naturalne poWODY
 
Informacje
Odprowadzanie wód opadowych odbywa się na podstawie pisemnej umowy o odprowadzanie wód opadowych, zawartej między ZDM w Poznaniu a odbiorcą usług.

Umowa, może być zawarta z:
  • osobą posiadającą tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, z której mają być odprowadzane wody opadowe;
  • właścicielem lub zarządcą nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi;
  • osobą korzystającą z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zawarcie umowy następuje po przekazaniu do ZDM w Poznaniu wypełnionego i podpisanego przez USŁUGOBIORCĘ wniosku o zawarcie umowy na wprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych.

Odbiorca usług może zawrzeć umowę osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela.

W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, umowę mogą zawrzeć osoby upoważnione do ich reprezentowania według właściwych rejestrów lub ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób.