 7 zamówienia – trwałe oznakowanie ulic miasta Poznania oferta złożona przez konsorcjum firm
  w składzie: RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy sp. j., Zakrzewo, ul. Przemysłowa 1,62-070 Dopiewo oraz Paweł Łowiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, z ceną brutto: 359.775,00 zł oraz zadeklarowanym terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym
  – 1 dzień;
 • na część 8 zamówienia trwałe oznakowanie obiektów rowerowych na ulicach miasta Poznania oferta złożona przez konsorcjum firm w składzie: RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy sp. j., Zakrzewo, ul. Przemysłowa 1,62-070 Dopiewo oraz Paweł Łowiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, z ceną brutto: 357.561,00 zł oraz zadeklarowanym terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym – 1 dzień.
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 90%, termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-90 pkt – cena, w skali 0-10 pkt – termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym.
 
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Zadanie na które złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym (dni) Ilość uzyskanych punktów
1 Konsorcjum firm w składzie: RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy sp. j., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo i Paweł Łowiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter,
ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań
Zadanie nr 7 359.775,00 1 dzień Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 8
 
357.561,00
 
1 dzień Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
2 Marcin Kot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Drogmax,
ul. Świderska 18, 05-480 Karczew
Zadanie nr 6 277.119,00 2 dni Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 95,00
3 Dariusz Łuczak prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD,
ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew
Zadanie nr 3 268.902,60 1 dzień Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 5 339.406,20 1 dzień Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
4 Rotomat sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134,
54-062 Wrocław
Zadanie nr 7 477.240,00 1 dzień Kryterium I – 67,85
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 77,85
Zadanie nr 8 462.480,00 1 dzień Kryterium I – 69,58
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,58
5 Joanna Łowińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter,
ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań
Zadanie nr 2 253.945,80 1 dzień Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 6 284.991,00 1 dzień Kryterium I – 87,51
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,51
6 Paweł Czubiel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań Zadanie nr 1 256.578,00 1 dzień Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 4 297.168,00 1 dzień Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.07.2017

Serwis i konserwacja urządzeń i instalacji branży sanitarnej
w przejściu podziemnym Kaponiera w Poznaniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W niniejszym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, która podlegała odrzuceniu, dlatego koniecznym ze względu na zapisy (art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych było unieważnienie przedmiotowego postępowania, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.10.2017

Budowa chodnika w ul. Radojewo w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” s.c. Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 204.225,89 72 Kryterium I – 34,74
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 74,74
2 Antoni Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą An Bruk, ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew 136.515,81 72 Kryterium I – 51,98
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 91,98
3 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo 118.261,38 72 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100,00
4 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU BUD-BRUK,
ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń
119.890,56  
72

 
Kryterium I – 59,18
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 99,18
5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 132.398,50 72 Kryterium I – 53,59
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 93,59
6 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 140.706,45 72 Kryterium I – 50,43
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 90,43
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.RO.341.11.2017

Wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu w Poznaniu- Etap II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ROTOMAT sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław,  z ceną brutto: 858.619,30 zł, z zadeklarowanym okresem gwarancji jakości dot. sygnalizacji świetlnej wynoszącym 48 miesięcy, z zadeklarowanym okresem gwarancji jakości dot. oznakowania pionowego wynoszącym 15 lat.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena 60%, okres gwarancji jakości dot. sygnalizacji świetlnej 20%, okres gwarancji jakości dot. oznakowania pionowego 20%.
Punktację przyznaną ofertom ww. kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
           
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości dot. sygnalizacji świetlnej (miesiące)
Kryterium III
Okres gwarancji jakości dot. oznakowania pionowego (lata)
Liczba uzyskanych punktów
1 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 878.310,52 48 12,5 Kryterium I – 58,65
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 88,65
2 ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław 858.619,30 48 15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 100
3 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 1.180.800,00 48 15 Kryterium I – 43,63
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 83,63
4 DUCTUS sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wlkp. 941.737,11 48 15 Kryterium I – 54,70
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 94,70
 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.08.2017

Dostawa słupków drogowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez GC Metal Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, z ceną brutto:
- dla części 1 zamówienia (Dostawa słupków do znaków i luster z rur stalowych ocynkowanych): 150.269,10 zł,
- dla części 2 zamówienia (Dostawa słupków żeliwnych ozdobnych, łańcuszkowych wraz z łańcuszkiem ozdobnym i słupków oporowych): 182.236,80 zł.
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena – 100%.
Punktację przyznaną ofertom ww. kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Agnieszka Kot prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą APREMO BIS,
ul. Stawska 160, 08-530 Dęblin
Część 2 184.438,50 98,81
2 GC Metal Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8,
61-806 Poznań
Część 1 150.269,10 100
Część 2 182.236,80 100
3 Wimed Sp. z o.o.,
ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów
Część 1 180.588,60 83,21
4 Zakład Produkcji Elementów Drogowych s.c. E. W. Woźniak,
ul. Staszica 12, 64-600 Oborniki
Część 1 208.731,00 71,99
5 Andrzej Dolny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Z.P.H.U. DOLBET, ul. Błonie 35, 64-730 Wieleń Część 2 197.107,50 92,46
6 Nobeso Małgorzata, Jerzy Trzęsala Sp.j., ul. Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski Część 1 422.320,50 35,58
7 Tioman Sp. z o.o., Sp. k., Ostaszewo 57E,
87-148 Łysomice
Część 1 190.256,40 78,98
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.RP.341.106.2016

Usługi polegające na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej automatów parkingowych poprzez zapewnienie właściwego zaplecza serwisowego oraz dostawy i montażu podzespołów automatów parkingowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający
w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SIEMENS Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, z ceną brutto: 2.387.430,00 zł dla I części zamówienia i czasem przystąpienia do naprawy – 3 godziny oraz ceną brutto: 425.580,00 zł dla II części zamówienia i czasem przystąpienia do naprawy – 3 godziny.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny oferty w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz czas przystąpienia do naprawy 10%.
Ocenę oferty dokonano na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt – czas przystąpienia do naprawy.
Punktację przyznaną ofercie w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Czas przystąpienia do naprawy
(w godzinach)
Liczba uzyskanych punktów
1 Grzegorz Tietz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „AL-TEL-COM”, os. Kosmonautów 12/56, 61-627 Poznań II 661.440,00 1 godz. Kryterium I – 57,91
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 67,91
2 SIEMENS Sp. z.o.o., ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa
I 2.387.430,00 3 godz. Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 90,00
II 425.580,00 3 godz. Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 90,00
 


 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.05.2017

Dostawa znaków drogowych w roku 2017.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” Sp. z o.o., Ługów 18, 66-200 Świebodzin, z ceną brutto: 286.172,42 zł
 
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena – 100%.
Punktację przyznaną ofertom ww. kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
           
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” sp. z o.o., Ługów 18,
66-200 Świebodzin
286.172,42 100
2 WIMED sp. z o.o., ul. Tarnowska 48,
33-170 Tuchów
319.288,94 89,63
3 TIOMAN sp. z o.o. sp.k., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice 361.355,55 79,19
4 Jerzy Dominik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JD INŻYNIERIA RUCHU, ul. Sienkiewicza 45,
05-220 Zielonka
373.185,08 76,68
5 GZD sp. z o.o. sp.k., ul. Lipowa 49a,
11-042 Jonkowo k/Olsztyna
329.806,05 86,77
6 „RAWBUD”–Rawicz Sp. z o.o., ul. Śląska 88, Masłowo, 63-900 Rawicz 362.130,45 79,02
7 ERPLAST sp. z o.o., ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz 327.844,20 87,29
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.104.2016

Trzyletnia bieżąca pielęgnacja zieleni założonej w latach 2003 ? 2016 oraz interwencyjna pielęgnacja pozostałych drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Poznania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części XVI zamówienia - Rejon 5B, części XVIII zamówienia - Rejon 6B, części XIX zamówienia – Rejon 6C:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie:
- części XVIII zamówienia - Rejon 6B, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
- części XVI zamówienia- Rejon 5B oraz części XIX zamówienia– Rejon 6C, ponieważ dla każdej z części oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Uzasadnienie dot. unieważnienia części XVIII zamówienia - Rejon 6B:
 
Zgodnie z dyspozycją 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W niniejszym postępowaniu dla części XVIII zamówienia - Rejon 6B została złożona tylko jedna oferta, która podlega odrzuceniu. Dlatego koniecznym ze względu na zapisy (art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych jest unieważnienie przedmiotowego postępowania w zakresie danej części, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Uzasadnienie dot. unieważnienia części XVI zamówienia - Rejon 5B oraz części XIX zamówienia – Rejon 6C:
 
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
O realizację każdej z ww. części zamówienia ubiegał się tylko jeden Wykonawca, tj. konsorcjum firm w składzie KDS sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań oraz Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa ALKOM, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, składając oferty odpowiednio na część XVI zamówienia – Rejon 5B  z ceną brutto: 596.273,40 zł i na część XIX zamówienia – Rejon 6 C z ceną brutto: 1.096.011,00 zł.
Cena ofert złożonych na realizację ww. części zamówienia znacząco odbiega od kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ich realizację (tj. dla części XVI zamówienia oferta przewyższa kwotę zamawiającego o wartość 369.357,42 zł brutto, dla części XIX zamówienia oferta przewyższa kwotę zamawiającego o wartość 576.257,97 zł brutto).
Uwzględniając powyższe, przedmiotowe postępowanie w zakresie części XVI - Rejon 5B oraz części XIX – Rejon 6C zostaje unieważnione, ponieważ dla każdej z nich oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I-XV, XVII zamówienia:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez:
 • konsorcjum firm w składzie: Kamil Lenarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGRO Zieleń, os. Przemysława 13b/10, 61-064 Poznań oraz Renata Jarzyniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gordon Garden Architektura Krajobrazu, Garbatka 23, 64-610 Rogoźno, na:
 • część IV zamówienia - Rejon 2A, z ceną brutto: 329.191,77 zł;
 • część V zamówienia – Rejon 2 B, z ceną brutto: 337.721,40 zł;
 • część VI zamówienia – Rejon 2C, z ceną brutto: 279.680,04 zł;
 • część VIII zamówienia – Rejon 3B, z ceną brutto: 329.835,24 zł.
 
 • Macieja Nowackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAGARD, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, na:
 • część II zamówienia – Rejon 1 B, z ceną brutto: 720.579,18 zł;
 • część III zamówienia – Rejon 1C, z ceną brutto: 526.058,97 zł;
 • część VII zamówienia – Rejon 3A, z ceną brutto:  927.578,25 zł;
 • część XVII zamówienia – Rejon 6A, z ceną brutto:  622.627,83 zł.
 
 • Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gardens Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, na:
 • część I zamówienia - Rejon 1A, z ceną brutto: 617.189,22 zł;
 • część X zamówienia – Rejon 4A, z ceną brutto:  650.405,04 zł;
 • część XI zamówienia – Rejon 4B, z ceną brutto:  483.405,72 zł;
 • część XII zamówienia – Rejon 4C, z ceną brutto:  723.357,66 zł;
 • część XIII zamówienia – Rejon 4D, z ceną brutto:  614.846,28 zł;
 • część XIV zamówienia – Rejon 4E, z ceną brutto:  762.216,81 zł.
 
 • Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Komunalnych SAN-EKO, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, na część XV zamówienia - Rejon 5A, z ceną brutto: 576.794,52 zł.
 
 • GreenQl Sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań, na część IX zamówienia – Rejon 3C, z ceną brutto: 709.678.26 zł.
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Aldona Szkudlarek-Lipowy prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą OGRÓD-PROJEKT, ul. Paderewskiego 46A, 62-020 Swarzędz VIII – Rejon 3B 747.652,29 44,12
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: KDS Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań i Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1,
61-249 Poznań
IV – Rejon 2A 813.978,72 40,44
VI – Rejon 2C 1.398.076,20 20,00
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Kamil Lenarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGRO Zieleń, os. Przemysława 13B/10, 61-064 Poznań i Renata Jarzyniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GORDON GARDEN Architektura Krajobrazu, ul. Garbatka 23, 64-610 Rogoźno IV – Rejon 2A 329.191,77 100
V – Rejon 2B 337.721,40 100
VI – Rejon 2C 279.680,04 100
VIII – Rejon 3B 329.835,24 100
5 Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAGARD
ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań
I – Rejon 1A 687.602,67 89,76
II – Rejon 1B 720.579,18 100
III – Rejon 1C 526.058,97 100
VII – Rejon 3A 927.578,25 100
IX – Rejon 3C 805.013,64 88,16
XII – Rejon 4C 799.099,50 90,52
XIII – Rejon 4D 729.533,46 84,28
XIV – Rejon 4E 874.308,63 87,18
XVII – Rejon 6A 622.627,83 100
6 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gardens Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska I – Rejon 1A 617.189,22 100
VII – Rejon 3A 1.359.282,39 68,24
IX – Rejon 3C 715.502,16 99,19
X – Rejon 4A 650.405,04 100
XI – Rejon 4B 483.405,72 100
XII – Rejon 4C 723.357,66 100
XIII-  Rejon 4D 614.846,28 100
XIV – Rejon 4E 762.216,81 100
7 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych,
ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań
XV – Rejon 5A 576.794,52 100
8 GreenQL sp. z o.o., ul. Norwida 15/32,
60-867 Poznań
V – Rejon 2B 543.885,84 (cena po poprawce) 62,09
IX – Rejon 3C 709.678,26 100
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.02.2017

Ochrona obiektu Węzeł komunikacyjny Rondo Kaponiera w Poznaniu

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez konsorcjum firm w składzie: Spółdzielnia Dozór w Gnieźnie, ul. Żwirki i Wigury  19A, 62-200 Gniezno oraz Biuro Ochrony A-Z, ul. Bogusławskiego 26/4, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto 565.213,54 zł.
 
Punktacja złożonych ofert:
 
Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-100 pkt.
Punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Kryterium I
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp. z o.o., al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań 600.270,01 94,16
2 Hunters sp. z o.o., ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wlkp. 626.650,56 90,20
3 Ekotrade sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa 675.403,46 83,69
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Spółdzielnia „DOZÓR”, ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno i Sławomir Karczewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Ochrony A-Z,
ul. Bogusławskiego 26/4,
62-002 Suchy Las
565.213,54 (cena po poprawkach) 100
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Maxus
sp. z o.o., ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź i MM Service Security sp. z o.o. ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź
565.652,40 (cena po poprawkach) 99,92
6 Grzegorz Jerzyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Ochrony Osób i Mienia „Lion”, ul. Brzechwy 43, 63-100 Śrem 790.152,00 71,53
8 Waldemar Kropidłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „WAL – MAR”, „PARABELLUM” Ośrodek Szkolenia Pracowników Ochrony, ul. Palacza 119, 60-279 Poznań 613.770,00 92,09
 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.04.2017

Usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty - konsorcjum firm w składzie: Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „POLHOL” Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań (lider konsorcjum), Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-CHARA Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań (członek konsorcjum) oraz Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PERS” Roman Pers, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las (członek konsorcjum), z ceną brutto: 446.495,00 zł.
 
Punktacja złożonej oferty:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 85%, czas dojazdu na miejsce wezwania (dot. pojazdów blokujących ruch tramwajowy) – 10%, czas dojazdu na miejsce wezwania (dot. pojazdów nie blokujących ruchu tramwajowego) – 5%.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Czas dojazdu na miejsce wezwania (dot. pojazdów
blokujących ruch tramwajowy)
Kryterium III  Czas dojazdu na miejsce wezwania
(dot. pojazdów nie blokujących ruchu tramwajowego)
Ilość uzyskanych punktów
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o zamówienie : Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „POLHOL” Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań (lider konsorcjum) oraz Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Auto-Chara Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań (członek konsorcjum) oraz Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PERS” Roman Pers, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las (członek konsorcjum).
446.495,00 Obszar I
30 minut        Obszar II             45 minut          (czasy maksymalne wskazane
w SIWZ)
 
 
 
Obszar I
45 minut        Obszar II             60 minut          (czasy maksymalne wskazane
w SIWZ)      
Kryterium I – 85,00
Kryterium II – 0,00
Kryterium III – 0,00
Łącznie – 85,00
drukuj
Nr postępowania DZ.RP.341.105.2016

Usługa polegająca na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do automatów parkingowych zgłoszonych przez system, wyjmowaniu bilonu z automatów i konwojowaniu wartości pieniężnych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje,że dokonał wyboru oferty złożonej przez Agencję Detektywistyczną i Ochrony JOKER sp. z o.o., Al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań, z ceną brutto: 123.360,00 zł.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
 
Punktacja złożonych ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena.
 
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 USI Spółdzielnia Wielobranżowa, ul. Kramarska 17, 61-765 Poznań 124.030,00 99,46
2 Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp. z o.o., al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań 123.360,00 100,00
 
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.94.2016

Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Matyi-Wierzbięcice w Poznaniu o przejście dla pieszych po zachodniej stronie skrzyżowania w formule ?zaprojektuj i wybuduj?

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje,
że dokonał wyboru oferty złożonej przez PERFECT ELECTRO sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn.

Punktacja złożonych ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60% oraz okres rękojmi za wady – 40%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 495.000,00 48 Kryterium I – 51,51
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 91,51
2 PERFECT ELECTRO sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn
424.965,00 48 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100,00
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.96.2016

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu obejmującej ul. Warszawską od Term Maltańskich do skrzyżowania z ul. Św. Michała w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r.,poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez PERFECT ELECTRO sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn,z ceną brutto: 524.964,00 zł, okresem gwarancji jakości: 48 miesięcy.

Punktacja złożonych ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres gwarancji jakości – 40%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres gwarancji jakości. Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 PERFECT ELECTRO
Sp. z o.o.,ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn
524.964,00 48 Kryterium I – 60
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100
2 DUCTUS sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski 532.368,40 (cena po poprawkach) 48 Kryterium I – 59,17
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 99,17
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.91.2016

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chartowo-Bliźniąt, w formule ?zaprojektuji wybuduj?

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres rękojmi za wady – 20%, ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym – 20%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena,
w skali 0-20 pkt - okres rękojmi za wady, w skali 0 -20 pkt – ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III Ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym Ilość uzyskanych punktów
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak Stefan Maćkowiak Sp.j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 269.000,00 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu kołowym Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 100,00
2 PERFECT ELECTRO sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn
302.826,00 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu kołowym Kryterium I – 53,30
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 93,30
3 DUCTUS sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3,
63-400 Ostrów Wielkopolski
380.070,00 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu kołowym Kryterium I – 42,47
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 82,47
 


 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.97.2016

Adaptacja i budowa drogi rowerowej Dolna Wilda w Poznaniu ? Etap I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski.

Punktacja złożonej oferty:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 25%, czasookres realizacji przedmiotu umowy – 15%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-25 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-15 pkt - czasookres realizacji przedmiotu umowy.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Czasookres realizacji przedmiotu umowy
(ilość dni)
Ilość uzyskanych punktów
1 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
471.626,12 72 120 Kryterium I – 52,37
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 6,25
Łącznie – 83,62
2 BRUKPOL sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81 c,
63-820 Piaski
451.033,85 72 50 Kryterium I – 54,76
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 94,76
3 Drogbet Wieczorek Sp.j., ul. Rolna 8-10, Baranowo,
62-081 Przeźmierowo
532.951,53 72 90 Kryterium I – 46,34
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 8,33
Łącznie – 79,67
4 Konsorcjum firm w składzie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k., ul Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (partner konsorcjum)
411.651,92  
72

 
110 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 6,82
Łącznie – 91,82
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.108.2017

Konserwacja instalacji elektrycznej oświetlenia przejść podziemnych i wiaduktów oraz konserwacja przepompowni przy przejściach podziemnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje,że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty przez Witolda Procka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Elektroinstalacyjny, ul. Piotrowska 30, Kamionki, 62-023 Gądki, z ceną brutto:
- na I część zamówienia (Przejścia podziemne, wiadukty i przepompownie) – 154.980,00 zł brutto;
- na II część zamówienia (Węzeł Komunikacyjny Rondo Kaponiera) – 185.976,00 zł brutto.
 
Punktacja złożonej oferty:
Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%. Ocena oferty dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt.
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Witold Procek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Elektroinstalacyjny,
ul. Piotrowska 30, Kamionki,
62-023 Gądki
Część I 154.980,00 100
Część II 185.976,00 100
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.102.2016

Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg miasta Poznania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje,
że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty - konsorcjum firm w składzie: Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „POLHOL” Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań (lider konsorcjum), Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-CHARA Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań (członek konsorcjum) oraz Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PERS” Roman Pers, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las (członek konsorcjum), z ceną brutto: 385.075,00 zł.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium   cena        (zł) Ilość uzyskanych punktów
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie : Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „POLHOL” Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań (lider konsorcjum) oraz Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Auto-Chara Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań (członek konsorcjum) oraz Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PERS” Roman Pers, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las (członek konsorcjum). 385.075,00 100,00

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.79.2016

Nadzór eksploatacyjny i utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
 • na część 1 zamówienia – zadanie A1 – oferta złożona przez HYDROWODKAN sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto 158.436,00 zł;
 • na część 2 zamówienia – zadanie A2 – oferta złożona przez HYDROWODKAN sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto 172.368,00 zł;
 • część 3 zamówienia – zadanie A3 – oferta złożona przez HYDROWODKAN sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto 183.708,00 zł;
 • na część 4 zamówienia – zadanie A4 – oferta złożona przez HYDROWODKAN sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto 176.580,00 zł;
 • na część 5 zamówienia – zadanie A5 – oferta złożona przez HYDROWODKAN sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto 167.616,00zł;
 • na część 6 zamówienia – zadanie B – oferta złożona przez Ekos Poznań sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, z ceną brutto 557.140,80 zł;
 • na część 7 zamówienia – zadanie C – oferta złożona przez Agnieszkę Lis prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KASIL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań, z ceną brutto 1.214.625,00 zł;
 • na część 8 zamówienia – zadanie D – oferta złożona przez Ekos Poznań sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, z ceną brutto 99.360,00 zł.
 
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena -100%. Ocena dokonana na podstawie wskazanego kryterium w skali 0-100 pkt.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Ilość uzyskanych punktów
część 1 zamówienia – zadanie A1
3 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 158.436,00 100
 
część 2 zamówienia – zadanie A2
3 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 172.368,00
 
100
część 3 zamówienia – zadanie A3
3 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 183.708,00 100
część 4 zamówienia – zadanie A4
3 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 176.580,00 100
część 5 zamówienia – zadanie A5
3 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 167.616,00 100
część 6 zamówienia – zadanie B
1 Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań 557.140,80 100
część 7 zamówienia – zadanie C
2 Agnieszka Lis prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KASIL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań 1.214.625,00 100
część 8 zamówienia – zadanie D
1 Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań 99.360,00 100
 
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.100.2016

Ochrona mienia Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty złożonej przez Agencję Ochrony Pewność sp. z o.o., ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno, z ceną brutto: 1.033.716,60 zł. oraz zadeklarowanym czasem dojazdu grupy interwencyjnej wynoszącym 10 minut.
 
Punktacja złożonej oferty:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 90%, czas dojazdu grupy interwencyjnej – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-90 pkt – cena, w skali 0-10 pkt - czas dojazdu grupy interwencyjnej.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Czas dojazdu grupy interwencyjnej
Ilość uzyskanych punktów
1 Agencja Ochrony Pewność sp. z o.o., ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno 1.033.716,60 10 minut Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.95.2016

Roboty budowlane w strefie płatnego parkowania w ul. Słowackiego
w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski.
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 30%, jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 339.812,69
 
72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 57,73
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 97,73
2 konsorcjum firm w składzie: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (partner) 390.945,91 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 50,17
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 90,17
3 BRUKPOL
sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81 c,
63-820 Piaski
326.928,16 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
4 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń 353.626,35 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C8/10 (parametry betonu przypisane przez zamawiającego zgodnie z zapisami pkt 18.2 SIWZ).
 
Kryterium I – 55,47
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 0
Łącznie – 85,47
5 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak 360.717,24 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 54,38
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,38
6 Michał Siejek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BAT-POL, os. Jana III Sobieskiego 4/5, 60-688 Poznań 401.498,52 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 48,86
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 88,86
7 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 336.558,87 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 58,28
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 98,28
8 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, Borowo Młyn, ul. Starych Wierzb 17, 62-010 Pobiedziska 368.990,23 (cena po poprawce) 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 53,16
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 93,16
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.89.2016

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Obornicka, Hulewiczów, Drwęskiego w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r.,poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje,
że dokonał wyboru oferty złożonej przez PERFECT ELECTRO sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
 
Punktacja złożonych ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres gwarancji jakości – 30%, ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena,
w skali 0-30 pkt - okres gwarancji jakości, w skali 0 -10 pkt – ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
Kryterium III Ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym Ilość uzyskanych punktów
1 Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo 325.735,67 (cena po poprawkach) 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu kołowym Kryterium I – 54,38
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,38
2 PERFECT ELECTRO sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn
295.209,57 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu kołowym Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
3 DUCTUS sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3,
63-400 Ostrów Wielkopolski
359.529,28 (cena po poprawkach) 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, w godzinach ograniczających utrudnienia w ruchu kołowym Kryterium I – 49,26
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 89,26
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.78.2016

Wycinka drzew z pasów drogowych na terenie dzielnicy Wilda, Grunwald, Nowe Miasto, Jeżyce i Stare Miasto w Poznaniu

Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 1, 3 i 4.
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w związku z uchyleniem się od podpisania umowy przez Wykonawcę, którego ofertę wcześniej wybrano dla części 1,3 i 4 zamówienia (tj. Wojciecha Dźwika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Arbor”,ul. Czechowskiego 2D/4, 64-800 Chodzież – rozstrzygniecie Zamawiającego przekazane Wykonawcom w dniu 17.11.2016r. nr DZ.3412.264.2016), za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
 
- 1 część zamówienia przez GreenQL sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań, z ceną brutto: 12.182,40 zł;
- 3 część zamówienia przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni Gardens, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto: 33.048,00 zł;
- 4 część zamówienia przez Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai Jarosław Orpiszak, Weronika Mendlewska s.c.,ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań, z ceną brutto: 33.214,32 zł.
Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.92.2016

Wykonanie cięć koron drzew przyulicznych na terenie miasta Poznania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona na:
 • I część zamówienia – cięcie 432 szt. drzew na terenie Starego Miasta – przez Andrzeja Misiornego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis – Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58, 89-500 Tuchola, z ceną brutto 175.435,20 zł;
 • II cześć zamówienia – cięcie 234 szt. drzew na terenie Nowego Miasta – przez Andrzeja Misiornego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis – Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58, 89-500 Tuchola, z ceną brutto 99.705,60 zł;
 • III część zamówienia - cięcie 294 szt. drzew na terenie Grunwaldu – KERRIA Piórkowski sp.j.,
  ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło, z ceną brutto 105.391,80 zł;
 • IV cześć zamówienia - cięcie 220 szt. drzew na terenie Wildy – oferta złożona przez KERRIA Piórkowski sp.j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło, z ceną brutto 77.905,80 zł;
 • V część zamówienia – cięcie 541 szt. drzew na terenie części dzielnicy Jeżyce – przez Ireneusza Olszanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład P.U.H. „FAGUS”II,
  ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów, z ceną brutto 180.900,00 zł;
 • VI część zamówienia - cięcie 445 szt. drzew na terenie części dzielnicy Jeżyce - Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto 181.170,00 zł.
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:

Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-100 pkt.
Punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Kerria Piórkowski sp.j.,
ul. Żeromskiego 80,
62-600 Koło
 
II część zamówienia 101.541,60 98,19
III część zamówienia 105.391,80 100,00
IV część zamówienia 77.905,80 100,00
VI część zamówienia 182.336,40 99,36
2 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gardens Zakład Kształtowania Zieleni,
ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska
 
I część zamówienia 211.140,00 83,09
II część zamówienia 120.744,00 82,58
III część zamówienia 133.974,00 78,67
IV część zamówienia 99.576,00 78,24
V część zamówienia 231.498,00 78,14
VI część zamówienia 181.170,00 100,00
3 Andrzej Misiorny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis – Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58, 89-500 Tuchola I część zamówienia 175.435,20 100,00
II część zamówienia 99.705,60 100,00
4 Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU Abies, Zielonka 7,
62-095 Murowana Goślina
I część zamówienia 223.689,60 78,43
II część zamówienia 101.206,80 98,52
IV część zamówienia 112.125,60 69,48
5 Ireneusz Olszanowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład P.U.H. „FAGUS”II, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów I część zamówienia 184.248,00 95,22
V część zamówienia 180.900,00 100,00
6 Mariusz Rogal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU GEOINTECH,
ul. Bielawy 12/4, 62-066 Granowo
III część zamówienia 161.859,60 65,11
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.87.2016

Roboty budowlane w strefie płatnego parkowania w ul. Galla Anonima
i w ul. Przybyszewskiego w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
 • część I zamówienia (Wykonanie robót budowlanych w granicach strefy płatnego parkowania w ul. Galla Anonima) przez Krystynę Michałkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek;
 
 • część II zamówienia (Wykonanie robót budowlanych w granicach strefy płatnego parkowania
  w ul. Przybyszewskiego) przez Brukpol Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 30%, jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Budownictwo Drogowe KRUG
Sp. z o.o., Sp. k., ul. Świerkowa 48,
62-020 Swarzędz
Część I 179.450,11 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 54,65
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,65
Część II 136.699,94 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 51,60
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 91,60
2 Brukpol Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski Część I 165.756,95 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 59,17
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 99,17
Część II 117.552,05 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
3 Drobud sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
Część I 176.080,31 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 55,70
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,70
Część II 138.239,90 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 51,02
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 91,02
4 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
Część I 178.280,12 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 55,01
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,01
Część II 128.341,35 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 54,96
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,96
5 Konsorcjum firm: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o., Sp.k., ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (członek konsorcjum)
Część I 235.631,67 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 41,62
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 81,62
Część II 176.532,05 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 39,95
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 79,95
6 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392,
61-441 Poznań
Część I 173.104,04 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 56,65
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,65
Część II 124.831,05 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 56,50
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,50
7 Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych,
ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek
Część I 163.451,21 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
8 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL,
ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn,
62-010 Pobiedziska
Część I 178.626,01 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 54,90
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,90
Część II 141.349,48 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 49,90
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 89,90
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.86.2016

Roboty budowlane w strefie płatnego parkowania w ul. Prusa
w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  Budownictwo Drogowe KRUG sp. z o.o. sp.k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 30%, jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
252.517,28
(po poprawkach)
72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 56,19
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,19
2 BRUKPOL sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81 c,
63-820 Piaski
244.116,75
(po poprawkach)
72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 58,12
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 98,12
3 Konsorcjum firm w składzie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k., ul Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (partner konsorcjum)
298.834,61
(po poprawkach)
72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 47,48
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 87,48
4 Konsorcjum firm w składzie: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS,
ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (partner konsorcjum)
274.957,09
(po poprawkach)
 
72

 
podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 51,60
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 91,60
5 Drobud sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
247.554,14 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 57,32
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 97,32
6 Budownictwo Drogowe KRUG sp. z o.o. sp.k.,
Rabowice, ul. Świerkowa 48,
62-020 Swarzędz
236.480,06 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.88.2016

Dostawa mebli biurowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla II, III i IV części zamówienia:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została dla: części II zamówienia (Siedziska); części III zamówienia (Meble tapicerowane) oraz części IV zamówienia (Stoły konferencyjne i stoły do biur) oferta złożona przez Adama Ślęzakowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BiuroKoncept meble i wnętrza biurowe, Aleje Marcinkowskiego 12, 63-600 Kępno.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert dla II, III i IV części zamówienia:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena 60% oraz okres gwarancji jakości 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-60 pkt - cena oraz w skali 0-40 pkt - okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofertom w II, III i IV części zamówienia z ww. kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części zamówienia Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 Adam Ślęzakowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BiuroKoncept meble i wnętrza biurowe, Aleje Marcinkowskiego 12,
63-600 Kępno
Część II 88.834,52 84 Kryterium I – 44,70
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 84,70
Część III 16.022,31 84 Kryterium I – 59,09
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 99,09
Część IV 24.600,03 84 Kryterium I – 45,80
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 85,80
3 Kinnarps Polska Sp. z o.o.,
ul. Puławska 354/356,
02-819 Warszawa
Część II 66.186,07 60 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Łącznie – 80,00
Część III 15.780,12 60 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Łącznie – 80,00
Część IV 18.779,88 60 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Łącznie – 80,00
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.83.2016

Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 51 w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje,
że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia tj.: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań oraz Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo reprezentowanych przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena 90% oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt – cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofercie w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań oraz Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo reprezentowani przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o. 631.071,53  
72

 
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.76.2016

Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne
na 5 wybranych skrzyżowaniach w Poznaniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części 2 zamówienia dot. rozbudowy sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Pułaskiego – Wielkopolska – Nowowiejskiego:
 
Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie części 2 zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części 2 przedmiotowego zamówienia, stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych została podana bezpośrednio przed otwarciem ofert
i wynosi 55.163,78 zł brutto. Dla wskazanej części zamówienia złożono ofertę z najniższą ceną brutto wynoszącą 79.329,22 zł.
Powyższe oznacza, iż oferta z najniższą ceną brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia i której nie jest w stanie zwiększyć celem dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1,3,4,5 zamówienia:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający
w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone:
 • dla części 1 zamówienia – dot. rozbudowy sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Estkowskiego – Garbary – Małe Garbary – przez Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo; 
 • dla części 3 zamówienia – dot. rozbudowy sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Rondo Solidarności – przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j., ul. Podgórna 6, 62-061 Łęczyca;
 • dla części 4 zamówienia dot. rozbudowy sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Szwajcarska – Kurlandzka – przez Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo;
 • dla części 5 zamówienia dot. rozbudowy sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu Solidarności – Połabska – przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j., ul. Podgórna 6, 62-061 Łęczyca.
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:
- cena - 60%, okres gwarancji jakości – 30%,  ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym i tramwajowym – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres gwarancji jakości w skali 0-10 pkt – ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym i tramwajowym.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres gwarancji jakości (miesiące) Kryterium III
Ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym i tramwajowym
Ilość uzyskanych punktów
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j.
ul. Podgórna 6, 62-061 Łęczyca
Część I 263.700,93 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 59,56
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 99,56
Część III 133.974,06 48  Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie - 100
Część IV 307.684,41 48  Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 59,56
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 99,56
Część V 187.123,22 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
2 Hubert Perz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy INSTALTECH ul. Wawrzyniaka 5, 63-020 Zaniemyśl Część III 134.469,26 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 59,78
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 99,78
Część IV 337.184,30 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 54,35
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,35
Część V 197.841,98 48  Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 56,75
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,75
3 Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo Część I 261.769,08 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
Część III 140.235,66 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 57,32
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 97,32
Część IV 305.448,02 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
Część V 192.035,67 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 58,47
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 98,47
4 Ductus sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski Część I 353.030,98  
48

 
Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 44,49
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 84,49
Część III 282.166,53 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 28,49
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 68,49
 
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.81.2016

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Głównej, Harcerskiej i Rynek Wschodni w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje,
że dokonał wyboru oferty złożonej przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j., ul. Podgórna 6, 62-061 Łęczyca.
 
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
 
Punktacja złożonych ofert:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres gwarancji jakości – 30%, ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres gwarancji jakości, w skali 0 -10 pkt – ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
Kryterium III Ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym Ilość uzyskanych punktów
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j.
ul. Podgórna 6, 62-061 Łęczyca
236.160,00 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
2 Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo 253.060,48 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 55,99
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,99
3 Hubert Perz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy INSTALTECH ul. Wawrzyniaka 5,
63-020 Zaniemyśl
246.765,99 48 Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 57,42
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 97,42
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.73.2016

Roboty budowlane w pasie drogowym ul. Częstochowskiej i ul. Zgoda w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
 • część I zamówienia (Wykonanie robót budowlanych w pasie drogowym ul. Częstochowskiej) przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Michała Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum);
 • część II zamówienia (Wykonanie robót budowlanych w pasie drogowym ul. Zgoda) przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 30%, jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr części Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się zamówienia: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum). Część I 345.044,77 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
Część II 399.098,65 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C 8/10 Kryterium I – 54,88
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 0,00
Łącznie – 84,88
3 Drobud sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
Część II 392.514,75 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 55,80
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,80
4 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX,
os. Jana III Sobieskiego 7/176,
60-688 Poznań
Część II 365.049,50 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 392,
61-441 Poznań
Część I 438.090,33 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 47,26
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 87,26
Część II 486.978,70 72 miesiące podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 44,98
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 84,98
 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.88.2016

Dostawa mebli biurowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla I części zamówienia:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla I części zamówienia („Meble „z płyty” – gabinetowe”) uznana została oferta złożona przez Kinnarps Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 354/356, 02-819 Warszawa.
Zamawiający w ramach I części zamówienia nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert dla I części zamówienia:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena 60% oraz okres gwarancji jakości 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-60 pkt - cena oraz w skali 0-40 pkt - okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofertom w I części zamówienia z ww. kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
3 Kinnarps Polska Sp. z o.o.,
ul. Puławska 354/356,
02-819 Warszawa
Część I 40.372,27 60 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Łącznie – 80,00
4 Tronus Polska Sp. z o.o.,
ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa
Część I 70.748,37 48 Kryterium I – 34,24
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 44,24
 
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.85.2016

Roboty budowlane w strefie płatnego parkowania w ul. Długosza

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez:  Krystynę Michałkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek, z ceną brutto 389.670,36 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące oraz podbudową betonową o parametrach betonu C12/15.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady – 30%, jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Konsorcjum firm w składzie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k., ul Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM
sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (partner)
422.073,13 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 55,39
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,39
2 Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 428.988,54 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 54,50
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 94,50
3 BRUKPOL
sp. z o.o. Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski
474.556,29 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 49,27
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 89,27
4 Budownictwo Drogowe KRUG sp. z o.o. sp.k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz 406.830,24  
72

 
podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 57,47
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 97,47
5 Konsorcjum firm w składzie: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (partner) 434.508,74 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 53,81
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 93,81
6 Krystyna Michałkowska  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek 389.670,36 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
7 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba
sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
395.376,24 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 59,13
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 99,13
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.84.2016

Wynajem elementów iluminacji okolicznościowej przeznaczonych do montażu na wybranych ulicach miasta Poznania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ENEA Oświetlenie sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin.
 
Punktacja przyznana ofercie w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena za wynajem - 75%, cena za odtworzenie zniszczonych elementów – 25%. Ocena oferty dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-75 pkt – cena za wynajem, w skali 0-25 pkt – cena za odtworzenie.
 
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena za wynajem (zł)
Kryterium II
Cena za odtworzenie (zł)
Ilość uzyskanych punktów
2 ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34,
71-080 Szczecin
243.199,29 (cena po poprawkach) 7.749,00 Kryterium I – 75,00
Kryterium II – 25,00
Łącznie – 100,00
 
                                                                                                             
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.82.2016

Roboty budowlane w pasie drogowym ul. Góreckiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań.

Punktacja złożonych ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena 60%, okres rękojmi za wady 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
128.106,05  
72

 
podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 56,11
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,11
2 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 119.810,45 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
3 Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
„M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń
129.368,02 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 55,57
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,57
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.78.2016

Wycinka drzew z pasów drogowych na terenie dzielnicy Wilda, Grunwald, Nowe Miasto, Jeżyce i Stare Miasto w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
    
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez Wojciecha Dźwika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  „Arbor”, ul. Czechowskiego 2D/4, 64-800 Chodzież, na:
- 1 część zamówienia – z ceną brutto: 9.871,20 zł;
- 2 część zamówienia – z ceną brutto: 19.538,28 zł;
- 3 część zamówienia – z ceną brutto: 22.810,68 zł;
- 4 część zamówienia – z ceną brutto: 16.487,28 zł;
- 5 część zamówienia – z ceną brutto: 18.165,60 zł.

Punktacja złożonych ofert:

Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-100 pkt.
Punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gardens Zakład Kształtowania Zieleni,
ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska
1 część zamówienia 15.368,40 64,23
2 część zamówienia 35.834,40 54,52
3 część zamówienia 33.048,00 69,02
4 część zamówienia 34.560,00 47,71
5 część zamówienia 31.212,00 58,20
2 Mariusz Rogal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU GEOINTECH, ul. Bielawy 12/4,
62-066 Granowo
1 część zamówienia 19.267,20 51,23
2 część zamówienia 32.524,20 60,07
3 część zamówienia 33.868,80 67,35
4 część zamówienia 36.097,38 45,67
5 część zamówienia 24.348,60 74,61
3 PW Ogród sp. z o.o.,
ul. Skórzewska 23,
62-081 Wysogotowo
1 część zamówienia 27.799,20 35,51
2 część zamówienia 47.800,80 40,87
3 część zamówienia 58.989,60 38,67
4 część zamówienia 58.069,44 28,39
5 część zamówienia 44.550,00 40,78
6 Wojciech Dźwik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Arbor”,
ul. Czechowskiego 2D/4,
64-800 Chodzież
1 część zamówienia 9.871,20 100
2 część zamówienia 19.538,28 100
3 część zamówienia 22.810,68 100
4 część zamówienia 16.487,28 100
5 część zamówienia 18.165,60 100
7 Kerria Piórkowski sp.j.,
ul. Żeromskiego 80,
62-600 Koło
1 część zamówienia 21.589,20 45,72
2 część zamówienia 45.478,80 42,96
3 część zamówienia 57.142,80 39,92
4 część zamówienia 59.658,66 27,64
5 część zamówienia 40.986,00 44,32
8 GreenQL sp. z o.o.,
ul. Norwida 15/32,
60-867 Poznań
1 część zamówienia 12.182,40 81,03
2 część zamówienia 26.978,40 72,42
4 część zamówienia 36.331,20 45,38
5 część zamówienia 25.639,20 70,85
9 Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai Jarosław Orpiszak, Weronika Mendlewska s.c.,
ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań
2 część zamówienia 29.111,40 67,12
4 część zamówienia 33.214,32 49,64
5 część zamówienia 20.071,80 90,50
 
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.77.2016

Wykonanie obsadzeń drzewami i krzewami na terenie pasów drogowych dzielnic: Grunwald, Wilda, Jeżyce i Nowe Miasto w Poznaniu - III część zamówienia - dzielnice: Grunwald, Jeżyce i Wilda

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla III części zamówienia (wykonanie obsadzeń drzewami i krzewami na terenie pasów drogowych dzielnic: Grunwald, Jeżyce i Wilda wraz z roczną pielęgnacją gwarancyjną założonej zieleni) uznana została oferta złożona przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska.

Punktacja złożonych ofert:

Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena – 100%.
Punktację przyznaną ofertom w III części zamówienia z ww. kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium 
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska Część III 139.827,82 80,18
2 PW OGRÓD Sp. z o.o., ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo Część III 225.934,96 49,62
3 Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAGARD, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań Część II 197.586,91 56,74
4 GreenQL Sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań Część III 149.662,24 74,91
 
                                                                                             

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.77.2016

Wykonanie obsadzeń drzewami i krzewami na terenie pasów drogowych dzielnic: Grunwald, Wilda, Jeżyce i Nowe Miasto w Poznaniu - II część zamówienia - ul. Sowice

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla II części zamówienia (wykonanie obsadzeń drzewami i krzewami na terenie pasa drogowego ul. Sowice wraz z roczną pielęgnacją gwarancyjną założonej zieleni) uznana została oferta złożona przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska.

Punktacja złożonych ofert:

Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena – 100%.
Punktację przyznaną ofertom w II części zamówienia z ww. kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium 
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska Część II 60.091,20 (po poprawkach) 100,00
2 PW OGRÓD Sp. z o.o., ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo Część II 88.560,00 67,85
3 Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAGARD, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań Część II 63.790,20 94,20
4 GreenQL Sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań Część II 63.720,00 94,31
5 Przemysław Felski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakładanie i pielęgnacja ogrodów, ul. Borówkowa 19b, 62-081 Przeźmierowo Część II 85.644,00 70,16
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.74.2016

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi
w ul. Sianowskiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.)  Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe Ander-87 Tomasz Janaszak i Grzegorz Janaszak s.c., ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto 449.716,66 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące oraz deklaracją wykonania przedmiotu zamówienia w okresie 90 dni.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
Punktacja złożonych ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres rękojmi za wady – 25%, czasokres realizacji przedmiotu umowy – 15%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-25 pkt – okres rękojmi za wady oraz w skali 0-15 pkt- czasokres realizacji przedmiotu umowy. Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Okres rękojmi za wady
(miesiące)
Kryterium III Czasokres realizacji przedmiotu umowy
(dni)
Ilość uzyskanych punktów
1 Jakub Kurkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Agro-Aqua, Bługowo 39, 77-400 Złotów 477.856,99 72 90 Kryterium I – 56,47
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 96,47
2 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe Ander-87 Tomasz Janaszak i Grzegorz Janaszak s.c., ul. Poznańska 21,
62-040 Puszczykowo
449.716,66 72 90 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 100
3 Henryk Wojkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo HYDRO-GAZ Swarzędz, ul. Bednarska 7,
62-020 Swarzędz
497.619,24 72 90 Kryterium I – 54,22
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 94,22
4 Danuta Pyssa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dankar Usługi Budowlane, Wod.- Kan. i C.O., ul. Nienawiszcz 23,
64-610 Rogoźno
887.163,51 (cena po poprawkach) 72 90 Kryterium I – 30,41
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 70,41

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.77.2016

Wykonanie obsadzeń drzewami i krzewami na terenie pasów drogowych dzielnic: Grunwald, Wilda, Jeżyce i Nowe Miasto w Poznaniu - I część zamówienia - ul. Brzechwy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla I części zamówienia:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty dla I części zamówienia (wykonanie obsadzeń drzewami i krzewami na terenie pasa drogowego ul. Brzechwy wraz z roczną pielęgnacją gwarancyjną założonej zieleni) uznana została oferta przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska.

Punktacja złożonych ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena – 100%.
Punktację przyznaną ofertom w I części zamówienia z ww. kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium 
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska Część I 110.156,03 100,00
2 PW OGRÓD Sp. z o.o., ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo Część I 158.534,31 62,54
3 Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAGARD, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań Część I 150.050,67 66,07
4 GreenQL Sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań Część I 123.285,13 80,42
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.80.2016

Budowa bezpiecznego zejścia-wejścia z ul. Śliskiej na teren Spółdzielni Mieszkaniowej Enklawa w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej Mosty Poznań sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań, z ceną brutto 301.014,16 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

Punktacja złożonych ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 75%, okres rękojmi za wady – 25%,
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Okres rękojmi za wady
(miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 Mosty Poznań sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań 301.014,16 72 Kryterium I – 75
Kryterium II – 25,00
Łącznie – 100
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.69.2016

Przebudowa ul. Morawskiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
 
Punktacja złożonych ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres rękojmi za wady – 25%, czasokres realizacji przedmiotu umowy – 15%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-25 pkt - okres rękojmi za wady, w skali 0-15 pkt – czasokres realizacji przedmiotu umowy.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Okres rękojmi za wady
(miesiące)
Kryterium III  Czasokres realizacji przedmiotu umowy
(dni kalendarzowe)
Ilość uzyskanych punktów
1 Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c.,
ul. Folwarczna 31,
Witobel, 62-060 Stęszew
223.984,92 72 65 Kryterium I – 45,38
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 13,85
Łącznie – 84,23
2 Drobud sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
192.725,99 72 60 Kryterium I – 52,74
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 92,74
3 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. BUD-BRUK,
ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń
169.406,26 (cena po poprawkach) 72 65 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 13,85
Łącznie – 98,85
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.72.2016

Remont nawierzchni chodnika, wjazdów, miejsc postojowych oraz pasa ruchu w ul. Rakoniewickiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.

Punktacja złożonej oferty:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena 60%, okres rękojmi za wady 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
272.454,27  
72

 
podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
2 Jarosław Grześkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROMEL, ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań 370.243,10 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 44,15
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 84,15
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.75.2016

Remont balustrad mostu Teatralnego wschodniego i zachodniego
w Poznaniu

Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), zamawiający zawiadamia Wykonawcę, który złożył ofertę o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych została podana bezpośrednio przed otwarciem ofert i wynosi 206.909,49 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca złożył ofertę z ceną brutto 516.486,67 zł.
Powyższe oznacza, iż oferta z najniższą ceną brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia i której nie jest w stanie zwiększyć celem dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.

 
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.68.2016

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chartowo-Bliźniąt, w formule ?zaprojektuj i wybuduj??

Informacja o unieważnieniu postępowania:
 
Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), zamawiający zawiadamia Wykonawcę, który złożył ofertę o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
 
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych została podana bezpośrednio przed otwarciem ofert i wynosi 200.000,00 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca złożył ofertę z ceną brutto 393.600,00 zł.
Powyższe oznacza, iż oferta z najniższą ceną brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia i której nie jest w stanie zwiększyć celem dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.71.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Kopernika i w ul. Racławickiej oraz remont nawierzchni jezdni w ul. Kłuszyńskiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
 • I część zamówienia obejmującą wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Kopernika na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Łąkowej – obustronnie, przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań;
 
 • II część zamówienia obejmującą wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Racławickiej na odcinku od nr 64 do ul. Grunwaldzkiej - strona wschodnia oraz III część zamówienia obejmującą wykonanie remontu nawierzchni jezdni w ul. Kłuszyńskiej na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Raszyńskiej, przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak.
 
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.

Punktacja złożonych ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:
 
-  dla części 1 i 2 zamówienia: cena - 60%, okres rękojmi za wady – 30%, jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej – 10%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
- dla części 3 zamówienia: cena - 70%, okres rękojmi za wady – 30%. Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-70 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
Część I 206.326,05 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
Część II 156.731,53 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 57,94
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie - 97,94
Część III 168.161,14 72 Nie dotyczy Kryterium I – 56,91
Kryterium II – 30,00
Łącznie – 86,91
2 Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Część III 163.292,54 72 Nie dotyczy Kryterium I – 58,61
Kryterium II – 30,00
Łącznie – 88,61
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD,
ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
Część II 151.354,53 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
Część III 136.722,52 72 Nie dotyczy Kryterium I – 70,00
Kryterium II – 30,00
Łącznie – 100
4 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H „Nortex”, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-476 Poznań Część II 164.188,04  
72

 
podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 55,31
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,31
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.70.2016

Remont nawierzchni chodnika w ul. Iłowskiej oraz roboty budowlane w granicach strefy płatnego parkowania w ul. Orzeszkowej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t. j. Dz.U.
z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
 • I część zamówienia obejmującą wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Iłowskiej na odcinku od ul. Chotomińskiej do ul. Ługańskiej; strona zachodnia przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań;
 • II część zamówienia obejmującą wykonanie robót budowlanych w granicach strefy płatnego parkowania ul. Orzeszkowej na odcinku od ul. Matejki do ul. Śniadeckich; strona południowa przez Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.

Punktacja złożonych ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena 60%, okres rękojmi za wady 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H „Nortex”,
os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-476 Poznań
Część I 141.040,04  
72

 
podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 56,06
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,06
2 DROBUD sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
Część I 140.996,94 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 56,08
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,08
Część II 106.759,78 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD,
ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
Część I 152.628,24 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 51,81
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 91,81
Część II 113.406,49 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 56,48
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 96,48
4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
Część I 131.787,33 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
Część II 115.599,78 72 podbudowa betonowa o parametrach betonu C12/15 Kryterium I – 55,41
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 95,41
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.62.2016

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Grunwaldzkiej, Bukowskiej, Szylinga wraz z wdrożeniem zmian na sygnalizacjach świetlnych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty przez Bartosza Maćkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FILBAR”, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca.
 
Punktacja złożonej oferty:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, termin robót budowlanych dot. sygnalizacji świetlnej – 30%, okres gwarancji jakości – 10%.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Termin wykonania robót budowlanych dot. sygnalizacji świetlnej
Kryterium III  Okres gwarancji jakości Ilość uzyskanych punktów
1 Bartosz Maćkowiak
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FILBAR”
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
489.814,73 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 48 miesięcy od daty odbioru końcowego Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.65.2016

Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Boranta w Poznaniu - Etap 1
od ul. Bogusława do ul. Bratumiły

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty przez Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Punktacja złożonych ofert:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres rękojmi za wady – 25%, skrócenie terminu realizacji – 15%.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Okres rękojmi za wady
(miesiące)
Kryterium III  Skrócenie terminu realizacji
(o liczbę dni)
Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe,
os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań
152.200,47 72 15 Kryterium I – 57,77
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 97,77
2 Budownictwo Drogowe Vigen
Sp. z o.o.,
ul. Aleje Jerozolimskie 96,
00-807 Warszawa
146.539,74 72 15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 100,00
3 DROBUD Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
154.250,79 72 15 Kryterium I – 57,00
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 97,00
4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
185.520,65 72 15 Kryterium I – 47,39
Kryterium II – 25,00
Kryterium III – 15,00
Łącznie – 87,39
 


 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.67.2016

Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty przez Michała Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Elektryczne i Dźwigowe, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki.

Punktacja złożonej oferty:
  

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 74%, czas na usunięcie szkód spowodowanych działaniem osób trzecich lub wynikających ze zdarzeń losowych oraz na zabezpieczenie miejsca zdarzenia – 10%, pracownicy posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu „prace pod napięciem przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV – 10%, liczba pracowników młodocianych – 6%.

 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Czas na usunięcie szkód spowodowanych działaniem osób trzecich lub wynikających ze zdarzeń losowych oraz na zabezpieczenie miejsca zdarzenia
Kryterium II
Pracownicy posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu „prace pod napięciem przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV
Kryterium IV  Liczba pracowników młodocianych Ilość uzyskanych punktów
1 Michał Zieliński
Usługi Elektryczne i Dźwigowe, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki
998.452,50 3 godziny Wykonawca zadeklarował dysponowanie pracownikami o podwyższonych kwalifikacjach zgodnie z wymaganiami SIWZ 1 pracownik Kryterium I – 74
Kryterium II – 10
Kryterium III – 10
Kryterium IV- 2
Łącznie – 96,00
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.38.2016

Utrzymanie i konserwacja urządzeń projektu ITS Poznań w 2016r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze uznane zostały oferty złożone:
 
- na zadanie nr 1 - Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań związanychz systemem zarzadzania ruchem tj. systemów oraz urządzeń zlokalizowanych w centrum sterowania ruchem oraz urządzeń zlokalizowanych na terenie miasta - przez Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa,z ceną brutto: 2.545.074,67 zł, czasem usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego 6 godzin oraz okresem gwarancji jakości 42 miesiące,
 
- na zadanie nr 2 - Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań zlokalizowanych na terenie miasta, związanych ze stacjonarnymi tablicami zmiennej treści, mobilnymi tablicami zmiennej treści, tablicami informacji parkingowej i stacjami meteorologicznymi - przez Siemens Sp. z o.o.,ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, z ceną brutto: 173.061,25 zł, czasem usunięcia awarii urządzeń VMS – 48 godzin oraz okresem gwarancji jakości 42 miesiące,
 
- na zadanie nr 3 - Wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań zlokalizowanych na terenie miasta, związanych z systemem dynamicznego ważenia pojazdów, systemem wykrywania pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie na czerwonym sygnale oraz systemem pomiaru odcinkowego prędkości na ul. Dąbrowskiego - przez Neurosoft Sp. z o.o., ul. Życzliwa 8, 53-030 Wrocław, z ceną brutto: 137.194,20 zł, czasem usunięcia awarii urządzeń WIM – 45 godzin oraz okresem gwarancji jakości 36 miesięcy.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są:
 
Cena 80%
Dla zadania nr 1 - Czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego,
Dla zadania nr 2 - Czas usunięcia awarii urządzeń VMS
Dla zadania nr 3 - Czas usunięcia awarii urządzeń WIM
10%
Okres gwarancji jakości 10%
 
Punktację przyznaną ofertom dla zadań w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena (zł)
Kryterium II
Czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego
Kryterium III
Okres gwarancji jakości
Ilość uzyskanych punktów
Zadanie nr 1
2 Siemens Sp. z o.o.,
ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa
2.545.074,67 6 godzin
 
42 miesiące Kryterium I – 80,00
Kryterium II – 10,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
 
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena (zł)
Kryterium II
Czas usunięcia awarii urządzeń VMS
Kryterium III
Okres gwarancji jakości
Ilość uzyskanych punktów
Zadanie nr 2
2 Siemens Sp. z o.o.,
ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa
173.061,25 48 godzin
 
42 miesiące Kryterium I – 80,00
Kryterium II – 10,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100
 
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena (zł)
Kryterium II
Czas usunięcia awarii urządzeń WIM
Kryterium III
Okres gwarancji jakości
Ilość uzyskanych punktów
Zadanie nr 3
1 Neurosoft Sp. z o.o.,
ul. Życzliwa 8,
53-030 Wrocław
137.194,20 45 godzin
 
36 miesięcy Kryterium I – 80,00
Kryterium II – 10,00
Kryterium III – 5,00
Łącznie – 95,00
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.57.2016

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Solnej i Małe Garbary
(na odc. od ul. Młyńskiej do ul. Wronieckiej) wraz z wdrożeniem zmian na 4 sygnalizacjach świetlnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty przez Bartosza Maćkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FILBAR”, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca.

Punktacja złożonej oferty:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, termin wykonania zamówienia – 20%, okres gwarancji jakości – 10%, ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym i tramwajowym – 10%.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Termin
wykonania zamówienia
Kryterium III  Okres gwarancji jakości Kryterium IV  Ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym i tramwajowym Ilość uzyskanych punktów
1 Bartosz Maćkowiak
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FILBAR”
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
387.357,65 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 48 miesięcy od daty odbioru końcowego Wykonawca zobowiązał się do realizacji robót budowlanych, które powodują utrudnienia w ruchu kołowym i tramwajowym w godzinach 0:00-06-00, 18:00-0:00 w dni robocze Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 10,00
Kryterium IV – 10,00
Łącznie – 100,00
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.66.2016

Wymiana elementów oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, uszkodzonych w wyniku działania osób trzecich, zdarzeń komunikacyjnych oraz innych wskazanych przez Zamawiającego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty przez Michała Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Elektryczne i Dźwigowe, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki.

Punktacja złożonej oferty:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 85%, pracownicy posiadający zaświadczenie
o ukończeniu kursu „prace pod napięciem przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV – 9%, liczba pracowników młodocianych – 6%.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I 
Cena        (zł)
Kryterium II
Pracownicy posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu „prace pod napięciem przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV
Kryterium III  Liczba pracowników młodocianych Ilość uzyskanych punktów
1 Michał Zieliński
Usługi Elektryczne i Dźwigowe, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki
469.552,50 Wykonawca zadeklarował dysponowanie pracownikami o podwyższonych kwalifikacjach zgodnie
z wymaganiami SIWZ
1 pracownik Kryterium I – 85
Kryterium II – 9
Kryterium III – 2
Łącznie – 96,00
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.64.2016

Budowa bezpiecznego zejścia-wejścia z ul. Śliskiej na teren Spółdzielni Mieszkaniowej Enklawa w Poznaniu

Informacja o unieważnieniu postępowania:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
 
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W niniejszym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, która na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) z powodu nieprawidłowego sposobu wniesienia wadium została odrzucona. Ze względu na zapis art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych koniecznym było unieważnienie przedmiotowego postępowania, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.60.2016

Rewaloryzacja zieleni w pasach drogowych dzielnicy Grunwald
w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona na:
 • Zadanie nr 1 przez Andrzeja Piętowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AGRO-LAS Serwis, ul. Staffa 10, 60-194 Poznań, z ceną brutto: 75.834,62 zł;
 • Zadanie nr 2 przez GreenQl Sp. z o.o., ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań, z ceną brutto: 108.672,27 zł;
 • Zadanie nr 3 przez Garte Sp. z o.o. Sp.k, ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto: 75.800,42 zł;
 • Zadanie nr 4 przez Garte Sp. z o.o. Sp.k, ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto: 104.983,82 zł.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-100 pkt.
Punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium
Cena (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 PW Ogród sp. z o.o., ul. Skórzewska 23,
62-081 Wysogotowo
Zadanie nr 1 104.964,90 72,25
2 GreenQL sp. z o.o.,
ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań
Zadanie nr 1 90.269,92 84,01
Zadanie nr 2 108.672,27
(cena po poprawkach)
100
Zadanie nr 3 76.655,22
(cena po poprawkach)
98,88
Zadanie nr 4 110.198,39
(cena po poprawkach)
95,27
3 Garte sp. z o.o., sp. k.,
ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz
Zadanie nr 1 115.347,50 65,74
Zadanie nr 2 115.869,29
(cena po poprawkach)
93,79
Zadanie nr 3 75.800,42 100
Zadanie nr 4 104.983,82 100
4 Park – M  POLAND sp. z o.o.,
ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz
Zadanie nr 1 119.682,11 63,36
Zadanie nr 2 167.415,49
(cena po poprawkach)
64,91
Zadanie nr 3 142.235,79 53,29
Zadanie nr 4 209.974,14 50,00
5 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska Zadanie nr 1 104.671,25 72,45
Zadanie nr 2 111.850,89
(cena po poprawkach)
97,16
Zadanie nr 3 81.470,13 93,04
Zadanie nr 4 155.452,29 67,53
6 Andrzej Piętowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGRO – LAS Serwis,
ul. L. Staffa 10, 60-194 Poznań
Zadanie nr 1 75.834,62 100
Zadanie nr 2 118.023,99
(cena po poprawkach)
92,08
Zadanie nr 4 144.568,83 72,62
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.63.2016

Usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje,
że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty - konsorcjum firm w składzie: Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „POLHOL” Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań (lider konsorcjum), Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-CHARA Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań (członek konsorcjum) oraz Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PERS” Roman Pers,
ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las (członek konsorcjum), z ceną brutto: 220.414,00 zł.
 
Punktacja złożonej oferty:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 85%, czas dojazdu na miejsce wezwania (dot. pojazdów blokujących ruch tramwajowy) – 10%, czas dojazdu na miejsce wezwania (dot. pojazdów nie blokujących ruchu tramwajowego) – 5%.
 
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Czas dojazdu na miejsce wezwania (dot. pojazdów
blokujących ruch tramwajowy)
Kryterium III  Czas dojazdu na miejsce wezwania
(dot. pojazdów nie blokujących ruchu tramwajowego)
Ilość uzyskanych punktów
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o zamówienie : Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „POLHOL” Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań (lider konsorcjum) oraz Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Auto-Chara Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań (członek konsorcjum) oraz Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PERS” Roman Pers, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las (członek konsorcjum).
220.414,00 Obszar I
30 minut        Obszar II             45 minut          (czasy maksymalne wskazane
w SIWZ)
 
 
 
Obszar I
45 minut        Obszar II             60 minut          (czasy maksymalne wskazane
w SIWZ)      
Kryterium I – 85,00
Kryterium II – 0,00
Kryterium III – 0,00
Łącznie – 85,00
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.58.2016

Wywóz worków z liśćmi zebranymi przez mieszkańców miasta Poznania z pasów drogowych w 2016 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona na:
 • Część I - teren dzielnicy Stare Miasto – przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań,
  z ceną brutto: 28.069,20 zł;
 • Część II - teren dzielnicy Nowe Miasto - przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań,
  z ceną brutto: 25.957,80 zł;
 • Część III - teren dzielnicy Grunwald - przez Romana Grzesiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Romi Zakład Usług Komunalnych, ul. Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań, z ceną brutto: 35.640,00 zł;
 • Część IV - teren dzielnicy Jeżyce - przez Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai W. Mendlewska,
  J. Orpiszak s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań, z ceną brutto: 36.450,00 zł;
 • Część V - teren dzielnicy Wilda - przez Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, z ceną brutto: 37.422,00 zł.
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-100 pkt.
Punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Ilość uzyskanych punktów
1 Roman Grzesiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Romi Zakład Usług Komunalnych, ul. Langiewicza 18/1,
61-502 Poznań
Część III 100
2 Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai W. Mendlewska, J. Orpiszak s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań Część IV 100
3 FBSerwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa Część II  
95,01
 
Część III  
91,74
 
4 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132,
61-357 Poznań
Część V 100
5 Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1,
61-249 Poznań
Część I 100
Część II 100  
 
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.18.2016

Zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w okresie od dnia 16 października 2016 roku do dnia 15 kwietnia 2017 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
na część 1 zamówienia – Rejon I – Stare Miasto-Centrum, oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j. (lider konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna sp. z o.o. (partner konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 4.359.696,48 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 50;
na część 2 zamówienia – Rejon II – Stare Miasto-Północ oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: FBSerwis S.A. (lider konsorcjum), ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa oraz Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa (partner konsorcjum), ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 3.159.956,88  zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 30;
na część 3 zamówienia – Rejon III – Nowe Miasto-Północ oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: SITA Zachód sp. z o.o. (lider konsorcjum), ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j. (partner konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 3.154.969,44 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 50;
na część 4 zamówienia – Rejon IV – Nowe Miasto-Południe oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań (lider konsorcjum),  Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań (partner konsorcjum), Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań (partner konsorcjum), z ceną brutto: 3.168.240,81 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 50;
na część 5 zamówienia – Rejon V – Grunwald oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań (lider konsorcjum),  Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań (partner konsorcjum), Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań (partner konsorcjum), z ceną brutto: 3.949.668,91 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 50;
na część 6 zamówienia – Rejon VI – Jeżyce oferta złożona przez Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j. (lider konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna sp. z o.o. (partner konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 4.459.985,28 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 50;
na część 7 zamówienia – Rejon VII – Wilda oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań (lider konsorcjum),  Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań (partner konsorcjum), Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań (partner konsorcjum), z ceną brutto: 2.499.728,47 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 50
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 95 % oraz liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 5%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-95 pkt - cena oraz w skali 0-5 pkt - liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) Ilość uzyskanych punktów
1 Wykonawcy występujący wspólnie: FBSerwis S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa oraz Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań Dla Rejonu II
3.159.956,88
Dla Rejonu II
30
 
Dla Rejonu II
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 3,00
Łącznie – 98
2 Wykonawcy występujący wspólnie: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j. ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Dla Rejonu I
4.359.696,48
 
Dla Rejonu I
50
 
Dla Rejonu I
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
3 Wykonawcy występujący wspólnie: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j. ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Dla Rejonu VI
4.459.985,28
 Dla Rejonu VI
50
Dla Rejonu VI
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
4 Wykonawcy występujący wspólnie: SITA Zachód sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław  oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j  ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Dla Rejonu III
4.564.257,31
Dla Rejonu III
50
Dla Rejonu III
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
5 Wykonawcy występujący wspólnie Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań, Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-60-476 Poznań  Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań Dla Rejonu IV
3.168.240,81
Dla Rejonu IV
50
 
Dla Rejonu IV
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Dla Rejonu V
3.949.668,91
Dla Rejonu V
50
Dla Rejonu V
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Dla Rejonu VII
2.499.728,47
Dla Rejonu VII
50
 
Dla Rejonu VII
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
 .
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.54.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Fabianowo oraz w ul. Obrzyca w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone dla:
- zadania nr 1 (I części zamówienia - Remont nawierzchni chodnika w ul. Fabianowo na odcinku od ul. Kowalewickiej do ul. Cedzyńskiej; strona południowa) przez Marka Dachtrę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto: 122.664,05 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące
- zadania nr 2 (II części zamówienia - Remont nawierzchni chodnika w ul. Obrzyca na odcinku równoległym do bloku 56-62 pomiędzy wyremontowanymi chodnikami; strona wschodnia) przez DROBUD Sp. z o.o.,
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, z ceną brutto: 136.250,64 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesięcy.


PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
Zadanie nr 1 171.523,93 72 Kryterium I – 64,36
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 74,36
Zadanie nr 2 150.587,42 72 Kryterium I – 81,43
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,43
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
Zadanie nr 1 135.877,31 72 Kryterium I – 81,25
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,25
Zadanie nr 2 175.866,37 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 69,73
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,73
3 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo Zadanie nr 1 122.664,05 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 147.616,24 72 Kryterium I – 83,07
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,07
4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca1956 roku nr. 392, 61-441 Poznań
 
Zadanie nr 1 150.884,42  
72

 
Kryterium I – 73,17
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,17
Zadanie nr 2 153.463,11 72 Kryterium I – 79,91
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,91
5 DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 146.505,23 72 Kryterium I – 75,35
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,35
Zadanie nr 2 136.250,64 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.55.2016

Remont nawierzchni chodnika w ul. Łomżyńskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo,
z ceną brutto: 297.947,89 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.


PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo 297.947,89 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba
Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
305.450,21 72 Kryterium I – 87,79
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,79
3 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
309.353,49 72 Kryterium I – 86,68
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,68
4 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 326.636,06 72 Kryterium I – 82,10
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,10
5 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 329.826,96 72 Kryterium I – 81,30
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,30
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.53.2016

Remont nawierzchni chodnika w ul. Suchej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski, z ceną brutto: 80.154,55 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 80.154,55 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 85.809,24 72 Kryterium I – 84,07
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,07
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba
Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
101.718,37 72 Kryterium I – 70,92
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,92
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.51.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Czereśniowej i w ul. Szubińskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone:
- dla zadania nr 1 (I części zamówienia) obejmującego wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Czereśniowej na odcinku od ul. Góreckiej do ul. Modrzewiowej, strona północna;  przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Michała Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) z ceną brutto: 70.023,90 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
-dla zadania nr 2 (II części zamówienia) obejmującego wykonanie remontu nawierzchni chodników po obu stronach jezdni w ul. Szubińskiej na odcinku od ul. Leszczyńskiej do ul. Kępińskiej; strona północna i południowa przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto: 111.716,47 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca1956 roku nr. 392, 61-441 Poznań
 
Zadanie nr 1 72.516,32 72 Kryterium I – 86,91
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,91
Zadanie nr 2 111.716,47 72 Kryterium I – 87,16
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,16
2 Drogbet Wieczorek sp. j., Baranowo, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo Zadanie nr 2 127.034,22 72 Kryterium I – 76,65
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,65
3 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
Zadanie nr 1 78.596,58 72 Kryterium I – 80,73
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,73
Zadanie nr 2 133.804,32 72 Kryterium I – 72,77
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,77
4 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych „JACH-GUM”, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Zadanie nr 2 126.648,66  
72

 
Kryterium I – 76,88
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,88
5 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo Zadanie nr 1 70.992,44 72 Kryterium I – 88,77
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,77
Zadanie nr 2 118.160,01 72 Kryterium I – 82,40
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,40
6 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” A. Kluczyk, P. Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 72.253,71 72 Kryterium I – 87,22
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,22
Zadanie nr 2 108.479,24 48 (okres rękojmi za wady przypisany przez zamawiającego zgodnie z zapisami pkt 19.2 SIWZ) Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0
Łącznie – 90,00
7 DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 77.293,86 72 Kryterium I – 81,53
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,53
Zadanie nr 2 120.563,44 48 (okres rękojmi za wady przypisany przez zamawiającego zgodnie z zapisami pkt 19.2 SIWZ) Kryterium I – 80,76
Kryterium II – 0
Łącznie – 80,76
8 Konsorcjum firm skład, którego tworzą:  Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń Zadanie nr 1 70.023,90 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 115.056,66 72 Kryterium I – 84,63
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,63
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.48.2016

Remont nawierzchni parkingu w ul. Piaskowej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marka Dachtrę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo,
z ceną brutto: 118.971,65 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.


PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 153.638,30 72 Kryterium I – 69,69
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,69
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL”
A. Kluczyk, P. Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
 
126.048,47
 
72 Kryterium I – 84,95
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,95
3 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Robót Drogowych,
ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo
118.971,65 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
4 Drogbet Wieczorek sp.j., ul. Rolna 8 – 10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo 135.528,19 72 Kryterium I – 79,01
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,01
5 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25,
60-462 Poznań
133.442,56 72 Kryterium I – 80,24
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,24
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.RI.341.45.2016

Wykonanie pomiarów hałasu w otoczeniu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w obszarze miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez:
 
1. Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska „SEPO” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów, na:
 • Część I (Wykonanie pomiarów hałasu dla dróg krajowych i wojewódzkich wskazanych w tabeli nr 1 załącznika nr 6 do SIWZ) – z ceną brutto: 63.468,00 zł oraz terminem wykonania pomiarów do dnia 10 listopada 2016r.;
 • Część II (wykonanie pomiarów hałasu dla dróg gminnych i powiatowych wskazanych w pozycjach nr 1-43 tabeli nr 2 załącznika nr 6 do SIWZ) – z ceną brutto: 46.543,20 zł oraz terminem wykonania pomiarów do dnia 04 listopada 2016r.;
 • Część III (Wykonanie pomiarów hałasu dla dróg gminnych i powiatowych wskazanych w pozycjach nr 44-84 tabeli nr 2 załącznika nr 6 do SIWZ) – z ceną brutto: 47.807,64 zł oraz terminem wykonania pomiarów do dnia 04 listopada 2016r.
 
2. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: AKUSTIX Sp. z o.o., ul. Wiosny Ludów 54, 62-081 Przeźmierowo (lider konsorcjum) oraz LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław (członek konsorcjum), na Część IV (Wykonanie pomiarów hałasu tramwajowego według tabeli nr 3 załącznika nr 6 do SIWZ) – z ceną brutto: 54.156,90 zł oraz terminem wykonania pomiarów do dnia 04 listopada 2016r.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 94 % oraz termin wykonania pomiarów 6%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-94 pkt - cena oraz w skali 0-6 pkt – termin wykonania pomiarów.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Termin wykonania pomiarów
Ilość uzyskanych punktów
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: AKUSTIX
Sp. z o.o., ul. Wiosny Ludów 54, 62-081 Przeźmierowo (lider konsorcjum) oraz LEMITOR Ochrona Środowiska
Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40,
51-162 Wrocław (członek konsorcjum).
Część I 92.557,50 04 listopada 2016 Kryterium I – 64,46
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 70,46
Część II 78.806,10 04 listopada 2016 Kryterium I – 55,52
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 61,52
Część III 75.140,70 04 listopada 2016 Kryterium I – 59,81
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 65,81
Część IV 54.156,90 04 listopada 2016 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
4 Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska „SEPO” Sp. z o.o.,
ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów.
Część I 63.468,00 10 listopada 2016 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 3,00
Łącznie – 97,00
Część II 46.543,20 04 listopada 2016 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
Część III 47.807,64 04 listopada 2016 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100
Część IV 68.265,00 15 listopada 2016 Kryterium I – 74,57
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 74,57
 
           
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.50.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Chwaliszewo oraz w ul. Lubowskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t. j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone:
 • dla zadania nr 1 (I części zamówienia) obejmującego wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Chwaliszewo na odcinku przed Mostem Bolesława Chrobrego przez Drobud sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, z ceną brutto: 49.817,31 zł (cena po poprawce) oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • dla zadania nr 2 (II części zamówienia) obejmującego wykonanie remontu nawierzchni chodników w ul. Lubowskiej na odcinku od Tczewskiej do ul. Braniewskiej; strona północna oraz Tczewska-Elbląska; strona południowa przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto: 88.243,52 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych „JACH-GUM”, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Zadanie nr 1 70.356,87  
72

 
Kryterium I – 63,73
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 73,73
Zadanie nr 2 116.363,77 72 Kryterium I – 68,25
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,25
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” A. Kluczyk, P. Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 57.639,21 (cena po poprawce) 72 Kryterium I – 77,79
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,79
Zadanie nr 2 108.479,24 72 Kryterium I – 73,21
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,21
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca1956 roku nr. 392, 61-441 Poznań
 
Zadanie nr 1 58.167,59 72 Kryterium I – 77,08
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,08
Zadanie nr 2 88.243,52 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
4 Drogbet Wieczorek sp .j., Baranowo, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo Zadanie nr 2 104.483,90 72 Kryterium I – 76,01
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,01
5 DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 49.817,31 (cena po poprawce) 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 108.522,75 72 Kryterium I – 73,18
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,18
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.52.2016

Remont balustrad mostu Teatralnego wschodniego i zachodniego w Poznaniu

Informacja o unieważnieniu postępowania:
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie ze względu na niezłożenie żadnej oferty w terminie do tego przewidzianym (zgodnie z zapisami SIWZ pkt 16.1  ofertę w przedmiotowym postępowaniu należało złożyć do dnia 11 sierpnia 2016r, do godz. 09:00). Zgodnie
z dyspozycją przywołanego powyżej art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia podlega unieważnieniu m.in. w sytuacji jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu.
W związku z powyższym koniecznym stało się unieważnienie przedmiotowego postępowania.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.47.2016

Remont nawierzchni chodnika w ul. Malwowej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jerzego Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych Drogmel, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn 62-010 Pobiedziska, z ceną brutto: 473.993,34 (cena po poprawkach – przed poprawką 529.304,37 zł) oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych Drogmel,
ul. Starych Wierzb 17, 62-010 Pobiedziska
473.993,34 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
 
695.533,87
 
72 Kryterium I – 61,33
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 71,33
3 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B,
62-040 Puszczykowo
509.634,94 72 Kryterium I – 83,71
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,71
4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba
Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
652.729,54 72 Kryterium I – 65,36
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 75,36
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się zamówienia: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum). 687.228,80 72 Kryterium I – 62,07
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 72,07
6 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 655.782,00 72 Kryterium I – 65,05
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 75,05
 
           
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.56.2016

Interwencyjne wypompowywanie wody na terenie miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez EKOS Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, z ceną brutto: 131.760,00 zł oraz z terminem podjęcia działań do 2 godzin od chwili przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 94 % oraz termin podjęcia działań 6%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-94 pkt - cena oraz w skali 0-6 pkt – termin podjęcia działań.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Termin podjęcia działań (godz.) Ilość uzyskanych punktów
1 EKOS Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12,
61-022 Poznań
131.760,00 do 2 godzin Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100,00
 
           
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.49.2016

Budowa bezpiecznego zejścia-wejścia z ul. Śliskiej na teren Spółdzielni Mieszkaniowej Enklawa w Poznaniu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), zamawiający zawiadamia Wykonawcę, który złożył ofertę o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
UZASADNIENIE:
 
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych została podana bezpośrednio przed otwarciem ofert i wynosi 200.000 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca złożył ofertę z ceną brutto 649.547,91 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
Powyższe oznacza, iż oferta z najniższą ceną brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia i której nie jest w stanie zwiększyć celem dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.46.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. 28 Czerwca 1956r i w ul. Bonin w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michała Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) na:
 • Zadanie nr 1 (I część zamówienia) obejmuje wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. 28 Czerwca na odcinku od ul. Racjonalizatorów do ul. Czechosłowackiej; strona wschodnia – z ceną brutto: 177.929,09 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • Zadanie nr 2 (II część zamówienia) obejmuje wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Bonin na odcinku od ul. Kowalskiej do istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej - z ceną brutto: 51.667,63 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań Zadanie nr 1 233.996,80 72 Kryterium I – 68,44
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,44
Zadanie nr 2 63.937,71 72 Kryterium I – 72,73
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,73
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JACH-GUM Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
Zadanie nr 1 234.370,09 72 Kryterium I – 68,33
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,33
Zadanie nr 2 74.956,72 72 Kryterium I – 62,04
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 72,04
3 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rat-Bud, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
Zadanie nr 1 197.741,12 72 Kryterium I – 80,98
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,98
Zadanie nr 2 56.821,62 72 Kryterium I – 81,84
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,84
4 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
Zadanie nr 1 210.970,89  
72

 
Kryterium I – 75,90
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,90
Zadanie nr 2 67.082,11 72 Kryterium I – 69,32
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,32
5 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń Zadanie nr 1 177.929,09 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 51.667,63 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
 


 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.42.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Ławica oraz w ul. Ścinawskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, na:
 • Zadanie nr 1 (I część zamówienia) obejmuje wykonanie remontu nawierzchni chodników w ul. Ławica na odcinku od ul. Złotowskiej do ul. Perzyckiej; strona północna – z ceną brutto: 71.602,30 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • Zadanie nr 2 (II część zamówienia) obejmuje wykonanie remontu nawierzchni chodników w ul. Ścinawskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Srebrnej; strona zachodnia oraz na odcinku 100 mb od ul. Grunwaldzkiej; strona wschodnia - z ceną brutto: 217.754,93 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
  Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
  Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
  Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
   
  Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcy
  Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
  Cena brutto (zł)
  Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
  1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań Zadanie nr 1 71.602,30 72 Kryterium I – 90,00
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 100
  Zadanie nr 2 217.754,93 72 Kryterium I – 90,00
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 100
  2 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k.,
  ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
  Zadanie nr 1 77.618,10 72 Kryterium I – 73,64
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 83,64
  Zadanie nr 2 246.390,50 72 Kryterium I – 79,54
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 89,54
  3 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą PUH BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń Zadanie nr 2 230.290,66 72 Kryterium I – 85,10
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 95,10
  4 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski Zadanie nr 1 87.409,03 72 Kryterium I – 73,72
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 83,72
  Zadanie nr 2 273.392,59 72 Kryterium I – 71,68
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 81,68
  5 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM,
  ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
  Zadanie nr 1 97.649,84  
  72

   
  Kryterium I – 65,99
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 75,99
  Zadanie nr 2 274.575,94 72 Kryterium I – 71,38
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 81,38
  6 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń Zadanie nr 1 82.588,78 72 Kryterium I – 78,03
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 88,03
  Zadanie nr 2 218.223,65 72 Kryterium I – 89,81
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 99,81
  7 DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 78.189,98 72 Kryterium I – 82,42
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 92,42
  Zadanie nr 2 238.931,82 72 Kryterium I – 82,02
  Kryterium II – 10,00
  Łącznie – 92,02
   
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.41.2016

Remont nawierzchni chodnika w ul. Wolsztyńskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c., ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew z ceną brutto: 57.256,32 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:


Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Konsorcjum firm: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp. k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum)
65.611,52 72 Kryterium I – 78,54
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,54
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 59.163,55 72 Kryterium I – 87,10
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,10
3 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 71.307,11
 
72 Kryterium I – 72,27
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,27
4 Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c., ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew 57.256,32 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
 
           
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.39.2016

Remont nawierzchni zatoki autobusowej w Al. Solidarności
w Poznaniu - przystanek osiedle Powstańców Warszawy w kierunku Księcia Mieszka w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp. k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, z ceną brutto: 117.566,70 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń 125.580,95 72 Kryterium I – 84,26
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,26
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 140.736,03 72 Kryterium I – 75,18
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,18
3 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan oraz INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
117.566,70 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.40.2016

Remont nawierzchni zatok autobusowych w ul. Dąbrowskiego
w Poznaniu - przystanek Pilotów oraz przystanek Przelot

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp. k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, na:
 • Zadanie nr 1 (I część zamówienia), które obejmuje wykonanie remontu nawierzchni zatoki autobusowej w ul. Dąbrowskiego – przystanek Pilotów w kierunku miasta, z ceną brutto: 43.244,14 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące
 • Zadanie nr 2 (II część zamówienia), które obejmuje wykonanie remontu nawierzchni zatoki autobusowej w ul. Dąbrowskiego – przystanek Przelot w kierunku miasta, z ceną brutto: 69.162,04 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum)
Zadanie nr 1 43.244,14 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 69.162,04 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
2 Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń Zadanie nr 1 45.487,68 72 Kryterium I – 85,56
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,56
Zadanie nr 2 71.836,80 72 Kryterium I – 86,65
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,65
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.RI.341.34.2016

Wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości TEMPO 30 w centrum Poznania - ul. Św. Marcin oraz ul. 27 Grudnia- Plac Wolności

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez „DUCTUS” sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, z ceną brutto: 870.321,47 zł, z terminem wykonania przedmiotu zamówienia 54 dni od dnia podpisania umowy (w tym wykonanie oznakowania poziomego i pionowego – w ciągu 25 dni od podpisania umowy, budowa przejścia dla pieszych – w ciągu 40 dni od podpisania umowy, modernizacja sygnalizacji świetlnej – w ciągu 40 dni od dnia podpisania umowy) oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 5.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 %, termin wykonania przedmiotu zamówienia 5%, liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 5%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt – cena, w skali 0-5 pkt – termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz w skali 0-5 pkt liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne).
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II termin wykonania przedmiotu zamówienia (dni) Kryterium II
społeczne (ilość osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę)
Ilość uzyskanych punktów
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 961.691,12 54 5 Kryterium I – 81,45
Kryterium II – 5,00
Kryterium III - 5,00
Łącznie – 91,45
2 „DUCTUS” sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski  
870.321,47
 
54 5 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 5,00
Kryterium III – 5,00
Łącznie – 100
 
 
 


 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.33.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Owsianej oraz w ul. Pasieka
w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
 • zadanie 1 (I część zamówienia - remont nawierzchni chodnika w ul. Owsianej na odcinku od ul. Winogrady do ul. Dożynkowej; strona zachodnia; przed budynkiem 22-24) przez konsorcjum firm skład, którego tworzą: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp.k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum), z ceną brutto: 51.282,69 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesięcy;
 • zadania 2 (II część zamówienia – remont nawierzchni chodników w ul. Pasieka na odcinku od ul. Winogrady do ul. Słowiańskiej; obustronnie) przez Stanisława Jachimowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 156.777,33 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum)
Zadanie nr 1 51.282,69 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
Zadanie nr 2 180.622,99 72 Kryterium I – 78,12
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,12
2 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 53.289,29 72 Kryterium I – 86,61
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,61
Zadanie nr 2 177.204,92 72 Kryterium I – 79,63
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,63
3 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych „JACH-GUM”,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
Zadanie nr 1 55.360,02  
72

 
Kryterium I – 83,37
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,37
Zadanie nr 2 156.777,33 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
4 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
Zadanie nr 1 52.129,61 72 Kryterium I – 88,54
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,54
Zadanie nr 2 195.645,34 72 Kryterium I – 72,12
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,12
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.36.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Kościuszki i w ul. Strzeleckiej
w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
 • zadanie 1 (I część zamówienia - remont nawierzchni chodników w ul. Kościuszki na odcinku od ul. Solnej do ul. Libelta; obustronnie) przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 209.019,16 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • zadania 2 (II część zamówienia - remont nawierzchni chodnika w ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Długiej; strona południowo-wschodnia) przez Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto: 140.837,66 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Konsorcjum firm skład, którego tworzą:
Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10,
62-030 Luboń (członek konsorcjum)
Zadanie nr 1 244.818,83 72 Kryterium I – 76,84
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,84
Zadanie nr 2 184.770,97 72 Kryterium I – 68,60
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,60
2 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 209.019,16 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
Zadanie nr 1 216.311,24  
72

 
Kryterium I – 86,97
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,97
Zadanie nr 2 142.793,41 72 Kryterium I – 88,77
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,77
4 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo Zadanie nr 1 231.200,98 72 Kryterium I – 81,37
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,37
Zadanie nr 2 140.837,66 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
Zadanie nr 1 289.791,33 72 Kryterium I – 64,91
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 74,91
Zadanie nr 2 153.494,90 72 Kryterium I – 82,58
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,58
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.30.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Brzask oraz w ul. Trybunalskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający
w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c., ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew na:
 • zadanie 1 wykonanie remontu nawierzchni chodników w ul. Brzask na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Szamotulskiej, strona południowa – z ceną brutto: 66.775,59 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • zadanie 2 wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Trybunalskiej na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ul. Miecznikowskiej, strona zachodnia – z ceną brutto: 86.520,39 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań Zadanie nr 1 88.618,31 72 Kryterium I – 67,82
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 77,82
Zadanie nr 2 104.086,15 72 Kryterium I – 74,80
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,80
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych „JACH-GUM”, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań Zadanie nr 1 86.887,74  
72

 
Kryterium I – 69,17
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,17
Zadanie nr 2 106.534,35 72 Kryterium I – 73,08
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,08
3 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum)
Zadanie nr 1 82.784,58 72 Kryterium I – 72,60
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,60
Zadanie nr 2 99.467,14 72 Kryterium I – 78,27
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,27
4 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 69.222,59 72 Kryterium I – 86,82
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,82
Zadanie nr 2 94.230,57 72 Kryterium I – 82,62
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,62
5 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” A. Kluczyk, P. Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
Zadanie nr 2 94.972,85 72 Kryterium I – 81,97
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,97
6 Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c., ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew
 
Zadanie nr 1 66.775,59 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie nr 2 86.520,39 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
7 DROBUD sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 82.223,57 72 Kryterium I – 73,09
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,09
Zadanie nr 2 87.586,32 72 Kryterium I – 88,89
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,89
 


 

 
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.37.2016

Remont nawierzchni chodnika w ul. Kasprzaka w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp. k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum), z ceną brutto: 371.615,96 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:


Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176,
60-688 Poznań
394.852,16 72 Kryterium I – 84,70
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,70
2 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rat-Bud, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
 
390.125,37
 
72 Kryterium I – 85,73
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,73
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum)
371.615,96 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
4 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 402.442,10 72 Kryterium I – 83,11
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,11
5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba
Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
430.038,63 72 Kryterium I – 77,77
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,77
6 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B,
62-040 Puszczykowo
374.869,73 72 Kryterium I – 89,22
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,22
 

 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.29.2016

Remont nawierzchni chodników w ul. Drzewieckiego oraz w ul. Marszałkowskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na:
 • zadanie 1 (I część zamówienia - remont nawierzchni chodników w ul. Drzewieckiego na odcinku od Grunwaldzkiej do ul. Kasztelańskiej) przez DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, z ceną brutto: 82.638,96 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesięcy;
 • zadania 2 (II część zamówienia - remont nawierzchni chodnika w ul. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podstolińskiej - strona wschodnia) przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
  62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 47.535,59 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań Zadanie nr 1 90.121,74 72 Kryterium I – 82,53
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,53
Zadanie nr 2 63.185,01 72 Kryterium I – 67,71
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 77,71
2 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, ul. Dojazd 5, Miękowo, 62-005 Owińska Zadanie nr 1 87.505,89 72 Kryterium I – 84,99
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,99
Zadanie nr 2 56.600,32 72 Kryterium I – 75,59
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,59
3 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych „JACH-GUM”,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
Zadanie nr 1 91.298,28  
72

 
Kryterium I – 81,46
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,46
Zadanie nr 2 60.755,22 72 Kryterium I – 70,42
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,42
4 Konsorcjum firm skład, którego tworzą: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum)
Zadanie nr 1 91.620,76 72 Kryterium I – 81,18
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,18
Zadanie nr 2 57.593,91 72 Kryterium I – 74,28
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,28
5 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak Zadanie nr 1 83.348,17 72 Kryterium I – 89,23
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,23
Zadanie nr 2 47.535,59 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
6 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Adam Kluczyk, Piotr Kluczyk S.C., Strzelce Wielkie 81c,
63-820 Piaski
Zadanie nr 1 84.937,40 72 Kryterium I – 87,56
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,56
Zadanie nr 2 52.717,92 72 Kryterium I – 81,15
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,15
7 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
Zadanie nr 1 95.483,35 72 Kryterium I – 77,89
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,89
Zadanie nr 2 71.892,39 72 Kryterium I – 59,51
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 69,51
8 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań Zadanie nr 1 82.638,96 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
Zadanie nr 2 53.106,70 72 Kryterium I – 80,56
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,56
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.23.2016

Dostawa elementów naprawczych do sygnalizacji świetlnej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SIEMENS
Sp. z o.o.
, ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, z ceną brutto: 288.496,62 zł oraz z okresem gwarancji jakości 60 miesięcy.  

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90% oraz okres gwarancji jakości 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena  oferty
(pln brutto)
Okres gwarancji jakości (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 SIEMENS Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa
 288.496,62 60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
2 GLOBAL TRAFFIC SYSTEM Sp. z o.o.,
ul. Szamotulska 67, Baranowo,
62-081 Przeźmierowo
302.776,80 60 Kryterium I – 85,76
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,76
           


 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.31.2016

Remont nawierzchni chodnika w ul. Fabrycznej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, z ceną brutto: 114.551,31 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12,
60-476 Poznań
128.355,62 72 Kryterium I – 80,32
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,32
2 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rat-Bud, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
 
121.080,57
 
72 Kryterium I – 85,15
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,15
3 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176,
60-688 Poznań
114.551,31 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
4 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B,
62-040 Puszczykowo
122.215,14 72 Kryterium I – 84,36
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,36
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się zamówienia: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum) 125.825,68 72 Kryterium I – 81,94
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,94
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum)
117.289,50 72 Kryterium I – 87,90
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,90
7 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 116.985,05 72 Kryterium I – 88,13
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,13
8 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba
Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
149.180,93 72 Kryterium I – 69,11
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,11
9 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 130.974,21 72 Kryterium I – 78,71
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,71
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.26.2016

Remont nawierzchni chodnika w ul. Nowina na odcinku od Kościoła do ul. Polskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie: Michała Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą„M-BUD-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum),
z ceną brutto: 257.625,65 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba
Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
319.322,50 72 Kryterium I – 72,61
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,61
2 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12,
60-476 Poznań
296.490,84
 
72 Kryterium I – 78,20
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,20
3 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 337.809,78 72 Kryterium I – 68,64
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 78,64
4 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B,
62-040 Puszczykowo
289.761,94 72 Kryterium I – 80,02
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,02
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się zamówienia: Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”,
ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (członek konsorcjum)
257.625,65 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp.k.,
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (członek konsorcjum)
284.366,12 72 Kryterium I – 81,54
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,54
7 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rat-Bud, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
299.983,74 72 Kryterium I – 77,29
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,29
8 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 335.213,99 72 Kryterium I – 69,17
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 79,17
9 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176,
60-688 Poznań
292.322,34 72 Kryterium I – 79,32
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,32
10 Zakład Drogowo Budowlany Kaszkowiak Sp.j.,
ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo
306.357,16 60 Kryterium I – 75,68
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 80,68
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.24.2016

Remont chodników i wjazdów w pasie drogowym w ul. Rolnej w Poznaniu na odcinku od ul. Pamiątkowej do ul. Traugutta wraz z rewaloryzacją zieleni.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, z ceną brutto: 117.898,86 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176,
60-688 Poznań
125.800,56 72 Kryterium I – 84,35
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,35
2 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 139.273,93 72 Kryterium I – 76,19
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,19
3 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”,
ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń
117.898,86
 
72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się zamówienia: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”,
ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”,
ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń
140.287,82 (po poprawkach) 72 Kryterium I – 75,64
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 85,64
5 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 120.028,82 72 Kryterium I – 88,40
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,40
6 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 121.424,10 72 Kryterium I – 87,39
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,39
7 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań
137.887,56 72 Kryterium I – 76,95
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,95
 
drukuj
Nr postępowania DZ.RI.341.11.2016

WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO ULIC MIASTA POZNANIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
 • Zadanie nr 1 -  Grunwald – oferta złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, z ceną brutto: 253.011,00 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 1 dzień;
 • Zadanie nr 2 - Jeżyce – oferta złożona przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma „HUNTER”, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, z ceną brutto: 262.334,40 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 1 dzień;
 • Zadanie nr 3 - Nowe Miasto – oferta złożona przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma „HUNTER”, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, z ceną brutto: 277.967,70 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 1 dzień;
 • Zadanie nr 4 - Stare Miasto - oferta złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, z ceną brutto: 293.601,00 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 1 dzień;
 • Zadania nr 5 - Wilda, Strefa Płatnego Parkowania Jeżyce, Grunwald i Stare Miasto - oferta złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany „DARBUD”, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto: 364.135,35 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 1 dzień;
 • Zadania nr 6 - oznakowanie poziome ulic, po których przebiegają drogi krajowe i ulic o dużym natężeniu ruchu - oferta złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany „DARBUD”, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto: 284.622,00 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 1 dzień;
 • Zadania nr 7 - trwałe oznakowanie grubowarstwowe ulic miasta Poznania - oferta złożona przez RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy sp. j., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo, z ceną brutto: 285.163,20 zł oraz terminem wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 1 dzień.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
  Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt – termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym
Ilość uzyskanych punktów
1 Dariusz Łuczak prowadzący działalność gospodarcza pod nazwa Zakład Ogólnobudowlany DARBUD,ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew
 
 
Zadanie 5 364.135,35 Zadanie 5
1 dzień
Zadanie 5
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie 6
284.622,00
 
Zadanie 6
1 dzień
 
Zadanie 6
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
2 RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy sp. j.,
ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo
Zadanie 7
285.163,20
Zadanie 7
1 dzień
Zadanie 7
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o., ul. Południowa 17/19,
97-300 Piotrków Trybunalski
Zadanie 3
296.054,85
Zadanie 3
6 dni
Zadanie 3
Kryterium I – 84,50
Kryterium II – 1,67
Łącznie – 86,17
Zadanie 2
279.394,50
Zadanie 2
6 dni
Zadanie 2
Kryterium I – 84,50
Kryterium II – 1,67
Łącznie – 86,17
4 Paweł Czubiel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwa Zakład Malarski, ul. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań Zadanie 1
253.011,00
Zadanie 1
1 dzień
Zadanie 1
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie 4
293.601,00
Zadanie 4
1 dzień
Zadanie 4
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
5 Vobema Polska sp. z o.o., ul. Polna 10,64-920 Piła Zadanie 1
382.837,50
Zadanie 1
6 dni
Zadanie 1
Kryterium I – 59,48
Kryterium II – 1,67
Łącznie – 61,15
6 Walter Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Falcon Zakład Usługowy,
ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań
Zadanie 3
299.295,90
Zadanie 3
1 dzień
Zadanie 3
Kryterium I – 89,03
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 99,03
7 Joanna Łowińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań Zadanie 2
262.334,40
Zadanie 2
1 dzień
Zadanie 2
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
Zadanie 3
277.967,70
Zadanie 3
1 dzień
Zadanie 3
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
8 Paweł Łowiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań Zadanie 5
664.507,50
Zadanie 5
1 dzień
Zadanie 5
Kryterium I – 49,32
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 59,32
Zadanie 7
307.746,00
Zadanie 7
1 dzień
Zadanie 7
Kryterium I – 83,40
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,40
 
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.17.2016

Remont nawierzchni jezdni w al. Armii Poznań i w ul. Murawa w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone:
 • na Zadanie nr 1 (I część zamówienia - Remont nawierzchni jezdni al. Armii Poznań na odcinku od
  Al. Niepodległości do ul. Winogrady) przez EUROVIA Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie,
  55-040 Kobierzyce z ceną brutto: 414.390,68 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące;
 • na Zadanie nr 2 (II część zamówienia - Remont nawierzchni jezdni ul. Murawa na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Słowiańskiej; strona wschodnia) oferty złożonej przez COLAS Polska S.A., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie z ceną brutto: 342.318,04 zł oraz okresem rękojmi za wady: 72 miesiące.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Konsorcjum firm: INFRAKOM Kościan
Sp. z o.o., Sp.k., ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (członek konsorcjum)
490.449,31 72 Kryterium I – 76,04
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,04
412.661,14 72 Kryterium I – 74,66
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,66
2 EUROVIA Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce 414.390,68 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
362.685,19 72 Kryterium I – 84,95
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,95
3 COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49,
62-070 Palędzie
420.945,88 72 Kryterium I – 88,60
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,60
342.318,04 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
4 RBD System Sp. z o.o., ul. Międzyborska 33A, 60-162 Poznań 644.793,88 72 Kryterium I – 57,84
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 67,84
526.909,49 72 Kryterium I – 58,47
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 68,47
5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392,
61-441 Poznań
480.436,72 72 Kryterium I – 77,63
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,63
388.026,41 72 Kryterium I – 79,40
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 89,40
6 SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9,
01-518 Warszawa
437.748,07 72 Kryterium I – 85,20
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,20
366.597,18 72 Kryterium I – 84,04
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,04
           
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.19.2016

Rewaloryzacja zieleni w pasach drogowych dzielnicy Wilda wraz z pielęgnacją założonej zieleni

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 
 • Części I przez Szymona Grodzkiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „ABIES”, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina, z ceną brutto: 123.572,28 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 12;
 • Części II przez Szymona Grodzkiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „ABIES”, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina, z ceną brutto: 72.939,75 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 12;
 • Części III przez GARTE Sp. z o.o., Sp. k., ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz, z ceną brutto: 99.509,22 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 20.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90% oraz liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt – liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
 Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę
Ilość uzyskanych punktów
1 GARTE Sp. z o.o., Sp. k., ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz Część I 158.271,33 20 Kryterium I – 70,27
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,27
Część II 99.023,52 20 Kryterium I – 66,29
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 76,29
Część III 99.509,22 20 Kryterium I – 88,07
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 98,07
2 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni,
ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska
Część I 169.099,92 14 Kryterium I – 65,77
Kryterium II – 7,00
Łącznie – 72,77
Część II 99.149,28 14 Kryterium I – 66,21
Kryterium II – 7,00
Łącznie – 73,21
Część III 118.553,28 14 Kryterium I – 73,92
Kryterium II – 7,00
Łącznie – 80,92
 
3 Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „ABIES”, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina Część I 123.572,28 12 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 96,00
Część II 72.939,75 12 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 96,00
Część III 97.370,01 12 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 96,00
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.UI.341.20.2016

Mycie ciśnieniowe chodników śródmieścia miasta Poznania w 2016 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Jawi” Sp z o.o., ul. Boranta 6, 61-608 Poznań, z ceną brutto: 186.806,25 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 12.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 95 % oraz liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 5%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-95 pkt - cena oraz w skali 0-5 pkt - liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) Ilość uzyskanych punktów
1 UTECH CLEAN Sp. z o., ul. Pietrusińskiego 4, 61-418 Poznań 222.968,25 3 Kryterium I – 79,59
Kryterium II – 1,25
Łącznie – 80,84
2 DIO Sp. z o.o., ul. Trójkątna 1, 54-114 Wrocław 254.972,85 8 Kryterium I – 69,60
Kryterium II – 3,33
Łącznie – 72,94
3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Jawi”
Sp z o.o., ul. Boranta 6, 61-608 Poznań
186.806,25 12 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
 
           
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.06.2016

Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Erplast Sp. z o.o., ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz, z ceną brutto: 291.510,00 zł oraz z okresem gwarancji jakości 84 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres gwarancji jakości 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena  oferty
(pln brutto)
Okres gwarancji jakości (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Sebastian Podolski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TECHBUD,
ul. Jaśkowicka 25/3 lok. 1, 43-100 Tychy
471.243,75 84 Kryterium I – 55,67
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 65,67
2 Elżbieta Gleńska-Terlecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ELLE PROMOTION, ul. Erudyki 7/5, 80-299 Gdańsk 305.015,40 84 Kryterium I – 86,02
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 96,02
3 Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” Sp. z o.o.,
Ługów 18, 66-200 Świebodzin
323.911,28 84 Kryterium I – 81,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,00
4 WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.,
ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów
306266,93 84 Kryterium I – 85,66
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,66
5 TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k,
Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomnice
371.091,00 84 Kryterium I – 70,70
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 80,70
6 Dominik Jerzy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JD Inżynieria Ruchu,
ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka
363.028,35 84 Kryterium I – 72,27
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 82,27
7 Erplast Sp. z o.o.,
ul. Witebska 27,
85-778 Bydgoszcz
291.510,00 84 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
8 „LIRF” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Fornalczyk, Alfreda Fornalczyk, Emilia Antczak S.C., ul. Ks. S. Wyszyńskiego 3, 66-500 Strzelce Krajeńskie 316.448,25 120 Kryterium I – 82,91
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,91
9 Restal Sp. z o.o. Sp. k,
ul. Żerkowicka 1A, 45-838 Opole
358.668,00 84 Kryterium I – 73,15
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,15
10 GZD Sp. z o.o.,
ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo
344.277,00 84 Kryterium I – 76,21
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,21
           

 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.15.2016

Dostawa słupków do znaków drogowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została:
 • dla zadania A oferta złożona przez WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o. o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, z ceną brutto 129.642,00 zł oraz z zadeklarowanym terminem dostawy wynoszącym 1 dzień od chwili zgłoszenia;
 • dla zdania B oferta złożona przez Przemysława Sokołka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo „APREMO”, ul. Stawska 160, 08-530 Dęblin, z ceną brutto 181.179,00 zł oraz z zadeklarowanym terminem dostawy wynoszącym 12 dni od chwili zgłoszenia.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz termin dostawy 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt – termin dostawy.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II
Termin dostawy (w dniach)
Ilość uzyskanych punktów
1 WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o. o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów Zadanie A
129.642,00
 Zadanie A
1
Zadanie A
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
2 TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice Zadanie A
144.020,70

 
Zadanie A
4
Zadanie A
Kryterium I – 81,01
Kryterium II – 2,50
Łącznie – 83,51
3 Metal - Art. s.c. Ireneusz Laks, Jacek Mądrawski, ul. Za Cytadelą 4, 61-663 Poznań Zadanie B
185.545,50
Zadanie B
14
Zadanie B
Kryterium I – 87,88
Kryterium II – 8,57
Łącznie – 96,45
4 Jerzy Dominik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JD Inżynieria Ruchu, ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka Zadanie A
206.307,90
Zadanie A
8
Zadanie A
Kryterium I – 56,56
Kryterium II – 1,25
Łącznie – 57,81
5 Andrzej Dolny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ZPHU DOLBET, ul. Błonie 35, 64-730 Wieleń Zadanie B
188.878,80 (po poprawkach)
Zadanie B
14
Zadanie B
Kryterium I – 86,33
Kryterium II – 8,57
Łącznie – 94,90
6 Przemysław Sokołek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo „APREMO”, ul. Stawska 160, 08-530 Dęblin Zadanie B
181.179,00
Zadanie B
12
Zadanie B
Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
 
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.TO.341.09.2016

Remont schodów wiaduktu Dworcowego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2015r. poz. 2164)  Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez INPRO-BUD Andrzej Świderski Sp. j., ul. J. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań, z ceną brutto: 649.513,80 oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 INPRO-BUD Andrzej Świderski Sp. j.,
ul. J. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań
649.513,80 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
3 „Mosty Poznań” Sp. z o.o.,
ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań
668.728,44 72 Kryterium I – 87,41
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,41
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.07.2016

Budowa chodnika w ul. Górniczej w Poznaniu na odcinku od ul. Węglowej do posesji nr 2/215 przy ul. Górniczej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto: 76.200,06 zł oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:


Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres rękojmi za wady 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres rękojmi za wady.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 109.750,80 72 Kryterium I – 62,49
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 72,49
3 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B,
62-040 Puszczykowo
76.200,06 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
4 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
83.644,76
 
72 Kryterium I – 81,99
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,99
5 Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”,
ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń
84.286,72 72 Kryterium I – 80,85
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,85
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się zamówienia: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”,
ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M-BUD-TRANS”,
ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń
92.238,93 (po poprawkach) 72 Kryterium I – 74,35
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,35
7 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” s.c. Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 87.347,21 (po poprawkach) 72 Kryterium I – 78,51
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,51
8 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań 88.660,02 72 Kryterium I – 77,35
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,35
9 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 92.908,91 72 Kryterium I – 73,81
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,81
10 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 87.595,43 72 Kryterium I – 78,29
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,29
 
           


 
drukuj
Nr postępowania DZ.TI.341.03.2016

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w 2016 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI 3, 4, 5, 6, 7 ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164)  Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
 • na część 3 zamówienia – Rejon III – Nowe Miasto-Północ oferta złożona przez Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 888.688,80 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 54;
 • na część 4 zamówienia – Rejon IV – Nowe Miasto-Południe oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: FBSerwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa oraz Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 852.437,52 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 3;
 • na część 5 zamówienia – Rejon V – Grunwald oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań,  Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, z ceną brutto: 1.265.209,20 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 34;
 • na część 6 zamówienia – Rejon VI – Jeżyce oferta złożona przez Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 1.512.803,52 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 54;
 • na część 7 zamówienia – Rejon VII – Wilda oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań,  Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, z ceną brutto: 1.034.872,20 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 22.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 95 % oraz liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 5%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-95 pkt - cena oraz w skali 0-5 pkt - liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) Ilość uzyskanych punktów
1 Wykonawcy występujący wspólnie: FBSerwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa oraz Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań Dla Rejonu IV
852.437,52 
Dla Rejonu IV
3
 
Dla Rejonu IV
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
3 Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Dla Rejonu III
888.688,80
Dla Rejonu III
54
 
Dla Rejonu III
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Dla Rejonu VI
1.512.803,52
Dla Rejonu VI
54
 
Dla Rejonu VI
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
4 Wykonawcy występujący wspólnie: Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań,  Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań Dla Rejonu V
1.265.209,20
 Dla Rejonu V
34
Dla Rejonu V
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Dla Rejonu VII
1.034.872,20
Dla Rejonu VII
22
Dla Rejonu VII
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części 1 i 2 zamówienia:
 
Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu przedmiotowego postępowania dla części 1- rejon I – Stare Miasto Centrum oraz dla części 2 - rejon II - Stare Miasto-Północ na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ dla każdej z ww. części zamówienia oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na ich sfinansowanie.
 
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych została podana bezpośrednio przed otwarciem ofert i wynosi odpowiednio dla części 1 zamówienia 1.999.750,00 zł brutto, a dla części 2 zamówienia 935.040,00 zł brutto.
Na realizację każdej z  ww. części zamówienia została złożona tylko jedna oferta, tj. oferta złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, w tym na:
 • część 1 – rejon I – z ceną brutto: 2.319.875,64 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 50;
 • część 2 – rejon II – z ceną brutto: 1.071.406,38 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę: 24;
Powyższe oznacza, iż zarówno dla części 1 i części 2 zamówienia oferta z najniższą ceną brutto (oferta nr 2) przewyższa kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wskazanych części przedmiotowego zamówienia i których nie jest w stanie zwiększyć celem dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty z najniższą ceną brutto za realizację przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym postępowanie we wskazanym zakresie podlega unieważnieniu.

 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.341.14.2016

Dostawa przycisków sterowniczych i sygnalizatorów akustycznych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZADANIA 1,3,4:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164)  Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Andrzeja Grabowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne EL-KO, ul. Oleska 176, 45-231 Opole, dla:
 • zadania nr 1 (części I zamówienia) pn. Dostawa 330 przycisków sterowniczych dla pieszych
  z sygnalizatorem akustycznym (230V) – z ceną brutto: 426.195,00 zł oraz okresem gwarancji jakości 48 miesięcy;
 • zadania nr 3 (części III zamówienia) pn. Dostawa 20 przycisków sterowniczych dla pieszych
  z sygnalizatorem akustycznym (40V) – z ceną brutto: 25.830,00 zł oraz okresem gwarancji jakości 48 miesięcy;
 • zadania nr 4 (części IV zamówienia) pn. Dostawa 120 sygnalizatorów akustycznych – z ceną brutto: 64.944,00 zł oraz okresem gwarancji jakości 48 miesięcy.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena 96% oraz okres gwarancji jakości 4%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-96 pkt - cena oraz w skali 0-4 pkt – termin wykonania przeglądu.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
termin okres gwarancji jakości (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 Andrzej Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne EL-KO, ul. Oleska 176, 45-231 Opole Zadanie nr 1 426.195,00 48 Kryterium I – 96,00
Kryterium II –2,00 Łącznie – 98
Zadanie nr 3 25.830,00 48 Kryterium I – 96,00
Kryterium II – 2,00 Łącznie – 98
Zadanie nr 4 64.944,00 48 Kryterium I – 96,00
Kryterium II – 2,00 Łącznie – 98
 
Informacja o unieważnieniu postępowania dla części 2 zamówienia - zadania nr 2 pn. Dostawa 40 przycisków sterowniczych dla pieszych z sygnalizatorem akustycznym z ułatwieniem dla niepełnosprawnych:
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie dla części 2 zamówienia pn. Dostawa 40 przycisków sterowniczych dla pieszych z sygnalizatorem akustycznym z ułatwieniem dla niepełnosprawnych ze względu na niezłożenie żadnej oferty w terminie do tego przewidzianym (zgodnie z zapisami SIWZ pkt 16.1 ofertę w przedmiotowym postępowaniu należało złożyć do dnia 31  marca 2016r., do godz. 09:30). Zgodnie z dyspozycją przywołanego powyżej art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia podlega unieważnieniu m.in. w sytuacji jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu. W związku z powyższym koniecznym stało się unieważnienie przedmiotowego postępowania dla części 2 zamówienia.
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.117.2015

Koszenie terenów zieleni i poboczy w pasach drogowych miasta Poznania w latach 2016-2017.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez:
 • Kamila Lenarskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AGRO Zieleń, os. Przemysława 13B/10, 61-064 Poznań, na:
 • Część 3 – Rejon 2B – z ceną brutto: 174.722,40 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 1;
 • Część 4 – Rejon 2C – z ceną brutto: 120.835,16 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 1;
 • Część 6 – Rejon 3 B – z ceną brutto: 138.883,68 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 1;
 • Część 7 – Rejon 3 C – 287.642,88 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 1;
 • Piotra Bajora prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, ul. Gostyńska 34, 63-100 Śrem, na Część 12 – Rejon 6C – 134.593,92 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 4;
 • Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, na:
 • Część 1 – Rejon 1A – z ceną brutto: 257.679,36 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 8;
 • Część 2 – Rejon 2A – z ceną brutto: 147.696,48 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 8;
 • Andrzeja Piętowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „AGRO-LAS SERWIS”,
  ul. L.Staffa 10, 60-194 Poznań, na Część 9 – Rejon 4 B – z ceną brutto: 210.240,14 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 4;
 • SITA ZACHÓD Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław, na Część 13 – Rejon 6E – 396.141,84 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 7;
 • Romana Grzesiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ROMI Zakład Usług Komunalnych, ul. M. Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań, na:
 • Część 8 – Rejon 4A – z ceną brutto: 135.571,54 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 9;
 • Część 10 – Rejon 4C – z ceną brutto: 213.310,80 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 9;
 • Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai W. Mendlewska, J. Orpiszak s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań, na Część 5 – Rejon 3A – z ceną brutto: 158.930,64 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 5;
 • Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań, na Część 11 – Rejon 5A – 207.975,60 zł oraz liczbą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne): 24.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena 95% oraz liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne) 5%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-95 pkt - cena oraz w skali 0-5 pkt - liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne).
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (kryterium społeczne)
Ilość uzyskanych punktów
1 Kamil Lenarski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGRO Zieleń,
os. Przemysława 13B/10,
61-064 Poznań
 
Część 3 – Rejon 2B 174.722,40 1 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 0,63
Łącznie – 95,63
Część 4 – Rejon 2C 120.835,16 1 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 0,63
Łącznie – 95,63
Część 6 – Rejon 3 B 138.883,68 1 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 1,00
Łącznie – 96,00
Część 7 – Rejon 3 C 287.642,88 1 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 1,00
Łącznie – 96,00
Część 9 – Rejon 4 B 243.427,04 1 Kryterium I – 82,05
Kryterium II – 0,56
Łącznie – 82,61
4 Piotr Bajor prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, ul. Gostyńska 34,
63-100 Śrem
Część 12 – Rejon 6C 134.593,92 4 Kryterium I –  95,00
Kryterium II – 2,50
Łącznie – 97,50
5 Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1,
61-249 Poznań
 
Część 1 – Rejon 1A 257.679,36 8 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Część 2 – Rejon 2A 147.696,48 8 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Część 3 – Rejon 2 B 237.690,72 8 Kryterium I – 69,83
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 74,83
Część 4 – Rejon 2 C 162.596,16 8 Kryterium I – 70,60
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 75,60
Część 12 – Rejon 6 C 307.558,08 8 Kryterium I – 41,57
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 46,57
6 Andrzej Piętowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „AGRO-LAS SERWIS”,
ul. L.Staffa 10, 60-194 Poznań
 
Część 6 – Rejon 3B 156.448,80 4 Kryterium I – 84,33
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 88,33
Część 7 – Rejon 3C 345.150,72 4 Kryterium I – 79,17
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 83,17
Część 9 – Rejon 4 B 210.240,14 4 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 2,22
Łącznie – 97,22
7 SITA ZACHÓD Sp. z o.o.,
ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław
 
Część 13 – Rejon 6E 396.141,84  
7
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
8 Roman Grzesiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROMI Zakład Usług Komunalnych,
ul. M.Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań
 
Część 8 – Rejon 4A 135.571,54 9 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Część 9 – Rejon 4B 271.671,62  
9
 
Kryterium I – 73,52
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 78,52
Część 10 – Rejon 4C 213.310,80  
9
 
Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
9 Zakład Konserwacji Zieleni Bonsai
W. Mendlewska, J. Orpiszak s.c.,
ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań
Część 5 – Rejon 3A 158.930,64 5 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
Część 6 – Rejon 3B 168.670,08 5 Kryterium I – 78,22
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 83,22
Część 7 – Rejon 3C 354.179,52 5 Kryterium I – 77,15
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 82,15
10 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych,
ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań
Część 11 – Rejon 5A 207.975,60 24 Kryterium I – 95,00
Kryterium II – 5,00
Łącznie – 100
 
 
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.02.2016

Usługa polegająca na wykonaniu prac pielęgnacyjnych (cięcia sanitarne, korygujące i techniczne) w koronach drzew przyulicznych miasta Poznania? ? dot. części VI zamówienia - cięcie 355 szt. drzew, skrajni oraz podkrzesanie drzew na terenie północno-zachodniej części dzielnicy Jeżyce

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DLA VI CZĘŚCI:
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, iż w związku z uchyleniem się Wykonawcy Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (Wykonawca, którego ofertę pierwotnie uznano za najkorzystniejszą – pismo informujące o wyborze oferty najkorzystniejszej przekazano Wykonawcom w dniu 14 marca 2016r., sygn. DZ.3412.31.2016), dokonuje ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej dla VI części zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostaje oferta złożona przez „KERRIA” Piórkowski Sp. j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło, z ceną brutto: 160.956,72 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 40 dni.
 
Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych został dokonany spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 
drukuj
Nr postępowania DZ.EL.34110.2016

Dostawa przycisków sterowniczych i sygnalizatorów akustycznych

 
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego:
 
Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2015 r., poz. 2164.), zamawiający zawiadamia wykonawców, ubiegających się o zamówienie o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego ze względu na naruszenie art. 86 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.
   
Uzasadnienie:
 
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. Oznacza to, że od momentu złożenia poszczególnych ofert do momentu ich otwarcia oferty pozostają u Zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z ich zawartością. Otwarcie ofert przed wyznaczonym terminem lub wcześniejsze ujawnienia ich treści stanowi poważne naruszenie ustawowych zasad postępowania, w szczególności zasady równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji.
 
Zamawiający informuje, że w dniu 18 marca 2016r. o godz. 08:45, tj. przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (tj. 24 marca 2016r o godz. 10:00), pracownik Wydziału Wspomagania Zarządzania i Komunikacji Społecznej, odpowiedzialny za przyjmowanie korespondencji dokonał otwarcia oferty przesłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej. Oferta została zakwalifikowana jako zwykła korespondencja, ponieważ Wykonawca wbrew zaleceniom Zamawiającego zawartym w pkt. 15.9 oraz pkt. 15.12 SIWZ numer referencyjny DZ.EL.341.10.2016 nie oznakował prawidłowo opakowania oferty.
 
Wykonawca nie dokonał następujących czynności wymaganych przez Zamawiającego:
 1. nie opisano opakowania  oferty poprzez umieszczenie napisu:
NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO:
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
UL. WILCZAK 16, 61–623 POZNAŃ
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.:
Dostawa przycisków sterowniczych i sygnalizatorów akustycznych – Zadanie nr …….”
NIE OTWIERAĆ PRZED …………………... GODZ …………………..
 1. oferty wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej nie została włożona w drugą kopertę.
W opisanym stanie faktycznym, Zamawiający stwierdził, iż doszło do naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które skutkuje brakiem podstaw do zawarcia ważnej umowy. Możliwość zapoznania się z treścią oferty przed terminem składania ofert skutkuje nie tylko naruszeniem art. 86 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ale wpływa również na konkurencyjność postępowania i zasadę równego traktowania wykonawców.            
 
W związku z powyższym postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.04.2016

Wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach detekcyjnych
i sygnalizacyjnych oraz przy instalacjach kablowych i konstrukcjach wsporczych na terenie miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez PERFECT ELECTRO Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, z ceną brutto 330.870,00 zł oraz z przedłużonym o 12 miesięcy okresem gwarancji jakości.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz przedłużony okres gwarancji jakości 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt – przedłużony okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II przedłużony okres gwarancji jakości (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 PERFECT ELECTRO SP. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn 330.870,00 12 Kryterium I – 90
Kryterium II – 10
Łącznie – 100
 
               

 
drukuj
Nr postępowania DZ.RS.341.05.2016

Wykonanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych (MSR Traffic oraz GT Systems) na terenie miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:
- dla zadania nr 1 dotyczącego wykonania prac serwisowych przy urządzeniach MSR Traffic oferta złożona przez MSR TRAFFIC sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto: 253.626,00 zł oraz z okresem gwarancji jakości 12 miesięcy;
- dla zadania nr 2 dotyczącego wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach Global Traffic Systems oferta złożona przez Global Traffic Systems sp. z o.o., ul. Szamotulska 67, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto: 261.030,60 zł oraz z okresem gwarancji jakości 12 miesięcy.
 
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres gwarancji jakości 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Okres gwarancji jakości (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
Zadanie nr 1
1 MSR TRAFFIC sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 62-081 Przeźmierowo 253.626,00 12 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0
Łącznie – 90,00
Zadanie nr 2
2 Global Traffic Systems sp. z o.o., ul. Szamotulska 67, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo 261.030,60 12 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 0
Łącznie – 90
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TZ.341.02.2016

Usługa polegająca na wykonaniu prac pielęgnacyjnych (cięcia sanitarne, korygujące i techniczne) w koronach drzew przyulicznych miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone dla:
 • Części I (cięcie 452 szt. drzew na terenie Starego Miasta) przez Andrzeja Misiornego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis – Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58, 89-500 Tuchola, z ceną brutto: 182.311,56 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 50 dni.
 • Części II (cięcie 264 szt. drzew na terenie Nowego Miasta) przez Andrzeja Misiornego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis – Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58, 89-500 Tuchola, z ceną brutto: 106.010,64 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 35 dni;
 • Części III (cięcie 326 szt. drzew na terenie Grunwaldu) przez Ireneusza Olszanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład P.U.H. „FAGUS” II, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów, z ceną brutto: 93.505,32 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 38 dni;
 • Części IV (cięcie 220 szt. drzew na terenie Wildy i śródmiejskiej części dzielnicy Jeżyce) przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto: 92.415,60 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 35 dni;
 • Części V (cięcie 301 szt. drzew na terenie południowej części dzielnicy Jeżyce) przez Ireneusza Olszanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład P.U.H. „FAGUS” II, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów, z ceną brutto: 90.667,08 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 35 dni;
 • Części VI (cięcie 355 szt. drzew, skrajni oraz podkrzesanie drzew na terenie północno-zachodniej części dzielnicy Jeżyce) złożonej przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto: 162.618,84 zł oraz terminem wykonania przedmiotu zamówienia: 35 dni.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 96 % oraz termin wykonania przedmiotu zamówienia 4%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-96 pkt - cena oraz w skali 0-4 pkt – termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
(w dniach)
Ilość uzyskanych punktów
1 „KERRIA” Piórkowski Sp. j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło Część II 115.739,28 40 Kryterium I – 87,93
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 87,93
Część VI 160.956,72 40 Kryterium I – 96,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 96,00
2 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gardens” Zakład Kształtowania Zieleni,
ul. Południowa 73, Promnice,
62-005 Owińska
 
Część I 200.097,00 44 Kryterium I – 87,47
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 63,15
Część II 113.097,60 35 Kryterium I – 89,98
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 94,00
Część III 144.957,60 35 Kryterium I – 61,93
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 94,00
Część IV 92.415,60 35 Kryterium I – 96,00
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 100,00
Część V 146.615,40 35 Kryterium I – 59,37
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 63,37
Część VI 162.618,84 35 Kryterium I – 95,02
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 99,02
3 Mariusz Rogal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU GEOINTECH, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo Część II 139.015,44 40 Kryterium I – 73,21
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 73,21
Część IV 160.667,28 40 Kryterium I – 55,22
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 55,22
Część V 210.040,56 40 Kryterium I – 41,44
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 41,44
Część VI 210.276,00 40 Kryterium I – 73,48
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 73,48
4 Andrzej Misiorny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis – Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58,
89-500 Tuchola
Część I 182.311,56 50 Kryterium I – 96,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 96,00
Część II 106.010,64 35 Kryterium I – 96,00
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 100,00
5 Ireneusza Olszanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład P.U.H. „FAGUS” II, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów Część III 93.505,32 38 Kryterium I – 96,00
Kryterium II – 2,00
Łącznie – 98,00
Część V 90.667,08 35 Kryterium I – 96,00
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 100,00
6 Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań Część I 388.951,20 50 Kryterium I – 45,00
Kryterium II – 0,00
Łącznie – 45,00
 
 

 
drukuj
Nr postępowania DZ.RI.341.01.2016

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla strefy Tempo 30 w centrum Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonychw specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski&Krych sp.j., os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań, z ceną brutto: 188.190,00 zł oraz z zadeklarowanym terminem wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 24 czerwca 2016r.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 94 % oraz termin wykonania przedmiotu zamówienia 6 %.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-94 pkt - cena oraz w skali 0-6 pkt – termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II termin wykonania zamówienia Ilość uzyskanych punktów
1 VIA VISTULA Franek i Struska sp.j., ul. Armii Krajowej 88/55, 30-150 Kraków 208.718,70 10.06.2016 Kryterium I – 84,75
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 90,75
2 Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski&Krych sp.j., os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań 188.190,00 24.06.2016 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 0
Łącznie – 94,00
3 Global Traffic Systems sp. z o.o., ul. Szamotulska 67, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo 369.208,48 10.06.2016 Kryterium I – 47,91
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 53,91
 
drukuj
Nr postępowania DZ.TBU.341.107.2015

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Koszalińskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez DROMOST PLUS
Sp. z o.o., Żabno 2A, 63-112 Brodnica,
z ceną brutto: 957.754,08 oraz z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 DROMOST PLUS Sp. z o.o., Żabno 2A,
63-112 Brodnica
957.754,08 72 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
2 BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa 1.069.242,12 72 Kryterium I – 80,62
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 90,62
3 Konsorcjum firm: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o., Sp.k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider konsorcjum) oraz INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4,
64-000 Kościan (członek konsorcjum)
983.531,69 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 87,64
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,64
4 SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9,
01-518 Poznań
1.086.489,14